Officiële publicaties Activiteitenregeling

De tabel op deze pagina geeft een volledig overzicht van alle officiële publicaties van de Activiteitenregeling milieubeheer (tot 2013: Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer) en van andere regelingen die de Activiteitenregeling wijzigden.

Overzicht officiële publicaties Activiteitenregeling milieubeheer

Publicatie

Staatscourant

Datum publicatie

Wijziging in verband met enkele correcties van de erkende maatregelenlijst en een technische wijziging Staatscourant 2023, nummer 29201 25 oktober 2023
Wijziging in verband met nieuwe erkende maatregelen voor energiebesparing en wijziging in terugverdientijd voor glastuinbouw (samenvatting wijzigingen) Staatscourant 2023, nummer 18070 30 juni 2023
Wijziging in verband met de actualisatie van de energiebesparingsplicht (samenvatting wijzigingen Activiteitenregeling) Staatscourant 2023, nummer 16185 13 juni 2023
Wijziging Bijlage 10 Activiteitenregeling erkende maatregelen energiebesparing (samenvatting) Staatscourant 2023, nummer 15844 8 juni 2023
Verzamelwijziging IenW (wijzigingen Activiteitenregeling mbt ZZS en Asfaltmenginstallaties) Staatscourant 2022, nummer 25973 4 november 2022
Tijdelijke overbruggingsregeling windturbineparken (samenvatting wijzigingen Activiteitenregeling) Staatscourant 2022, nummer 15886 21 juni 2022
Regeling tot wijziging van de Regeling Europese afvalstoffenlijst en de Activiteitenregeling milieubeheer om teerhoudend asfalt aan te merken als gevaarlijk afval (wijziging in bijlage 1) Staatscourant 2021, nummer 43211 15 oktober 2021
Regeling tot wijziging van de  Activiteitenregeling in verband met latere inwerkingtreding van de Omgevingswet en actualisatie (wijziging bijlage 1 Activiteitenregeling) Staatscourant 2021, nummer 35784 30 juli 2021
Invoeringsregeling Omgevingswet (intrekken Activiteitenregeling in artikel 3.1) Staatscourant 2020, nummer 64380 3 december 2020
Overeenkomst afvalbeheerbijdrage (wijziging in categorie 13 in bijlage 11 van de Activiteitenregeling) Staatscourant 2020, nummer 34945 7 juli 2020
Regeling tot wijziging van de Activiteitenregeling en de Regeling omgevingsrecht in verband met PGS 31 en enkele technische wijzigingen (samenvatting) Staatscourant 2020, nummer 25319 20 mei 2020
Regeling van tot wijziging van bijlage 10 bij de Activiteitenregeling milieubeheer (reparaties energiebesparende maatregelen) Staatscourant 2020, nummer 20349 10 april 2020
Regeling ter uitvoering van Verordening (EU) 2019/1021 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (wijst andere verordening aan in bijlage 11 afvalstoffen Activiteitenregeling) Staatscourant 2019, nummer 65621 13 december 2019
Regeling tot wijziging van de Activiteitenregeling milieubeheer (berekeningswijze van de terugverdientijd van energiebesparende maatregelen) Staatscourant 2019, nummer 38941 9 juli 2019
Regeling tot wijziging van de Activiteitenregeling in verband met de implementatie van Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1442 tot vaststelling van BBT-conclusies voor grote stookinstallaties Staatscourant 2019, nummer 28998 21 mei 2019
Regeling tot wijziging van de Activiteitenregeling en de Regeling omgevingsrecht in verband met technische normen en de actualisatie van bijlagen (samenvatting) Staatscourant 2019, nummer 23546 20 mei 2019
Regeling tot wijziging van de Activiteitenregeling in verband met de eisen aan de rapportage van energiebesparende maatregelen (samenvatting)
Staatscourant 2019. nummer 27553 13 mei 2019
Regeling  tot wijziging van de Activiteitenregeling in verband met het herstel van enkele gebreken in de lijst met erkende maatregelen energiebesparing Staatscourant 2019. nummer 27290 13 mei 2019
Regeling tot wijziging van bijlage 10 van de Activiteitenregeling (samenvatting wijzigingen erkende maatregelen voor energiebesparing) Staatscourant 2019, nummer 8650 5 maart 2019
Regeling tot wijziging van de Activiteitenregeling (CO-meting middelgrote stookinstallaties) Staatscourant 2018, nummer 16820 4 april 2018
Regeling tot wijziging van bijlage 10 van de Activiteitenregeling (samenvatting wijzigingen erkende maatregelen voor energiebesparing (3e lichting)) Staatscourant 2017, nummer 69337 14 december 2017
Regeling tot wijziging van de Activiteitenregeling (zuiveringsplicht glastuinbouw en driftreducerende technieken) Staatscourant 2017, nummer 60506 28 november 2017
Regeling tot wijziging van de Activiteitenregeling voor implementatie van Richtlijn (EU) 2015/2193 over luchtemissies door middelgrote stookinstallaties (samenvatting wijzigingen Activiteitenbesluit) Staatscourant 2017, nummer 65868 21 november 2017

