Wijzigingen Activiteitenbesluit vanwege implementatie Richtlijn Industriële Emissies

Deze webpagina geeft een korte toelichting op:

  • het implementatiebesluit dat het Activiteitenbesluit wijzigt
  • de implementatieregeling die de Activiteitenegeling wijzigt

De wijziging was in het kader van de implementatie van de Richtlijn industriële emissies. De publicatie van het implementatiebesluit was in november 2012 in het Staatsblad en de implementatieregeling in de Staatscourant. De wijziging traden op 1 januari 2013 in werking.

Bij de implementatie zijn de huidige besluiten Besluit verbranden afvalstoffen, Besluit emissie eisen stookinstallaties A en Oplosmiddelenbesluit geïntegreerd in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling.

Toelichting

De hoofdstukken III Stookinstallaties, IV Afvalverbranding, V Oplosmiddelen en VI Titaandioxide van de Richtlijn Industriële Emissies zijn geïmplementeerd in het Activiteitenbesluit:

  • Het Activiteitenbesluit bevat nu een nieuw hoofdstuk 5 over Industriële Emissies. In dit nieuwe hoofdstuk staan de eisen voor grote stookinstallaties, afval(mee)verbrandingsinstallaties en titaandioxide.
  • Het hoofdstuk over oplosmiddelen staat in hoofdstuk 2 van het Activiteitenbesluit. Dit omdat het zowel geldt voor een aantal IPPC-bedrijven, voor een aantal "gewone" vergunningplichtige bedrijven als voor een aantal type B bedrijven.
  • Daarnaast zijn een groot deel van de voorschriften over bodemonderzoek in hoofdstuk 2 van het Activiteitenbesluit ook van toepassing op IPPC-bedrijven. Dit is de implementatie van artikel 22 van de Richtlijn industriële emissies.

Door de implementatie zijn het Oplosmiddelenbesluit en het Bva ingetrokken. In 2016 zal ook het Bees A vervallen.

De implementatie was tegelijk met de 'derde tranche' en de wijzigingen van landbouwactiviteiten van het Activiteitenbesluit. Dit is onder meer relevant voor de werkingssfeer van delen van het Activiteitenbesluit voor IPPC-installaties.