Kinderdagverblijven

Op deze pagina wordt voor verschillende situaties en beoordelingskaders de vraag beantwoord of een kinderdagverblijf als geluidsgevoelig wordt bestempeld of niet.

Aanleg en wijziging van rijksinfrastructuur

Een kinderdagverblijf is in artikel 2 van het Besluit geluid milieubeheer (Bgm) aangewezen als geluidsgevoelig object als bedoeld in artikel 11.1 Wet milieubeheer. Als geluidsgevoelige ruimte van een kinderdagverblijf zijn in artikel 3 lid d Bgm aangewezen: onderzoeks-, behandelings-, recreatie- of conversatieruimte alsmede woon- en slaapruimte.

Samengevat:

Is een kinderdagverblijf geluidsgevoelig?

 • Bij vaststellen saneringsplan rijksinfrastructuur -> ja
 • Bij aanleg rijksinfrastructuur -> ja
 • Bij vaststellen of wijzigen geluidproductieplafonds -> ja

Geluidsbelastingskaarten en actieplannen

Een kinderdagverblijf is in artikel 2 van het Besluit geluid milieubeheer (Bgm) aangewezen als geluidsgevoelig object als bedoeld in artikel 11.1 Wet milieubeheer. Als geluidsgevoelige ruimte van een kinderdagverblijf zijn in artikel 3 lid d Bgm aangewezen: onderzoeks-, behandelings-, recreatie- of conversatieruimte alsmede woon- en slaapruimte.

Samengevat:

Is een kinderdagverblijf geluidsgevoelig?

 • Bij opstellen geluidsbelastingskaarten -> ja
 • Bij opstellen actieplannen -> ja

Bouwen langs rijksinfrastructuur

Voor bouwen langs rijksinfrastructuur blijft de Wet geluidhinder gelden en zijn de definities uit de Wet geluidhinder van toepassing.

Wet geluidhinder

Een kinderdagverblijf is in het Besluit geluidhinder aangewezen als ander geluidsgevoelig gebouw als bedoeld in artikel 1 van de Wet. Het gaat daarbij om kinderdagverblijven die als zodanig zijn bestemd in een bestemmingsplan.
De aanwijzing als "ander geluidsgevoelig gebouw" geldt niet voor de delen van een gebouw die een andere bestemming hebben dan de verblijfsruimten zoals genoemd in art. 1.1 lid 1 onder d Bgh. Als geluidsgevoelige ruimte van een kinderdagverblijf zijn in artikel 1.1 lid 1 onder d Bgh aangewezen: onderzoeks-, behandelings-, recreatie- of conversatieruimte alsmede woon- en slaapruimte.
Bij de bepaling van de geluidsbelasting wordt de waarde voor de avond- en nachtperiode buiten beschouwing gelaten, voor zover deze gebouwen in de betrokken periode niet als zodanig worden gebruikt. De geluidsbelasting Lnight is niet van toepassing als het kinderdagverblijf in de nachtperiode niet overeenkomstig de bestemming wordt gebruikt (artikel1.6 Bgh).

Samengevat:

Is een kinderdagverblijf geluidsgevoelig?

 • Bij de aanleg van (spoor)wegen -> ja
 • Bij het mogelijk maken van een kinderdagverblijf in de zone van (spoor)wegen -> ja
 • Reconstructie van (spoor)wegen -> ja
 • Bij het mogelijk maken van een kinderdagverblijf in de zone van industrieterrein -> ja
 • Bij de wijziging of aanleg van een (zone van een) gezoneerd industrieterrein -> ja