Wijziging Activiteitenregeling actualisatie PGS 15 (samenvatting)

Staatscourant 2017, nummer 53562 26 september 2017
Regeling tot wijziging van bijlage 10 van de Activiteitenregeling en de Tijdelijke regeling energie-efficiëntie (samenvatting wijzigingen erkende maatregelen voor energiebesparing (2e lichting)) Staatscourant 2017, nummer 30584 8 juni 2017
Rectificatie van Wijzigingsregeling Staatscourant van 2 december 2016 (tabel 4.8 over maximale hoeveelheid gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen in verpakking in de verkoopruimte) Staatscourant 2017, nummer 65496-n1 12 april 2017

Regeling tot wijziging van de Activiteitenregeling en de Regeling omgevingsrecht (samenvatting reparaties vierde tranche en wijziging normen in Activiteitenregeling)

Staatscourant 2016, nummer 65496 2 december 2016

Regeling tot wijziging van de Activiteitenregeling milieubeheer (reparaties nieuwe activiteiten)

Staatscourant 2015, nummer 45058 14 december 2015

Regeling tot wijziging van de Activiteitenregeling milieubeheer en enkele andere regelingen (nieuwe activiteiten) (samenvatting inhoud tweede fase, 4e tranche)

Staatscourant 2015, nummer 29035 2 oktober 2015

Wijziging Activiteitenregeling afgewerkte olie in bovengrondse opslagtanks (samenvatting)

Staatscourant 2014, nummer 33243 27 november 2014

Wijziging Waterregeling en Activiteitenregeling (samenvatting reparatie Activiteitenregeling)

Staatscourant 2014, nummer 12054 30 april 2014
Wijziging Activiteitenregeling milieubeheer, de Regeling omgevingsrecht en de Waterregeling (nieuwe activiteiten en herstel van gebreken van wetstechnische en inhoudelijk ondergeschikte aard)(samenvatting reparaties Activiteitenregeling) Staatscourant 2014, nummer 1588 23 januari 2014
Wijziging Activiteitenregeling milieubeheer in verband met actualisatie van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen(samenvatting wijzigingen vanwege actualisatie PGS-richtlijnen) Staatscourant 2013, nummer 32887 29 november 2013
Wijziging Activiteitenregeling milieubeheer (samenvatting aanvullende eisen bodemenergiesystemen) Staatscourant 2013, nummer 23617 22 augustus 2013
Rectificatie Wijzigingsregeling bodemenergiesystemen Staatscourant 2013, nummer 10844 25 april 2013
Wijzigingsregeling bodemenergiesystemen (samenvatting wijziging bodemenergiesystemen) Staatscourant 2013, nummer 10844 24 april 2013
Rectificatie Activiteitenregeling milieubeheer derde tranche Staatscourant 2012, nummer 21524 21 november 2012
Wijziging Activiteitenregeling milieubeheer (nieuwe activiteiten, integratie Bems, vereenvoudigingen en reparaties)(samenvatting inhoud tweede fase, 3e tranche) Staatscourant 2012, nummer 21524 16 november 2012
Regeling implementatie richtlijn industriële emissies (samenvatting wijzigingen Activiteitenregeling) Staatscourant 2012, nummer 21373 14 november 2012
Wijziging Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (agrarische activiteiten) (samenvatting inhoud inbouw agrarische activiteiten) Staatscourant 2012, nummer 21101 25 oktober 2012
Wijziging van een aantal regelingen ter vastlegging van uitzonderingen op de toepasselijkheid van de positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen ingevolge de Dienstenwet (samenvatting inhoud) Staatscourant 2011, nummer 22843 19 december 2011
Wijziging Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (afleveren van vloeibare brandstof en gecomprimeerd aardgas)(samenvatting inhoud) Staatscourant 2011, nummer 21136 29 november 2011
Wijziging Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (wijziging over glas in autowrakken)(samenvatting inhoud) Staatscourant 2011, nummer 16929 22 september 2011
Wijziging Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (samenvatting inhoud) Staatscourant 2011, nummer 7257 28 april 2011
Herstel van wetstechnische gebreken en andere wijzigingen van ondergeschikte aard (samenvatting inhoud) Staatscourant 2011, nummer 5356 29 maart 2011

Wijziging Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer over afvalstoffen (samenvatting wijzigingen als gevolg van implementatie Kaderrichtlijn afvalstoffen)

