Officiële publicaties Activiteitenbesluit

Deze tabel geeft een volledig overzicht van alle officiële publicaties van het Activiteitenbesluit milieubeheer (tot 2013: Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer) en van andere besluiten die het Activiteitenbesluit wijzigden.

Overzicht officiële publicaties Activiteitenbesluit milieubeheer

Publicatie

Staatsblad

Datum publicatie

Besluit tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving over industriële emissies (correcties in verlengde van de Tijdelijke overbruggingsregeling windturbineparken) Staatsblad 2022, nummer 320 24 augustus 2022
Implementatie tweede richtlijn havenontvangstvoorzieningen (samenvatting wijzigingen Activiteitenbesluit) Staatsblad 2022, nummer 199 31 mei 2022
Tijdelijke overbruggingsregeling windturbineparken (samenvatting wijzigingen Activiteitenbesluit) Staatsblad 2022, nummer 181 13 mei 2022
Implementatie EU-richtlijn periodieke technische controle van motorvoertuigen ('mobiele machines' toegevoegd aan Activiteitenbesluit artikel 2.17 lid 5 onder c) Staatsblad 2020, nummer 505 11 december 2020
Besluit gescheiden inzameling huishoudelijke afvalstoffen (samenvatting wijzigingen Activiteitenbesluit) Staatsblad 2020, nummer 197 24 juni 2020

Informeren consument over biobrandstof E10 benzine (samenvatting)

Staatsblad 2019, nummer 227 26 juni 2019

Reparatie tabel 5.12b (BBT-conclusies grote stookinstallaties)

Staatsblad 2019, nummer 170 10 juli 2019

Besluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit en het Besluit omgevingsrecht in verband met noodzakelijk periodiek onderhoud en het herstel van enkele inhoudelijke gebreken (samenvatting wijzigingen Activiteitenbesluit)

Staatsblad 2019, nummer 194 29 mei 2019

Besluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit in verband met de implementatie van Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1442 tot vaststelling van BBT-conclusies voor grote stookinstallaties

Staatsblad 2019, nummer 170 14 mei 2019

Besluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit in verband met de informatieplicht voor energiebesparende maatregelen (samenvatting wijzigingen)

Staatsblad 2019, nummer 167 1 mei 2019

Besluit tot wijziging van het Besluiten kwik en kwikhoudende producten, stortplaatsen en het Activiteitenbesluit ter uitvoering van de 'kwikverordening' (nr. 2017/852) (samenvatting wijzigingen Activiteitenbesluit)

Staatsblad 2019, nummer 55 15 februari 2019

Besluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit voor implementatie van Richtlijn (EU) 2015/2193 over luchtemissies door middelgrote stookinstallaties (samenvatting wijzigingen Activiteitenbesluit)

Staatsblad 2017, nummer 330 7 september 2017

Besluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit (zuiveringsplicht glastuinbouw en driftreducerende technieken)

Staatsblad 2017, nummer 305 14 juli 2017
Besluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit en enkele andere besluiten en tot intrekking van het Besluit kleiduivenschieten (samenvatting reparaties vierde tranche en overige wijzigingen Activiteitenbesluit) Staatsblad 2016, nummer 425 11 november 2016
Besluit tot wijziging van het Besluit brandstoffen luchtverontreiniging en het Activiteitenbesluit in verband met implementatie van Richtlijn 98/70/EG (samenvatting wijzigingen Activiteitenbesluit) Staatsblad 2016, nummer 380 27 oktober 2016

Besluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit (gasturbines en oplosmiddelen)

Staatsblad 2016, nummer 231 23 juni 2016

Besluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit (rendementseisen kolencentrales)

Staatsblad 2015, nummer 387 2 november 2015

Besluit gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen (samenvatting wijzigingen Activiteitenbesluit)

