Overgang NSL-maatregelen onder de Omgevingswet

Voor de maatregelen uit het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) geldt een uitvoeringsplicht. Zodra de Omgevingswet in werking treedt, vervalt de uitvoeringsplicht. De maatregelen die onder overgangsrecht vallen, moeten worden uitgevoerd.

Uitvoeringsplicht maatregelen

In de Wet milieubeheer (Wm) staat de verplichting om NSL-maatregelen uit te voeren. Dit staat in artikel 5.12, negende jo. elfde lid, van de Wm. Deze uitvoeringsplicht komt met de inwerkingtreding van de Omgevingswet te vervallen. De Wm en de Omgevingswet voorzien beide niet in overgangsregels voor een uitvoeringsplicht. Als de maatregelen onderdeel zijn van Awb-besluiten die onder het algemene overgangsrecht gelden, moeten de maatregelen wel worden uitgevoerd.

Juridische mogelijkheden per status

Er zijn 4 statussen:
1. Niet ingevuld
2. In uitvoering of afgerond
3. Besluit of aanbesteding
4. Voornemen verzoek ontheffing uitvoeringsplicht

Niet ingevuld

Als een maatregel de status niet ingevuld heeft, is het onduidelijk welke status de maatregel heeft en óf er een besluit genomen is. Het bevoegd gezag moet dan het voortgangsformulier in de monitoringstool actualiseren.

In uitvoering of afgerond

Als een maatregel de status in uitvoering of afgerond heeft, hoeft het bevoegd gezag geen actie te ondernemen. De maatregelen worden uitgevoerd of zijn al gereed.

Besluit of aanbesteding

Als een maatregel de status besluit of aanbesteding heeft, moet het bevoegd gezag deze maatregel uitvoeren. Dit geldt op basis van het algemene overgangsrecht voor bestaande ruimtelijke besluiten. Meer uitleg over dit overgangsrecht staat op de pagina Overgangsrecht projecten.

Voornemen verzoek ontheffing uitvoeringsplicht

Voornemen verzoek ontheffing uitvoeringsplicht houdt in dat het bevoegd gezag de desbetreffende maatregelen niet gaat uitvoeren. In de nieuwsbrief  naar de NSL-partners met de wettelijke mogelijkheden  is ook om aanvullende informatie en onderbouwing gevraagd over deze maatregelen. Hierdoor kan beoordeeld worden of de doelstelling van het NSL, namelijk het behalen van de EU-grenswaarden niet in gevaar komt.