Staatscourant 2011, nummer 2541 10 februari 2011
Wijziging Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (berekenen en meten van de geluidsbelasting van windturbines) (samenvatting inhoud) Staatscourant 2010, nummer 19592 23 december 2010
Wijziging Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer en de Regeling omgevingsrecht (afvalgerelateerde activiteiten en enige reparaties) (samenvatting inhoud tweede fase, 2e tranche) Staatscourant 2010, nummer 19571 21 december 2010
Wijziging Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (samenvatting inhoud tweede fase, 1e tranche) Staatscourant 2009, nummer 17979 23 november 2009
Wijziging Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (samenvatting inhoud) Staatscourant 2009, nummer 58 (pdf, 309 kB) 11 maart 2009
Wijziging Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (samenvatting inhoud) Staatscourant 2008, nummer 839 (pdf, 167 kB) 13 november 2008
Wijziging Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (samenvatting inhoud) Staatscourant 2008, nummer 191 (pdf, 49 kB) 23 september 2008

Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (eerste fase) (samenvatting inhoud)

Staatscourant 2007, nummer 223 (pdf, 2.5 MB)

9 november 2007

Geldende versie Activiteitenregeling

De nu geldende tekst (inclusief alle wijzigingen, die in werking zijn getreden) vindt u via deze link naar wetten.overheid.nl: Geldende tekst Activiteitenregeling milieubeheer.


Energiebesparing regeling 2023

Tegelijk met het Activiteitenbesluit, wijzigde de Activiteitenregeling per 1 juli 2023. Het ging om wijzigingen in 4 verschillende publicaties:

Iplo.nl geeft meer informatie over de diverse wijzigingen over energiebesparing.

AR ZZS

Met de 4 november 2022 gepubliceerde verzamelwijziging IenW vanwege invoering Ow 2022 (en rectificatie) wijzigde per 5 november 2022 de overgangstermijn voor stoffen met minimalisatie verplichting (MVP) voor emissies naar de lucht / Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) in bijlage 12b van de Activiteitenregeling. In artikel 1.3b, tweede lid, van de Activiteitenregeling wordt hiertoe '2025' vervangen door '2023'.

Voor asfaltmenginstallaties verviel daarnaast per 5 november 2022 de erkende maatregel voor PAKs (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) uit het eerste lid van artikel 5.37 Activiteitenregeling. Het blijkt in de praktijk dat de erkende maatregel niet waarborgt dat aan de emissiegrenswaarde van PAKs wordt voldaan.

Lees meer over deze wijziging in het nieuwsbericht.

Overbruggingsregeling windturbineparken 2022

Door een uitspraak van de Raad van State van 30 juni 2021 over een windturbinepark konden de voorschriften voor windturbines in paragraaf 3.2.3 van het Activiteitenbesluit niet meer worden toegepast. Het Rijk stelt  nieuwe regels op voor windturbineparken. Tot die tijd geldt sinds 1 juli 2022 een tijdelijke overbruggingsregeling.

Voor bestaande windparken verving de overbruggingsregeling  de niet meer geldende regels. Met bestaand bedoelen we zoals de situatie was op 30 juni 2021, de datum van de uitspraak. De regeling voegde nieuwe paragrafen 3.2.3a 'In werking hebben van een windturbinepark' toe aan het Activiteitenbesluit en de -regeling met hetzelfde beschermingsniveau als de vervallen regels. Voor nieuwe windparken zijn er door de overbruggingsregeling geen Rijksregels meer. De regels in paragraaf 3.2.3 gelden nog wel voor 1 of 2 losse windturbines.

Deze overbruggingsregeling bestaat uit een wijzigingsbesluit en een wijzigingsregeling. Het wijzigingsbesluit is 13 mei 2022 gepubliceerd in het Staatsblad, de wijzigingsregeling is 21 juni 2022 gepubliceerd in de Staatscourant. Een ander wijzigingsbesluit (gepubliceerd op 24 augustus 2022) bevat in artikel II nog een correctie voor het Activiteitenbesluit.

Lees elders meer over de gevolgen van de uitspraak per type inrichting met windturbines.

Wijziging bijlage 1 Activiteitenregeling 1 juli 2021

Deze wijzigingsregeling actualiseerde enkele artikelen en de lijsten met stoffen van bijlage 12a, 12b en 13 van de Activiteitenregeling. De wijzigingen gaan vooral over lucht, in verband met CLP, REACH en ZZS. Ook wijzigde het zuiveringsrendement van afvalwater uit de glastuinbouw. Tot slot was er een wijziging in verband met de uitgestelde inwerkingtreding van de Omgevingswet.

