Ligplaatsen voor woonschepen

Op deze pagina wordt voor verschillende situaties en beoordelingskaders de vraag beantwoord of een bestemde ligplaats voor woonschepen als geluidsgevoelig terrein wordt bestempeld of niet.

Geluidsgevoelig terrein

Het Besluit geluid milieubeheer wijst een ligplaats in het water, bestemd om door een woonschip te worden ingenomen, aan als geluidsgevoelig terrein. Het gaat om een geluidsgevoelig terrein als bedoeld in de Wet milieubeheer, de Wet geluidhinder en het Activiteitenbesluit. Alleen legale en permanente ligplaatsen zijn aangewezen. Een legale ligplaats is bestemd in een bestemmingsplan. Het terrein waarop het bestemmingsplan een woonschip toelaat is een geluidsgevoelig terrein. Een tijdelijke ligplaats, zoals een wachtplaats bij sluizen, wordt niet beschermd. Ook geldt voor enkele situaties een overgangsrecht.

Geen geluidsgevoelig object

De Wet verduidelijking voorschriften woonboten (Wvvw) voegt enkele artikelen toe aan de Woningwet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Deze artikel geven rechtszekerheid over de status van woonboten. Een woonboot valt nu onder de regelgeving voor bouwwerken. Dit geldt niet voor varende woonschepen.

Een ligplaats voor woonschepen is aangewezen als geluidsgevoelig terrein. Omdat deze specifieke eis geldt is een woonboot niet ook een geluidsgevoelig object. De Wm, Wgh en het Ab beschermen het bouwwerk zelf, net als bij woonwagens, niet tegen geluid. Deze Wvvw wijst een woonboot niet aan als geluidsgevoelig object. De werkwijze voor geluid veranderd niet door de Wvvw.

Een woonschip zelf is geen geluidsgevoelig object. Voor een woonschip geldt geen wettelijke binnenwaarde.

Aanleg en wijziging van rijksinfrastructuur

Een ligplaats in het water, bestemd om door een woonschip te worden ingenomen is aangewezen als geluidsgevoelig terrein. Een woonschip zelf is geen geluidsgevoelig object.

Samengevat:

Is de bestemde ligplaats van een woonschip een geluidsgevoelig terrein?

 • Bij vaststellen saneringsplan rijksinfrastructuur -> ja
 • Bij aanleg rijksinfrastructuur -> ja
 • Bij vaststellen of wijzigen geluidproductieplafonds -> ja

Geluidsbelastingskaarten en actieplannen

Een ligplaats in het water, bestemd om door een woonschip te worden ingenomen is aangewezen als geluidsgevoelig terrein. Een woonschip zelf is geen geluidsgevoelig object.

Samengevat:

Is de bestemde ligplaats van een woonschip een geluidsgevoelig terrein?

 • Bij opstellen geluidsbelastingskaarten -> ja
 • Bij opstellen actieplannen -> ja

Bouwen langs rijksinfrastructuur

Voor bouwen langs rijksinfrastructuur blijft de Wet geluidhinder gelden en zijn de definities uit de Wet geluidhinder van toepassing.

Wet geluidhinder - beoordeling ruimtelijk spoor

Een ligplaats in het water, bestemd om door een woonschip te worden ingenomen is aangewezen als geluidsgevoelig terrein. De grenswaarden gelden op de grens van de ligplaats. Een woonschip zelf is geen geluidsgevoelig object.

Ligplaatsen voor woonschepen die bij gemeentelijke verordening (Woonschepenverordening, Havenverordening, Algemene Plaatselijke Verordening) zijn aangewezen, zonder dat daarvoor aanwijzing in het bestemmingsplan heeft plaatsgevonden, worden niet aangemerkt als geluidsgevoelig terrein. Voor het overhevelen van bestaande ligplaatsen van een verordening naar het bestemmingsplan is overgangsrecht opgenomen.

Overgangsrecht: Ligplaatsen in het water die op 1 juli 2012 in een gemeentelijke verordening zijn aangewezen om door een woonschip te worden ingenomen kunnen tot 1 juli 2022 bij de eerste toepassing van de volgende procedures van rechtswege worden opgenomen in het bestemmingsplan zonder dat ze worden getoetst als geluidsgevoelig terrein:

 • artikel 59 (ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting binnen een zone van een industrieterrein);
 • artikel 76 en 76a (bij binnen de zone van een weg vaststellen van bestemmingsplan of wijzigings- of uitwerkingsplan of omgevingsvergunning tot afwijking van een bestemmingsplan);
 • artikel 77 (akoestisch onderzoek ter voorbereiding van plan of vergunning binnen de zone van een weg).

