Mag een plateau in een emissiearme varkensstal?

Vraag

Mag een plateau in een emissiearme varkensstal toegepast worden?

Antwoord

Ja, dit mag onder voorwaarden. Er moet voorkomen worden dat de hokbevuiling toeneemt. Eventuele mest en urine mag niet vanaf het rooster op onderliggende varkens terechtkomen. Het plateau moet daarom zoveel als mogelijk dicht uitgevoerd worden.

Beschrijving

Er is een beschrijving beschikbaar voor de uitvoering van deze plateaus gebruikt voor de verbetering van het dierenwelzijn. Wanneer aan deze uitvoering wordt voldaan kan het plateau gecombineerd worden met een emissiearm systeem.

Aandachtspunten in maatwerk

Het is belangrijk dat plateaus schoon zijn en niet met mest besmeurd worden. Bij een grotere hokbevuiling neemt de ammoniak en geuremissie toe. Is het plateau niet schoon, dan moeten maatregelen genomen worden. Het plateau kan handmatig regelmatig worden schoongemaakt. Ook kan de indeling van de hokken of klimaatinstellingen worden herzien.  Dieren kunnen zo niet meer mesten op het plateau. Dit kan met maatwerk worden vastgelegd. Het maatwerkvoorschrift is dan gebaseerd op artikel 3.123 van het Activiteitenbesluit, ten behoeve van de goede werking van het huisvestingssysteem.

Als het niet lukt om het plateau schoon te houden, dan zal de ammoniakemissie en de geuremissie in het hok vergroten. De vloer van het plateau zal dan ook emissiearm uitgevoerd moeten worden, wat praktisch lastig is.

Achtergrond

Om het leefoppervlak in een vleesvarkens- of biggenstal te vergroten worden soms plateaus toegepast. Dit plateau is een verhoging in het hok met extra ligruimte voor de dieren. De varkens kunnen via een loopbrug het plateau bereiken. Het mag om in het kader van de regels voor dierenwelzijn de plateaus te gebruiken voor het vergroten van het leefoppervlak. De hierboven genoemde systeembeschrijving zal door de NVWA gebruikt worden bij handhaving.

Meer informatie over plateaus

WUR rapport 248991

nieuwsbericht Sterksel opent welzijns- en arbeidsvriendelijk Plateau 2.0