De wijzigingsregeling is 30 juli 2021 gepubliceerd in Staatscourant 2021, nummer 35784. De wijzigingen gelden sinds 1 augustus 2021.

Regeling 1 juli 2020 PGS 31

In deze wijziging van de Activiteitenregeling gaat het om het aanpassen van de verwijzingen naar de nieuwe PGS 31 (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen) en nieuwe versie van NEN 1059 gasvoorzieningssystemen. De PGS 31 geldt sindsdien voor bepaalde opslag in tanks van polyesterhars, PER (perchloorethyleen), organische oplosmiddelen en benzine bij autodemontagebedrijven.

Status
De wijziging is 20 mei 2020 gepubliceerd in de Staatscourant. De inwerkingtreding was 1 juli 2020.

Reparatie Energiebesparende maatregelen

In bijlage 10 van de Activiteitenregeling milieubeheer zijn enkele wijzigingen in erkende maatregelen energiebesparing aangebracht. Het gaat hierbij om technisch herstel van onvolkomenheden. De gepubliceerde wijzigingen zijn op 10 april 2020 in werking getreden.

Wijziging energiebesparingseis besluit en regeling

Type A en B bedrijven onder het Activiteitenbesluit moeten alle energiebesparende maatregelen nemen die in maximaal vijf jaar zijn terugverdiend. Sinds de wijziging bevat artikel 2.15 van het besluit een verplichting om te informeren hoe een bedrijf aan de energiebesparingseis heeft voldaan. Ook kwamen er standaard parameters voor de berekening van de terugverdientijd in de Activiteitenregeling.

Status
De wijzigingen van het besluit zijn op 2 mei 2019 in werking getreden, de wijzigingen van de regeling op 14 mei 2019. Per 1 augustus 2019 was er nog een wijziging in de regeling over de berekeningswijze. Bedrijven moesten uiterlijk op 1 juli 2019 voldoen aan de informatieplicht.

Implementatie BBT conclusies grote stookinstallaties

Het betreft een wijziging van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling door de implementatie van Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1442. Dit Uitvoeringsbesluit wijzigt de BBT-conclusies voor grote stookinstallaties. Hierdoor wijzigde hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit.

Status
Het besluit dat het Activiteitenbesluit wijzigde is op 14 mei 2019 gepubliceerd, de regeling die de Activiteitenregeling wijzigde is op 21 mei 2019 gepubliceerd. De datum van inwerkingtreding was 14 juni 2019 en volgde via een apart inwerkingtredingsbesluit.

Reparaties en actualisatie normen regeling 2019

De wijzigingen gaan over verwijzingen naar geactualiseerde NEN-normen en geactualiseerde PGS-richtlijnen. Verder is het Reken- en meetvoorschrift windturbines aangepast. Ook gaat het om redactionele correcties, verduidelijkingen, herstel van verwijzingen naar vernummerde artikelen en andere technische fouten.

Verder verviel de aanwijzing van de Handreiking (co-)vergisting van mest als BBT document in de bijlage van de de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).

Status
De wijzigingen zijn 20 mei 2019 gepubliceerd. Ze traden 1 juli 2019 in werking.

Wijziging energie bijlage 10 regeling 2019

Deze wijzigingsregeling verving de bestaande bijlage 10 van de Activiteitenregeling met erkende maatregelen voor energiebesparing. De maatregelen op de bestaande lijsten zijn bekeken met het oog op de huidige stand van de techniek. Ook is er meer uniformiteit aangebracht in de beschrijving van de maatregelen en zijn ze opnieuw doorgerekend. Daarnaast is het toepassingsbereik aangepast.

Status
Op 5 maart 2019 is de wijzigingsregeling gepubliceerd in de Staatscourant. De wijzigingen traden 1 april 2019 in werking.

Wijziging regeling 3e lichting energiemaatregelen

Bijlage 10 van de Activiteitenregeling is uitgebreid met erkende energiebesparende maatregelen voor een aantal de sectoren. Het gaat om drukkerijen, papier en karton, bouwmaterialen, verf en drukinkt, tankstations en autowasinrichtingen, meubels en hout, bedrijfshallen en detailhandel.

Status
De Staatscourant publiceerde de wijzigingen op 14 december 2017. De inwerkingtreding was op 1 januari 2018.

Wijziging besluit zuiveringsplicht glastuinbouw en driftreducerende technieken

Sinds 1 januari 2018 geldt een zuiveringsplicht voor afvalwater lozingen uit de glastuinbouw. Het zuiveringsrendement is 95%. Open teelt-bedrijven moeten driftreducerende technieken toepassen van meer dan 75%.

Status
Op 14 juli 2017 is het wijzigingsbesluit gepubliceerd, op 28 november 2017 de wijzigingsregeling. De wijzigingen traden op 1 januari 2018 in werking.

