Officiële publicaties Activiteitenbesluit

Deze tabel geeft een volledig overzicht van alle officiële publicaties van het Activiteitenbesluit milieubeheer (tot 2013: Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer) en van andere besluiten die het Activiteitenbesluit wijzigden.

Overzicht officiële publicaties Activiteitenbesluit milieubeheer

Publicatie

Staatsblad

Datum publicatie

Besluit gescheiden inzameling huishoudelijke afvalstoffen (wijzigingen geur en afval in Activiteitenbesluit) Staatsblad 2020, nummer 197 24 juni 2020

Informeren consument over biobrandstof E10 benzine (samenvatting)

Staatsblad 2019, nummer 227 26 juni 2019

Reparatie tabel 5.12b (BBT-conclusies grote stookinstallaties)

Staatsblad 2019, nummer 170 10 juli 2019

Besluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit en het Besluit omgevingsrecht in verband met noodzakelijk periodiek onderhoud en het herstel van enkele inhoudelijke gebreken (samenvatting wijzigingen Activiteitenbesluit)

Staatsblad 2019, nummer 194 29 mei 2019

Besluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit in verband met de implementatie van Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1442 tot vaststelling van BBT-conclusies voor grote stookinstallaties

Staatsblad 2019, nummer 170 14 mei 2019

Besluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit in verband met de informatieplicht voor energiebesparende maatregelen (samenvatting wijzigingen)

Staatsblad 2019, nummer 167 1 mei 2019

Besluit tot wijziging van het Besluiten kwik en kwikhoudende producten, stortplaatsen en het Activiteitenbesluit ter uitvoering van de 'kwikverordening' (nr. 2017/852) (samenvatting wijzigingen Activiteitenbesluit)

Staatsblad 2019, nummer 55 15 februari 2019

Besluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit voor implementatie van Richtlijn (EU) 2015/2193 over luchtemissies door middelgrote stookinstallaties (samenvatting wijzigingen Activiteitenbesluit)

Staatsblad 2017, nummer 330 7 september 2017

Besluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit (zuiveringsplicht glastuinbouw en driftreducerende technieken)

Staatsblad 2017, nummer 305 14 juli 2017
Besluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit en enkele andere besluiten en tot intrekking van het Besluit kleiduivenschieten (samenvatting reparaties vierde tranche en overige wijzigingen Activiteitenbesluit) Staatsblad 2016, nummer 425 11 november 2016
Besluit tot wijziging van het Besluit brandstoffen luchtverontreiniging en het Activiteitenbesluit in verband met implementatie van Richtlijn 98/70/EG (samenvatting wijzigingen Activiteitenbesluit) Staatsblad 2016, nummer 380 27 oktober 2016

Besluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit (gasturbines en oplosmiddelen)

Staatsblad 2016, nummer 231 23 juni 2016

Besluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit (rendementseisen kolencentrales)

Staatsblad 2015, nummer 387 2 november 2015

Besluit gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen (samenvatting wijzigingen Activiteitenbesluit)

Staatsblad 2015, nummer 356 15 oktober 2015

Besluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit omgevingsrecht en enkele andere besluiten (nieuwe activiteiten) (samenvatting inhoud tweede fase, 4e tranche)

Staatsblad 2015, nummer 337 1 oktober 2015

Besluit tot wijziging van het Besluit geluidhinder en het Activiteitenbesluit milieubeheer (toelaatbare geluidsbelasting van woonschepen bij gezoneerde industrieterreinen en inrichtingen) (samenvatting wijzigingen Activiteitenbesluit)

Staatsblad 2015, nummer 196 2 juni 2015

Besluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit omgevingsrecht en enkele andere besluiten (nieuwe activiteiten en herstel van gebreken van wetstechnische en inhoudelijk ondergeschikte aard) (samenvatting reparaties Activiteitenbesluit)

