Handreiking Geluid als Kans

Geluid als Kans is gericht op degenen, die beslissingen moeten nemen over de ruimtelijke inrichting van Nederland. In de praktijk zijn dit met name bestuurders en ontwikkelaars, die op gemeentelijk niveau de ruimtelijke inrichting van Nederland concreet maken in verkeersplannen, structuurvisies en bestemmingsplannen.

Geluidshinder moet je voorkómen, maar stil hoeft het niet overal te zijn. Sterker nog, stilte is ook niet op elke plek gewenst. Bij sommige locaties zal bewust worden ingezet op het voldoen aan basisnormen zonder bijkomende kwaliteiten. Op een aantal plaatsen zal zelfs worden gedacht aan compensatie voor niet te voorkomen hinder. Elk onderdeel van het planningsproces vraagt dan ook om een weging, die tot verschillende uitkomsten kan leiden.

Moment in planfase

(Voor)verkenningsfase.

Doel

Deze handreiking richt zich vooral op de ‘slimme aanpak' door denkbeelden, werkwijzen en maatregelen aan te reiken. Dat wil niet zeggen dat alleen technische hoogstandjes worden gepresenteerd. Het gaat er vooral om op het juiste moment in het planproces bewuste keuzen te maken. Kwaliteit kan worden gerealiseerd zonder aan het eind van de planontwikkeling met onvoorziene uitgaven te worden geconfronteerd. Soms zullen maatregelen meer kosten dan gebruikelijk, maar in andere gevallen zal de balans juist kunnen uitslaan naar goedkopere oplossingen.

Stakeholders

Stichting Innonoise, ministerie van IenM.

Rol geluid

Geluid is het enige aspect waar de handreiking zich op richt.

Vindplaats meer informatie

Op www.rijksoverheid.nl vindt u Geluid als Kans.

Voorbeelden (nadruk op het aspect geluid)

Nog nader in te vullen.