Implementatie Richtlijn Middelgrote Stookinstallaties

Deze wijziging gaat over de implementatie in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling van de Europese Richtlijn 2015/2193/EG over middelgrote stookinstallaties (‘MCPD’). Er was nog geen EU-wetgeving voor de emissies van deze stookinstallaties. Hiermee wijzigde paragraaf 3.2.1 over Middelgrote stookinstallaties. Voor middelgrote stookinstallaties waarin vergunningplichtige brandstoffen worden gestookt, geeft paragraaf 5.1.5 de emissie-eisen.

Status
Het wijzigingsbesluit is op 7 september 2017 gepubliceerd in Staatsblad nummer 330. De wijzigingsregeling op 21 november 2017 in Staatscourant nummer 65868. De wijzigingen traden op 19 december 2017 in werking.

Wijziging regeling PGS 15 actualisatie

Deze wijziging verwerkte de geactualiseerde PGS 15 (inclusief meer maatwerkmogelijkheden) en een aantal andere normen in de Activiteitenregeling. Verder bevatte de wijziging een aanvulling van bijlage 13 over zeer zorgwekkende stoffen en reparaties van fouten en onduidelijkheden.

De volgende nieuwe of herziene PGS richtlijnen uit 2016 of 2015 zijn aangewezen als BBT document in de Regeling omgevingsrecht (Mor):

 • PGS 15 over verpakte gevaarlijke stoffen
 • PGS 29 over bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks
 • PGS 32 over explosieven voor civiel gebruik
 • PGS 35 over afleverinstallaties van waterstof voor wegvoertuigen

Status
De wijzigingsregeling is op 6 april 2017 voorgepubliceerd in Staatscourant nummer 18777. De definitieve wijziging is op 26 september 2017 gepubliceerd in Staatscourant nummer 53562 en trad in werking op 1 oktober 2017.

Wijziging regeling 2e lichting energiemaatregelen

De wijzigingsregeling breidt bijlage 10 uit met erkende energiebesparende maatregelen. Het gaat om maatregelen voor hotels en restaurants, sport en recreatie, mobiliteitsbranche, agrarische sector en levensmiddelenindustrie. Daarnaast zijn er aanvullende maatregelen op eerder gepubliceerde lijsten.

Status
De maatregelen zijn op 8 juni 2017 gepubliceerd en traden 1 juli 2017 in werking.

Reparaties vierde tranche regeling en wijziging normen

De Activiteitenregeling verwijst naar geactualiseerde NEN-normen en geactualiseerde PGS-richtlijnen, zoals de PGS 9 voor het vullen van gasflessen en de PGS 23 voor het opslaan van een aantal gassen in opslagtanks. Verder zijn verschillende reparaties opgenomen, zoals redactionele correcties, verduidelijkingen, herstel van verwijzingen naar vernummerde artikelen en andere technische fouten. Veel daarvan hangen samen met de vierde tranche wijziging van de Activiteitenregeling. Een deel van deze wijzigingen hangt samen met wijzigingen van het Activiteitenbesluit. Naast de Activiteitenregeling wijzigde de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).

Status
De wijzigingsregeling is 2 december 2016 gepubliceerd in Staatscourant nummer 65496. De reparaties en wijzigingen over normen traden op 1 januari 2017 in werking. De wijzigingen over kleiduivenschieten, inclusief intrekken van de Regeling kleiduivenschieten milieubeheer, op 1 oktober 2017.

Reparatieregeling 1 januari 2016

In de wijzigingsregeling vierde tranche zaten enkele kleine wetstechnische en redactionele fouten. Deze reparatieregeling wijzigt deze:

 • Correctie van enkele verwijzingen naar de lucht artikelen 2.4 en 2.7a, tweede en derde lid van het besluit.
 • Artikel 5.78 verwijst nu ook naar voorschrift 5.3.3. van PGS 16 over de afstand tussen de lossende LPG-tankwagen en een tankwagen die andere motorbrandstoffen lost.
 • Correcties in verwijzingen of formuleringen van diverse andere artikelen.
 • De Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen wordt ingetrokken.

Wijziging besluit 7 juli 2014 (4e tranche)

Met de 'vierde tranche van de tweede fase' uitbreiding van het Activiteitenbesluit kwamen onder andere ziekenhuizen, gieterijen, hondenkennels en asbestverwijderingsbedrijven onder het Activiteitenbesluit. Daarnaast zijn het Besluit LPG-tankstations, het Besluit hefschroefvliegtuigen ziekenhuizen, de Regeling op-, overslag en distributie benzine milieubeheer en het normatieve deel van de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR) in het Activiteitenbesluit opgenomen. Verder was er een aantal wijzigingen ter verduidelijking van voorschriften, verlichting van lasten en reparatiepunten.