Staatsblad 2015, nummer 356 15 oktober 2015

Besluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit omgevingsrecht en enkele andere besluiten (nieuwe activiteiten) (samenvatting inhoud tweede fase, 4e tranche)

Staatsblad 2015, nummer 337 1 oktober 2015

Besluit tot wijziging van het Besluit geluidhinder en het Activiteitenbesluit milieubeheer (toelaatbare geluidsbelasting van woonschepen bij gezoneerde industrieterreinen en inrichtingen) (samenvatting wijzigingen Activiteitenbesluit)

Staatsblad 2015, nummer 196 2 juni 2015

Besluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit omgevingsrecht en enkele andere besluiten (nieuwe activiteiten en herstel van gebreken van wetstechnische en inhoudelijk ondergeschikte aard) (samenvatting reparaties Activiteitenbesluit)

Staatsblad 2014, nummer 20 21 januari 2014
Besluit tot vaststelling van het tijdstip waarop artikel 1.2a van het Activiteitenbesluit milieubeheer en enkele artikelen van het Besluit omgevingsrecht (vvgb) vervallen (samenvatting wijzigingen Activiteitenbesluit) Staatsblad 2013, nummer 521 12 december 2013
Besluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer en andere besluiten voor de intrekking van het stelsel van handel in NOx-emissierechten (samenvatting wijzigingen Activiteitenbesluit) Staatsblad 2013, nummer 198 5 juni 2013
Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen (samenvatting wijzigingen Activiteitenbesluit) Staatsblad 2013, nummer 112 29 maart 2013
Wijziging Besluit kostenverevening reductie CO2-emissies glastuinbouw en reparatie Activiteitenbesluit (samenvatting reparaties Activiteitenbesluit) Staatsblad 2012, nummer 641 18 december 2012
Wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer en het Besluit omgevingsrecht en enkele andere besluiten (nieuwe activiteiten, integratie Bems, vereenvoudigingen en reparaties) (samenvatting inhoud tweede fase, 3e tranche) Staatsblad 2012, nummer 558 16 november 2012
Besluit implementatie richtlijn industriële emissies (samenvatting wijzigingen Activiteitenbesluit) Staatsblad 2012, nummer 552 13 november 2012
Wijziging van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (agrarische activiteiten) (samenvatting inhoud inbouw agrarische activiteiten) Staatsblad 2012, nummer 441 1 oktober 2012
Besluit tot herstel van gebreken van wetstechnische en inhoudelijk ondergeschikte aard in enkele besluiten (samenvatting inhoud reparaties Activiteitenbesluit) Staatsblad 2012, nummer 424 25 september 2012
Besluit houdende wijziging van het Vuurwerkbesluit en enkele andere algemene maatregelen van bestuur (verbetering uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid Vuurwerkbesluit) (samenvatting wijzigingen Activiteitenbesluit) Staatsblad 2012, nummer 127 15 maart 2012
Wijziging van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden en enige andere besluiten in verband met de aanwijzing van nationale beoordelingsmethoden voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en enige andere onderwerpen (samenvatting wijzigingen Activiteitenbesluit) Staatsblad 2011, nummer 594 13 december 2011
Wijziging van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer en het Besluit omgevingsrecht in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2009/126/EG over fase II-benzinedampterugwinning tijdens het bijtanken van motorvoertuigen in benzinestations (samenvatting inhoud) Staatsblad 2011, nummer 552 29 november 2011
Wijziging van een aantal besluiten ter vastlegging van uitzonderingen op de toepasselijkheid van de positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen ingevolge de Dienstenwet (samenvatting inhoud) Staatsblad 2011, nummer 425 30 september 2011
Besluit brandstoffen luchtverontreiniging (samenvatting inhoud) Staatsblad 2011, nummer 192 27 april 2011
Besluit lozen buiten inrichtingen (samenvatting inhoud) Staatsblad 2011, nummer 153 31 maart 2011
Wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur over afvalstoffen (samenvatting wijzigingen Activiteitenbesluit) Staatsblad 2011, nummer 104 4 maart 2011
Wijziging van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (afvalgerelateerde activiteiten) (samenvatting inhoud tweede fase, 2e tranche) Staatsblad 2010, nummer 781 23 november 2010
Wijziging van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer en het Besluit omgevingsrecht (wijziging milieuregels windturbines) (samenvatting inhoud) Staatsblad 2010, nummer 749 11 november 2010