Staatsblad 2014, nummer 20 21 januari 2014
Besluit tot vaststelling van het tijdstip waarop artikel 1.2a van het Activiteitenbesluit milieubeheer en enkele artikelen van het Besluit omgevingsrecht (vvgb) vervallen (samenvatting wijzigingen Activiteitenbesluit) Staatsblad 2013, nummer 521 12 december 2013
Besluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer en andere besluiten voor de intrekking van het stelsel van handel in NOx-emissierechten (samenvatting wijzigingen Activiteitenbesluit) Staatsblad 2013, nummer 198 5 juni 2013
Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen (samenvatting wijzigingen Activiteitenbesluit) Staatsblad 2013, nummer 112 29 maart 2013
Wijziging Besluit kostenverevening reductie CO2-emissies glastuinbouw en reparatie Activiteitenbesluit (samenvatting reparaties Activiteitenbesluit) Staatsblad 2012, nummer 641 18 december 2012
Wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer en het Besluit omgevingsrecht en enkele andere besluiten (nieuwe activiteiten, integratie Bems, vereenvoudigingen en reparaties) (samenvatting inhoud tweede fase, 3e tranche) Staatsblad 2012, nummer 558 16 november 2012
Besluit implementatie richtlijn industriële emissies (samenvatting wijzigingen Activiteitenbesluit) Staatsblad 2012, nummer 552 13 november 2012
Wijziging van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (agrarische activiteiten) (samenvatting inhoud inbouw agrarische activiteiten) Staatsblad 2012, nummer 441 1 oktober 2012
Besluit tot herstel van gebreken van wetstechnische en inhoudelijk ondergeschikte aard in enkele besluiten (samenvatting inhoud reparaties Activiteitenbesluit) Staatsblad 2012, nummer 424 25 september 2012
Besluit houdende wijziging van het Vuurwerkbesluit en enkele andere algemene maatregelen van bestuur (verbetering uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid Vuurwerkbesluit) (samenvatting wijzigingen Activiteitenbesluit) Staatsblad 2012, nummer 127 15 maart 2012
Wijziging van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden en enige andere besluiten in verband met de aanwijzing van nationale beoordelingsmethoden voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en enige andere onderwerpen (samenvatting wijzigingen Activiteitenbesluit) Staatsblad 2011, nummer 594 13 december 2011
Wijziging van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer en het Besluit omgevingsrecht in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2009/126/EG over fase II-benzinedampterugwinning tijdens het bijtanken van motorvoertuigen in benzinestations (samenvatting inhoud) Staatsblad 2011, nummer 552 29 november 2011
Wijziging van een aantal besluiten ter vastlegging van uitzonderingen op de toepasselijkheid van de positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen ingevolge de Dienstenwet (samenvatting inhoud) Staatsblad 2011, nummer 425 30 september 2011
Besluit brandstoffen luchtverontreiniging (samenvatting inhoud) Staatsblad 2011, nummer 192 27 april 2011
Besluit lozen buiten inrichtingen (samenvatting inhoud) Staatsblad 2011, nummer 153 31 maart 2011
Wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur over afvalstoffen (samenvatting wijzigingen Activiteitenbesluit) Staatsblad 2011, nummer 104 4 maart 2011
Wijziging van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (afvalgerelateerde activiteiten) (samenvatting inhoud tweede fase, 2e tranche) Staatsblad 2010, nummer 781 23 november 2010
Wijziging van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer en het Besluit omgevingsrecht (wijziging milieuregels windturbines) (samenvatting inhoud) Staatsblad 2010, nummer 749 11 november 2010

Besluit tot intrekking van het Besluit geluidinformatie huishoudelijke apparaten en herstel van gebreken van wetstechnische en inhoudelijk ondergeschikte aard in enkele besluiten op de beleidsterreinen van het Ministerie van VROM (samenvatting inhoud reparaties Activiteitenbesluit)

Staatsblad 2010, nummer 696 28 september 2010
Wijziging Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (nieuwe activiteiten en reparaties) (samenvatting inhoud tweede fase, 1e tranche) Staatsblad 2009, nummer 479 9 november 2009
Wijziging Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer en diverse andere besluiten (samenvatting inhoud reparaties Activiteitenbesluit) Staatsblad 2008, nummer 326 (pdf, 53 kB) 19 augustus 2008

Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (eerste fase) (samenvatting inhoud)

Staatsblad 2007, nummer 415 (pdf, 1.4 MB)

19 oktober 2007

Geldende versie Activiteitenbesluit

Op overheid.nl vindt u de nu geldende tekst Activiteitenbesluit milieubeheer (inclusief alle wijzigingen, die in werking zijn getreden).