De inwerkingtreding van de wijzigingen over energiebesparende maatregelen was 1 december 2015. Alle overige wijzigingen traden op 1 januari 2016 in werking.

Wijziging regeling afgewerkte olie in tanks

Per 1 januari 2015 stelt de Activiteitenregeling minder eisen aan de opslag van afgewerkte olie in bovengrondse opslagtanks. Er is geen BRL K903 certificaat meer nodig en de bovengrondse opslagtank bestemd voor afgewerkte olie hoeft niet meer aan de PGS 30 te voldoen. Dit komt overeen met de eisen aan afgewerkte olietanks bij glastuinbouwbedrijven. Deze wijziging betekent dat veel bestaande tanks niet vervangen hoeven te worden.

De Regeling die de Activiteitenregeling wijzigt is 27 november 2014 gepubliceerd in Staatscourant nummer 33243.

Wijziging regeling 1 juli 2014 - agrarische bedrijfsstoffen

Door de reparatie van 1 maart 2014 was voorgeschreven dat de opslag van agrarische bedrijfsstoffen anders dan pluimveemest in een afgesloten ruimte met voldoende ventilatie moet plaatsvinden. Deze verplichting moet echter alleen gelden voor pluimveemest. De onderhavige wijziging repareert dit.

Wijziging Activiteitenbesluit 6 januari 2014 (reparatiebesluit)

Met dit reparatiebesluit is het demonteren van scooters en bromfietsen onder het Activiteitenbesluit gebracht (onderdeel van de Green Deal Scooterrecycling). Daarnaast zijn voorschriften en maatwerkmogelijkheden voor de lozing vanuit rioolwaterzuiveringsinstallaties toegevoegd. Tot slot zijn diverse fouten door de samenloop van drie grote wijzigingen per 1 januari 2013 gerepareerd.

Deze wijzigingen zijn op 1 maart 2014 in werking getreden.

Wijzging regeling 29 november 2013 (PGS-actualisatie)

Met deze wijziging verwijst de Activiteitenregeling vanaf 1 december 2013 naar de nieuwste versies van de PGS richtlijnen 15, 25, 28 en 30.

Deze wijziging heeft gevolgen voor de eisen aan de opslag van gevaarlijke stoffen in verpakking, het afleveren van brandbare vloeistoffen en aardgas en de opslag in ondergrondse en bovengrondse opslagtanks.

Wijziging regeling 22 augustus 2013 (bodemenergiesystemen)

Met deze wijziging regelt de Activiteitenregeling vanaf 1 oktober 2013 hoe het energierendement van een bodemenergiesysteem (de zogenaamde Seasonal Performance Factor (SPF)) bepaald moet worden;

Ook wijzigen enkele andere regelingen, waaronder de Regeling bodemkwaliteit. Belangrijkste wijziging is dat de Regeling bodemkwaliteit werkzaamheden gaat aanwijzen waarvoor bedrijven een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit nodig hebben.

Wijziging besluit 29 maart 2013 en regeling 24 april 2013 (bodemenergiesystemen)

Het wijzigingsbesluit en de wijzigingsregeling bodemenergiesystemen zijn op 1 juli 2013 in werking getreden. Relevante wijzigingen voor bedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen:

 1. Wijzigingen in meldingsvereisten voor een inrichting met een gesloten bodemenergiesysteem.
 2. Nieuwe activiteit "Het installeren en in werking hebben van een gesloten bodemenergiesysteem" toegevoegd aan het Activiteitenbesluit.
 3. Voor gesloten bodemenergiesystemen is in bepaalde gevallen een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) nodig.

Voor meer informatie over bodemenergiesystemen zie het onderdeel bodemenergie van Rijkswaterstaat Leefomgeving.

Wijziging regeling 16 november 2012 (3e tranche)

Deze wijziging van de regeling is onderdeel van de derde tranche van de tweede fase.

In deze derde tranche zijn nog meer vergunningplichtige activiteiten onder de werking van het Activiteitenbesluit gebracht. Het gaat om activiteiten binnen de:

 • rubber- en kunststofverwerkende industrie
 • voedingsmiddelenindustrie
 • schietinrichtingen (binnenschietbanen en paintballinrichtingen)
 • betonindustrie
 • grafische industrie
 • inrichtingen voor het onderhouden, repareren en reinigen van spoorwegvoertuigen.

Andere gevolgen van deze wijziging zijn:

 • IPPC-bedrijven komen onder de reikwijdte van het Activiteitenbesluit
 • het Besluit emissie-eisen middelgrotestookinstallaties (Bems) wordt opgenomen in het Activiteitenbesluit
 • vereenvoudigingen en reparaties

Deze wijziging is op 1 januari 2013 in werking getreden.