Besluit tot intrekking van het Besluit geluidinformatie huishoudelijke apparaten en herstel van gebreken van wetstechnische en inhoudelijk ondergeschikte aard in enkele besluiten op de beleidsterreinen van het Ministerie van VROM (samenvatting inhoud reparaties Activiteitenbesluit)

Staatsblad 2010, nummer 696 28 september 2010
Wijziging Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (nieuwe activiteiten en reparaties) (samenvatting inhoud tweede fase, 1e tranche) Staatsblad 2009, nummer 479 9 november 2009
Wijziging Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer en diverse andere besluiten (samenvatting inhoud reparaties Activiteitenbesluit) Staatsblad 2008, nummer 326 (pdf, 53 kB) 19 augustus 2008

Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (eerste fase) (samenvatting inhoud)

Staatsblad 2007, nummer 415 (pdf, 1.4 MB)

19 oktober 2007

Geldende versie Activiteitenbesluit

Op overheid.nl vindt u de nu geldende tekst Activiteitenbesluit milieubeheer (inclusief alle wijzigingen, die in werking zijn getreden).


Overbruggingsregeling windturbineparken 2022

Nevele (windturbineparken)

2e Richtlijn havenontvangstvoorzieningen

Implementatie 2e richtlijn havenontvangstvoorzieningen

Besluit gescheiden inzameling afval

Besluit gescheiden inzameling afval

Plicht tot informeren consument over E10 benzine bij tankstations

Plicht tot informeren consument over E10 benzine bij tankstations

Reparaties besluit 2019

Reparaties besluit 2019

Implementatie BBT conclusies grote stookinstallaties

Implementatie BBT conclusies grote stookinstallaties

Wijziging energiebesparingseis besluit en regeling

Wijziging energiebesparingseis besluit en regeling

Activiteitenbesluit 15 februari 2019 (kwikverordening)

Kwikverordening AB per 1-1-2021

Implementatie Richtlijn Middelgrote Stookinstallaties

Samenvatting implementatie Richtlijn middelgrote stookinstallaties

Wijziging besluit zuiveringsplicht glastuinbouw en driftreducerende technieken

Samenvatting zuiveringsplicht glastuinbouw

Reparaties vierde tranche besluit

Samenvatting reparatiebesluit 2016 vierde tranche

Wijziging besluit brandstofkwaliteit biobrandstof

Samenvatting kwaliteit brandstof

Wijziging besluit gasturbines en oplosmiddelen 23 juni 2016

Samenvatting gasturbines / R en H zinnen

Wijziging besluit 2 oktober 2015 rendement kolencentrales

Samenvatting rendementseisen kolencentrales

Wijziging besluit 30 september 2015 (gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen)

Dit besluit wijzigt de definitie van natuurlijk koudemiddel in artikel 3.16c, tweede lid, van het Activiteitenbesluit in:

koolstofdioxide, ammoniak of koolwaterstoffen niet zijnde een gefluoreerd broeikasgas als bedoeld in Verordening (EU) nr. 517/2014 dan wel een gereguleerde stof als bedoeld in Verordening (EG) nr. 1005/2009

De wijziging is 1 december 2015 in werking getreden. Met de vierde tranche wijzigde deze definitie opnieuw.