Vergunningplichtige inrichting - Wabo

In eerste instantie is de huidige vergunning leidend, pas bij het beoordelen van een aanvraag tot revisie van een vergunning wordt opnieuw gekeken naar geluidsgevoelige bestemmingen.
In de Wabo zijn geen objecten genoemd die bescherming tegen geluidhinder behoeven. Bepalend bij het stellen van voorschriften tegen geluidhinder is "het nodig zijn ter bescherming van het milieu". Het bevoegd gezag bezit daarom enige mate van beoordelingsvrijheid om te bepalen welke objecten bescherming tegen geluidhinder behoeven en wat het beschermingsniveau voor dergelijke objecten is. Vaak wordt aangesloten bij de definities uit de Wet geluidhinder. Bij vergunningverlening wordt bescherming geboden op basis van de planologische status van objecten in het bestemmingsplan, beheersverordening of omgevingsvergunning (artikel 2.14, lid 7 Wabo).

Vergunningplichtige inrichtingen op een gezoneerd industrieterrein
Voor vergunningplichtige inrichtingen op een gezoneerd industrieterrein gelden bij vergunningverlening bij toetsing aan de zone en hogere waarden de definities uit de Wet geluidhinder. Een kinderdagverblijf is in het Besluit geluidhinder aangewezen als ander geluidsgevoelig gebouw als bedoeld in artikel 1 van de Wet. Deze bescherming geldt voor kinderdagverblijven in de zone van het gezoneerde industrieterrein. Wanneer een kinderdagverblijf is gelegen op een gezoneerd industrieterrein dan vindt geen toetsing plaats in het kader van de Wet geluidhinder.

Overgangsrecht: Kinderdagverblijven die op 1 juli 2012 als zodanig zijn bestemd en zijn gelegen in een bestaande zone van een industrieterrein worden voor de toets aan de Wet geluidhinder (artikel 2.14 eerste lid onder c Wabo) tot 1 juli 2015 niet aangemerkt als ander geluidsgevoelig gebouw.

De overgangstermijn kan worden benut om voorzieningen te treffen die nodig zijn om aan de geluidsgrenswaarden te voldoen, vergunningvoorschriften aan te passen en/of het bestemmingsplan aan te passen.

Samengevat:

Is een kinderdagverblijf geluidsgevoelig?

 • Bij vergunningverlening inrichtingen -> ter beoordeling aan bevoegd gezag
 • Bij vergunningverlening voor inrichtingen op gezoneerd industrieterrein -> nee tot 1 juli 2015, ja na 1 juli 2015
 • Bij het mogelijk maken van een kinderdagverblijf in de zone van industrieterrein -> ja, zie Wet geluidhinder
 • Bij wijziging of aanleg van een (zone van een) gezoneerd industrieterrein -> ja, zie Wet geluidhinder

Activiteitenbesluit

Het Activiteitenbesluit verwijst naar de Wet geluidhinder voor de aanwijzing van andere geluidsgevoelige gebouwen. Een kinderdagverblijf is in het Besluit geluidhinder aangewezen als ander geluidsgevoelig gebouw als bedoeld in artikel 1 van de Wet.
De aanwijzing als "ander geluidsgevoelig gebouw" geldt niet voor de delen van een gebouw die een andere bestemming hebben dan de verblijfsruimten zoals genoemd in art. 1.1 lid 1 onder d Bgh. Als geluidsgevoelige ruimte van een kinderdagverblijf zijn in artikel 1.1 lid 1 onder d Besluit geluidhinder aangewezen: onderzoeks-, behandelings-, recreatie- of conversatieruimte alsmede woon- en slaapruimte.

Overgangsrecht: Kinderdagverblijven worden tot 1 juli 2015 niet aangemerkt als geluidsgevoelig gebouw
De overgangstermijn kan worden benut om voorzieningen te treffen die nodig zijn om aan de geluidsgrenswaarden te voldoen, maatwerkvoorschriften op te leggen of aan te passen en/of het bestemmingsplan aan te passen.

Samengevat:

Is een kinderdagverblijf geluidsgevoelig?

 • Bij toetsing aan geluidsgrenswaarden Activiteitenbesluit -> nee tot 1 juli 2015, ja na 1 juli 2015