Wijziging besluit ter implementatie richtlijn industriële emissies

De implementatie van de Richtlijn industriële emissies leidt tot de volgende wijzigingen:

 • Een nieuw hoofdstuk 5 toegevoegd aan het Activiteitenbesluit over Industriële Emissies. In dit hoofdstuk zijn de eisen voor grote stookinstallaties, afval(mee)verbrandingsinstallaties en titaandioxide geïmplementeerd.
 • Een nieuwe paragraaf over oplosmiddelen toegevoegd aan hoofdstuk 2 van het Activiteitenbesluit. Deze paragraaf geldt zowel voor een aantal IPPC-bedrijven, voor een aantal "gewone" vergunningplichtige bedrijven als voor een aantal type B bedrijven.
 • Daarnaast is een groot deel van de voorschriften over bodemonderzoek in hoofdstuk 2 van het Activiteitenbesluit ook van toepassing op IPPC-bedrijven als implementatie van artikel 22 van de Richtlijn.

De wijzigingen zijn op 1 januari 2013 in werking getreden.

Wijziging besluit 1 oktober 2012 en regeling (25 oktober 2012) (agrarische activiteiten)

Met deze wijzigingen van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling zijn diverse agrarische activiteiten onder het Activiteitenbesluit gebracht. Het Besluit landbouw, het Besluit glastuinbouw, het Besluit mestbassins en het Besluit lozingen open teelt en veehouderij zijn hiermee te vervallen. Daarnaast vallen met deze wijziging intensieve veehouderijen tot de IPPC-grens (40.000 stuks pluimvee, 2000 vleesvarkens of 750 zeugen) onder het Activiteitenbesluit gebracht.

Deze wijziging is op 1 januari 2013 in werking getreden.

Wijziging besluit 30 september 2011 en regeling 19 december 2011 (Dienstenwet)

Met deze wijziging wordt een uitzondering gemaakt op de lex silencio positivo (LSP), die verplicht is op grond van de Dienstenrichtlijn. Voor het Activiteitenbesluit betekent dit dat de LSP niet van toepassing is op een aanvraag om accreditatie van een keuringsinstantie voor het keuren van een systeem voor dampretour Stage-II overeenkomstig de Test Procedure voor Damp Retour Systemen in Benzinepompen voor Nederland (NMI). De wijziging is op 1 januari 2012 in werking getreden.

Wijziging besluit en regeling 29 november 2011 (benzinedampterugwinning)

Deze wijziging is een implementatie van de Europese richtlijn inzake fase II-benzinedampterugwinning tijdens het bijtanken van motorvoertuigen in benzinestations (nr. 2009/126/EG ). De richtlijn wijkt weinig af van de eerdere dampretour stage II eisen. Belangrijkste wijzigingen betreffen de werkingssfeer voor bestaande tankstations, de procentuele terugvoer en de keuringsfrequentie. De wijziging is op 31 december 2011 in werking getreden.

Wijziging regeling 22 september 2011 (glas in autowrakken)

Met deze wijziging van de Regeling is het met ingang van 23 september 2011 bij autodemontagebedrijven ook toegestaan om glas niet te demonteren uit een autowrak op voorwaarde dat het in een shredderinstallatie zodanig wordt gescheiden dat hergebruik van het glas als materiaal mogelijk is.

Wijziging regeling 28 april 2011 (schietinrichtingen)

Deze wijziging betreft het verschuiven van de inwerkingtredingsdatum van artikel 4.111 van 1 januari 2011 naar 1 oktober 2012. Artikel 4.111 heeft betrekking op inrichtingen voor het traditioneel schieten. De wijziging is in werking getreden op 29 april 2011.

Wijziging regeling 29 maart 2011 (reparaties)

In deze wijziging van de Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer worden met ingang van 1 april 2011 enkele reparaties doorgevoerd. Het betreft:

 • overbodig woordje "in" verwijderd uit aanhef van artikel 3.44, tweede lid (bodembedreigende stoffen bij opslag van goederen)
 • aanpassing van artikel 3.62, derde lid aan het feit dat neutralisatie door het ontsteken van mechanische airbags vergunningplichtig is
 • verduidelijking artikel 4.92a met betrekking tot de beperking van dit artikel tot situaties die onder het overgangsrecht vallen (inpandige afleveringsinstallaties geïnstalleerd voor 1 januari 2011)
 • aanpassing overgangsrecht aan verplaatsing artikelen bij de tweede tranche van de tweede fase (deze reparaties zijn met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2011 in werking).
 • artikel 6.15 is aangepast aan de wijziging van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer waarmee het puntensysteem voor personenvervoer is uitgesteld tot 1 januari 2013

Wijziging besluit 4 maart 2011 en regeling 10 februari 2011 (implementatie Kaderrichtlijn afvalstoffen)

Deze wijzigingen van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling betreffen tekstuele aanpassingen van de begrippen die te maken hebben met product- en materiaalhergebruik. Deze wijzigingen zijn een gevolg van de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn afvalstoffen (2008/98/EG). De wijzigingen in het Activiteitenbesluit zijn op 5 maart 2011 in werking getreden en de wijzigingen in de Activiteitenregeling op 11 februari 2011.