Wijziging besluit 7 juli 2014 (4e tranche)

Met de 'vierde tranche van de tweede fase' uitbreiding van het Activiteitenbesluit kwamen onder andere ziekenhuizen, gieterijen, hondenkennels en asbestverwijderingsbedrijven onder het Activiteitenbesluit. Daarnaast zijn het Besluit LPG-tankstations, het Besluit hefschroefvliegtuigen ziekenhuizen, de Regeling op-, overslag en distributie benzine milieubeheer en het normatieve deel van de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR) in het Activiteitenbesluit opgenomen. Verder was er een aantal wijzigingen ter verduidelijking van voorschriften, verlichting van lasten en reparatiepunten.

De inwerkingtreding van de wijzigingen over energiebesparende maatregelen was 1 december 2015. Alle overige wijzigingen traden op 1 januari 2016 in werking.

Wijziging besluit woonschepen geluid 1-7-2015

De wijzigingen zijn het gevolg van uitvoeringsproblemen bij woonschepen door het Invoeringsbesluit geluidproductieplafonds. Zie voor meer informatie over deze wijziging de pagina over geluid in het Activiteitenbesluit.

Wijziging Activiteitenbesluit 6 januari 2014 (reparatiebesluit)

Met dit reparatiebesluit is het demonteren van scooters en bromfietsen onder het Activiteitenbesluit gebracht (onderdeel van de Green Deal Scooterrecycling). Daarnaast zijn voorschriften en maatwerkmogelijkheden voor de lozing vanuit rioolwaterzuiveringsinstallaties toegevoegd. Tot slot zijn diverse fouten door de samenloop van drie grote wijzigingen per 1 januari 2013 gerepareerd.

Deze wijzigingen zijn op 1 maart 2014 in werking getreden.

Wijziging Activiteitenbesluit 12 december 2013 (vervallen vvgb)

Als gevolg van deze wijziging is er voor Wm-inrichtingen één bevoegd gezag voor handhaving, verlening van de omgevingsvergunning en plichten en bevoegdheden op grond van het Activiteitenbesluit.

Vóór 1 januari 2014 was er een speciale regeling voor Wm-inrichtingen die voor de invoering van de Wabo onder het bevoegd gezag van de provincie vielen. Er was onder andere sprake van een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) door de provincie, een gedeelde handhavingsbevoegdheid en een speciale regeling voor afvalstoffenbedrijven met een omgevingsvergunning beperkte milieutoets.

Wijziging besluit 21 mei 2013 (intrekking NOx-emissiehandel)

Deze wijziging van het Activiteitenbesluit is op 1 januari 2014 in werking getreden.

Het belangrijkste gevolg van deze wijziging is dat de kleine en middelgrote stookinstallaties van inrichtingen die voor 1 januari 2014 aan NOx handel meededen, niet meer worden vrijgesteld van emissie-eisen in het Activiteitenbesluit na 1 januari 2017 (of na 1 januari 2019).

Wijziging besluit 29 maart 2013 en regeling 24 april 2013 (bodemenergiesystemen)

Het wijzigingsbesluit en de wijzigingsregeling bodemenergiesystemen zijn op 1 juli 2013 in werking getreden. Relevante wijzigingen voor bedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen:

 1. Wijzigingen in meldingsvereisten voor een inrichting met een gesloten bodemenergiesysteem.
 2. Nieuwe activiteit "Het installeren en in werking hebben van een gesloten bodemenergiesysteem" toegevoegd aan het Activiteitenbesluit.
 3. Voor gesloten bodemenergiesystemen is in bepaalde gevallen een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) nodig.

Voor meer informatie over bodemenergiesystemen zie het onderdeel bodemenergie van Rijkswaterstaat Leefomgeving.

Wijziging besluit 18 december 2012 (reparatie derde tranche)

Met deze wijziging van het Activiteitenbesluit worden de paragrafen 3.6.2 en 3.6.3 niet van toepassing verklaard op IPPC-inrichtingen.