Dit overgangsrecht is opgenomen omdat het niet redelijk wordt geacht bestaande ligplaatsen te toetsen als ware het nieuwe ligplaatsen enkel omdat ze van het ene juridische instrument (verordening) worden overgeheveld naar het andere (bestemmingsplan).

Samengevat:

Is de bestemde ligplaats van een woonschip een geluidsgevoelig terrein?

 • Bij de aanleg van (spoor)wegen -> ja
 • Bij het mogelijk maken van nieuwe ligplaats in de zone van (spoor)wegen -> ja
 • Bij de reconstructie van (spoor)wegen -> ja
 • Bij het mogelijk maken van een nieuwe ligplaats in de zone van industrieterrein -> ja
 • Bij de wijziging of aanleg van een (zone van een) gezoneerd industrieterrein -> ja
 • Bij het vastleggen in een bestemmingsplan van een bestaande, in gemeentelijke verordening aangewezen, ligplaats -> nee (bij eerste toepassing voor 1 juli 2022)

Vergunningplichtige inrichting - Wabo

In eerste instantie is de huidige vergunning leidend, pas bij het beoordelen van een aanvraag tot revisie van een vergunning wordt opnieuw gekeken naar geluidsgevoelige bestemmingen.
In de Wabo zijn geen objecten genoemd die bescherming tegen geluidhinder behoeven. Bepalend bij het stellen van voorschriften tegen geluidhinder is: "het nodig zijn ter bescherming van het milieu". Het bevoegd gezag bezit daarom enige mate van beoordelingsvrijheid om te bepalen welke terreinen en objecten bescherming tegen geluidhinder moeten hebben. En wat het beschermingsniveau voor dergelijke objecten is. Vaak wordt aangesloten bij de definities uit de Wet geluidhinder. Bij vergunningverlening wordt bescherming geboden op basis van de planologische status van objecten in het bestemmingsplan, beheersverordening of omgevingsvergunning (artikel 2.14, lid 7 Wabo).


Vergunningplichtige inrichtingen op een gezoneerd industrieterrein
Voor vergunningplichtige inrichtingen op een gezoneerd industrieterrein gelden bij vergunningverlening bij de toetsing aan de zone of de hogere grenswaarden de definities uit de Wet geluidhinder. Een ligplaats in het water, bestemd om door een woonschip te worden ingenomen is aangewezen als geluidsgevoelig terrein. Het gaat daarbij ligplaatsen in de zone van het gezoneerde industrieterrein. Een woonschip zelf is geen geluidsgevoelig object.
N.B. Een geluidsgevoelig terrein op een gezoneerd industrieterrein krijgt geen bescherming van de Wet geluidhinder vanwege industrielawaai.

Overgangsrecht: Ligplaatsen voor woonschepen die op 1 juli 2012 als zodanig zijn bestemd en zijn gelegen in een bestaande zone van een industrieterrein worden voor de toets aan de Wet geluidhinder (artikel 2.14 eerste lid onder c Wabo) tot de datum van invoering van de Omgevingswet niet aangemerkt als geluidsgevoelig terrein. De overgangstermijn kan worden benut om voorzieningen te treffen die nodig zijn om aan de geluidsgrenswaarden te voldoen, vergunningvoorschriften aan te passen en/of het bestemmingsplan aan te passen.

Samengevat:

Is de bestemde ligplaats van een woonschip een geluidsgevoelig terrein?

 • Bij vergunningverlening inrichtingen -> ter beoordeling aan bevoegd gezag
 • Bij vergunningverlening voor inrichtingen op gezoneerd industrieterrein -> nee tot de datum van invoering van de Omgevingswet, ja na die datum
 • Bij het mogelijk maken van nieuwe ligplaats in de zone van industrieterrein -> ja, zie Wet geluidhinder
 • Bij wijziging of aanleg van een (zone van een) gezoneerd industrieterrein -> ja, zie Wet geluidhinder

Activiteitenbesluit

Het Activiteitenbesluit verwijst naar de Wet geluidhinder voor de aanwijzing van geluidsgevoelige terreinen. Een ligplaats in het water, bestemd om door een woonschip te worden ingenomen is aangewezen als geluidsgevoelig terrein. Een woonschip zelf is geen geluidsgevoelig object.

Een ligplaats voor woonschepen wordt per 1 juli 2015 aangemerkt als geluidsgevoelig terrein. Omdat een ligplaats zich dicht bij een geluidbron kan bevinden, zijn de grenswaarden aan de equivalente geluidsbelasting en het piekgeluidniveau met 5 dB verhoogd. Naar verwachting voorkomt dit ernstige knelpunten.

Samengevat:

Is de bestemde ligplaats van een woonschip een geluidsgevoelig terrein?

 • Bij toetsing aan geluidsgrenswaarden Activiteitenbesluit -> ja