Wijziging regeling 23 december 2010 (windturbines)

Deze wijziging betreft de meet- en regelvoorschriften en rekenmethodiek bij de wijziging van het besluit van 11 november 2010. Dit wijzigingsbesluit beoogt zoveel mogelijk windturbines geheel onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit te brengen. In de praktijk vallen door deze wijziging bijna alle windturbines op land geheel onder de algemene regels. De wijziging is op 1 januari 2011 in werking getreden.

Voor de windturbines op zee en de windturbines waarvoor het bevoegd gezag na beoordeling gemotiveerd voor het maken van een milieueffectrapport kiest, blijft een omgevingsvergunning nodig. Op deze windturbines is, naast de omgevingsvergunning, paragraaf 3.2.3 van het Activiteitenbesluit van toepassing.

Wijziging regeling 21 december 2010 (2e tranche)

Deze wijziging van de regeling is onderdeel van de tweede  tranche van de tweede fase. Het gaat bij deze wijziging om activiteiten betreffende autodemontage, metaalrecycling, kunststofrecycling, kunststofverwerking (zoals extrusie), archiefvernietiging, opslag van oud papier en textiel, bunkerstations binnenvaart, opslag van groenafval, op- en overslag van afval en bedrijven waarin genoemde activiteiten worden gecombineerd. Deze wijziging is op 1 januari 2011 in werking getreden.

Wijziging regeling 23 november 2009

Met deze regeling en een wijziging van het besluit, is de eerste tranche van de tweede fase afgerond. In het kader van deze eerste tranche is de Activiteitenregeling op onderdelen gerepareerd. Daarnaast zijn voor zeven bedrijfstakken, die door een wijziging van het besluit onder de werking van het Activiteitenbesluit zijn gebracht, met deze regeling voorschriften aan de Activiteitenregeling toegevoegd. Deze zeven bedrijfstakken betreffen de recreatieve visvijvers, de humane crematoria, de vellenoffsetdrukkerijen, de mechanische textielverwerking, de laboratoria en praktijkruimten, de natuursteenbewerkende industrie en de koude vleesverwerking. Ook zijn met deze regeling voorschriften aan de Activiteitenregeling toegevoegd ten behoeve van het traditioneel schieten. De wijziging is in werking getreden op 1 januari 2010.

Wijziging regeling 11 maart 2009

De wijziging betreft een aanpassing van het onderzoek van grondwatermonsters op de aanwezigheid van MTBE en ETBE, namelijk dat daar alleen nog op bemonsterd wordt als er benzine is opgeslagen. Daarnaast wordt een artikel over de opslag van gevaarlijke stoffen in voor het publiek toegankelijke verkoopruimten vervangen, omdat gebleken is dat het huidige artikel onnodig zware voorzieningen vereist. Tevens worden enkele correcties doorgevoerd. De wijziging is in werking getreden op 27 maart 2009.

Wijziging regeling 13 november 2008

Deze wijziging betreft het verschuiven van de inwerkingtredingsdatum van afdeling 2.2 en bijlage 1 van 1 januari 2009 naar 1 juli 2010. De wijziging is in werking getreden op 1 januari 2009.

Wijziging regeling 23 september 2008

Deze wijziging betreft het schrappen van de PBV-Verklaring vloeistofdichte voorziening, de inwerkingtreding van de verplichting om grondwatermonsters te onderzoeken op de aanwezigheid van MTBE en ETBE en het herstel van enkele fouten en onduidelijkheden. De wijziging is in werking getreden op 4 oktober 2008.

Activiteitenbesluit 19 oktober 2007 en Activiteitenregeling 9 november 2007 (eerste fase)

Op 1 januari 2008 hebben twaalf algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) plaatsgemaakt voor één nieuwe algemene maatregel van bestuur: het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, beter bekend als het Activiteitenbesluit. Gelijktijig is de onderliggende Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (ofwel Activiteitenregeling) van kracht geworden. Dit wordt ook wel de eerste fase genoemd. Bedoeling en achtergronden staan in de oorspronkelijke Nota's van toelichting in de publicaties van 19 oktober 2007 (besluit) en 9 november 2007 (regeling).