Het betreft de activiteiten slachten van dieren, uitsnijden van vlees of vis of bewerken van dierlijke bijproducten en het industrieel vervaardigen van voedingsmiddelen of dranken.

Deze wijziging is op 1 januari 2013 in werking getreden.

Wijziging besluit 16 november 2012 (3e tranche)

Deze wijziging van het besluit is onderdeel van de derde tranche van de tweede fase.

In deze derde tranche zijn nog meer vergunningplichtige activiteiten onder de werking van het Activiteitenbesluit gebracht. Het gaat om activiteiten binnen de:

 • rubber- en kunststofverwerkende industrie
 • voedingsmiddelenindustrie
 • schietinrichtingen (binnenschietbanen en paintballinrichtingen)
 • betonindustrie
 • grafische industrie
 • inrichtingen voor het onderhouden, repareren en reinigen van spoorwegvoertuigen.

Andere gevolgen van deze wijziging zijn:

 • IPPC-bedrijven komen onder de reikwijdte van het Activiteitenbesluit
 • het Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties (Bems) wordt opgenomen in het Activiteitenbesluit
 • vereenvoudigingen en reparaties

Deze wijziging is op 1 januari 2013 in werking getreden.

Wijziging besluit ter implementatie richtlijn industriële emissies

De implementatie van de Richtlijn industriële emissies leidt tot de volgende wijzigingen:

 • Een nieuw hoofdstuk 5 toegevoegd aan het Activiteitenbesluit over Industriële Emissies. In dit hoofdstuk zijn de eisen voor grote stookinstallaties, afval(mee)verbrandingsinstallaties en titaandioxide geïmplementeerd.
 • Een nieuwe paragraaf over oplosmiddelen toegevoegd aan hoofdstuk 2 van het Activiteitenbesluit. Deze paragraaf geldt zowel voor een aantal IPPC-bedrijven, voor een aantal "gewone" vergunningplichtige bedrijven als voor een aantal type B bedrijven.
 • Daarnaast is een groot deel van de voorschriften over bodemonderzoek in hoofdstuk 2 van het Activiteitenbesluit ook van toepassing op IPPC-bedrijven als implementatie van artikel 22 van de Richtlijn.

De wijzigingen zijn op 1 januari 2013 in werking getreden.

Wijziging besluit 1 oktober 2012 en regeling (25 oktober 2012) (agrarische activiteiten)

Met deze wijzigingen van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling zijn diverse agrarische activiteiten onder het Activiteitenbesluit gebracht. Het Besluit landbouw, het Besluit glastuinbouw, het Besluit mestbassins en het Besluit lozingen open teelt en veehouderij zijn hiermee te vervallen. Daarnaast vallen met deze wijziging intensieve veehouderijen tot de IPPC-grens (40.000 stuks pluimvee, 2000 vleesvarkens of 750 zeugen) onder het Activiteitenbesluit gebracht.

Deze wijziging is op 1 januari 2013 in werking getreden.

Wijziging besluit 25 september 2012 (reparaties 2e tranche)

Dit wijzigingsbesluit wijzigt meerdere besluiten waaronder het Activiteitenbesluit. Het besluit repareert en verduidelijkt onderdelen van de laatste grote wijziging (tweede fase, 2e tranche) van het Activiteitenbesluit. De wijzigingen in het Activiteitenbesluit treden op 23 oktober 2012 in werking.

Wijziging besluit 15 maart 2012 (Vuurwerkbesluit)

Dit wijzigingsbesluit, dat het Vuurwerkbesluit wijzigt, is op 1 juli 2012 in werking getreden.

Het gewijzigde Vuurwerkbesluit bevat ook twee wijzigingen die het Besluit omgevingsrecht en het Activiteitenbesluit raken:

 • Verhogen meldingsgrens voor opslag van 1.000 kg naar 10.000 kg.
  Dit betekent dat bedrijven met een opslag van 10.000 kg vuurwerk of minder meldingsplichtig worden in plaats van vergunningplichtig. De melding in het kader van het Vuurwerkbesluit is geregeld in artikel 2.2.4 van dit besluit.
 • Vervallen verbod combinatie afleveren brandstoffen in combinatie met opslag van vuurwerk.

Meer informatie vindt u op de pagina Vuurwerkbesluit.

Wijziging besluit 13 december 2011 (gewasbescherming)

Deze wijziging van het Activiteitenbesluit is onderdeel van de implementatie van Europese regelgeving op het gebied van het op de markt brengen en het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. De wijziging is op 1 januari 2012 in werking getreden.

Het Activiteitenbesluit stelt met deze wijziging eisen aan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen. Ook zijn eisen opgenomen voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op sport- en recreatieterreinen grenzend aan oppervlaktewater.

Wijziging besluit en regeling 29 november 2011 (benzinedampterugwinning)

Deze wijziging is een implementatie van de Europese richtlijn inzake fase II-benzinedampterugwinning tijdens het bijtanken van motorvoertuigen in benzinestations (nr. 2009/126/EG ). De richtlijn wijkt weinig af van de eerdere dampretour stage II eisen. Belangrijkste wijzigingen betreffen de werkingssfeer voor bestaande tankstations, de procentuele terugvoer en de keuringsfrequentie. De wijziging is op 31 december 2011 in werking getreden.

Wijziging besluit 30 september 2011 en regeling 19 december 2011 (Dienstenwet)

Met deze wijziging wordt een uitzondering gemaakt op de lex silencio positivo (LSP), die verplicht is op grond van de Dienstenrichtlijn. Voor het Activiteitenbesluit betekent dit dat de LSP niet van toepassing is op een aanvraag om accreditatie van een keuringsinstantie voor het keuren van een systeem voor dampretour Stage-II overeenkomstig de Test Procedure voor Damp Retour Systemen in Benzinepompen voor Nederland (NMI). De wijziging is op 1 januari 2012 in werking getreden.

Wijziging besluit 27 april 2011 (brandstoffen)

Het Besluit brandstoffen luchtverontreiniging wijzigt artikel 3.21 van het Activiteitenbesluit. Ter implementatie van richtlijn 98/70/EG zijn hier voor de aflevering van brandstoffen ten behoeve van openbare verkoop voor het wegverkeer bepalingen opgenomen ten aanzien van de aflevering van brandstof die metaalhoudende additieven bevat en van mengsels van brandstoffen en biobrandstoffen. Het Besluit brandstoffen luchtverontreiniging is op 28 april 2011 in werking getreden.

Wijziging besluit 31 maart 2011 (Blbi)

Het Besluit lozen buiten inrichtingen wijzigt ook het Activiteitenbesluit. Hiermee zijn de regels voor de lozingen in het Besluit lozingen buiten inrichtingen identiek aan die uit het Activiteitenbesluit. Verder hebben er reparaties aan voorschriften uit het Activiteitenbesluit plaatsgevonden zodat een aantal verkeerde verwijzingen en onnauwkeurigheden in de nummering zijn hersteld. Deze wijziging is op 1 juli 2011 in werking getreden (Stb 2011, 298).

Wijziging besluit 4 maart 2011 en regeling 10 februari 2011 (implementatie Kaderrichtlijn afvalstoffen)

Deze wijzigingen van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling betreffen tekstuele aanpassingen van de begrippen die te maken hebben met product- en materiaalhergebruik. Deze wijzigingen zijn een gevolg van de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn afvalstoffen (2008/98/EG). De wijzigingen in het Activiteitenbesluit zijn op 5 maart 2011 in werking getreden en de wijzigingen in de Activiteitenregeling op 11 februari 2011.

Wijziging besluit 23 november 2010 (2e tranche)

Deze wijziging van het besluit is onderdeel van de tweede  tranche van de tweede fase.  Het gaat bij dit wijzigingsbesluit om activiteiten betreffende autodemontage, metaalrecycling, kunststofrecycling, kunststofverwerking (zoals extrusie), archiefvernietiging, opslag van oud papier en textiel, bunkerstations binnenvaart, opslag van groenafval, op- en overslag van afval en bedrijven waarin genoemde activiteiten worden gecombineerd. Dit wijzigingsbesluit wijzigt ook het Besluit omgevingsrecht (Bor). Dit betreft onder meer wijzigingen in de aanwijzing van vergunningplichtige activiteiten (Bijlage 1 van het Bor) en de invoering van de Omgevingsvergunning beperkte milieutoets. Deze wijziging is op 1 januari 2011 in werking getreden.

Wijziging besluit 11 november 2010 (windturbines)

Deze wijziging beoogt zoveel mogelijk windturbines geheel onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit te brengen. In de praktijk vallen door deze wijziging bijna alle windturbines op land geheel onder de algemene regels. De wijziging is op 1 januari 2011 in werking getreden.

Voor de windturbines op zee en de windturbines waarvoor het bevoegd gezag na beoordeling gemotiveerd voor het maken van een milieueffectrapport kiest, blijft een omgevingsvergunning nodig. Op deze windturbines is, naast de omgevingsvergunning, paragraaf 3.2.3 van het Activiteitenbesluit van toepassing.

Wijziging besluit 28 september 2010

In dit wijzigingsbesluit zijn in artikel I en XIV reparaties van het Activiteitenbesluit en Bijlage 1 van het Besluit omgevingsrecht opgenomen. Het betreft reparaties in relatie tot het inwerkingtreden van de Waterwet en een verduidelijking van de grenzen voor vergunningplicht voor opslag van gevaarlijke stoffen. Artikel I (reparaties t.a.v. Waterwet) is op 11 oktober 2010 in werking getreden en artikel XIV (grenzen vergunningplicht opslag gevaarlijke stoffen) op 14 september 2010.

Wijziging besluit 9 november 2009

Met deze wijziging van het besluit en een wijziging van de regeling, is de eerste tranche van de tweede fase afgerond. In het kader van deze eerste tranche is het Activiteitenbesluit op onderdelen gerepareerd. Daarnaast zijn voor zeven bedrijfstakken voorschriften aan het Activiteitenbesluit en bijbehorende regeling toegevoegd. Deze zeven bedrijfstakken betreffen de recreatieve visvijvers, de humane crematoria, de vellenoffsetdrukkerijen, de mechanische textielverwerking, de laboratoria en praktijkruimten, de natuursteenbewerkende industrie en de koude vleesverwerking. Ook zijn met deze wijziging voorschriften toegevoegd ten behoeve van het traditioneel schieten. De wijziging is op 1 januari 2010 in werking getreden.

Wijziging besluit 19 augustus 2008

In dit wijzigingsbesluit zijn in artikel III reparaties van het Activiteitenbesluit opgenomen. Het betreft het herstel van fouten en omissies in het besluit van de eerste fase dat op 6 november 2007 is gepubliceerd (Staatsblad 2007, nummer 455). Artikel III is op 16 september 2008 in werking getreden, met dien verstande dat artikel III, onderdeel P terugwerkt tot en met 1 januari 2008.

Activiteitenbesluit 19 oktober 2007 en Activiteitenregeling 9 november 2007 (eerste fase)

Op 1 januari 2008 hebben twaalf algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) plaatsgemaakt voor één nieuwe algemene maatregel van bestuur: het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, beter bekend als het Activiteitenbesluit. Gelijktijig is de onderliggende Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (ofwel Activiteitenregeling) van kracht geworden. Dit wordt ook wel de eerste fase genoemd. Bedoeling en achtergronden staan in de oorspronkelijke Nota's van toelichting in de publicaties van 19 oktober 2007 (besluit) en 9 november 2007 (regeling).