Instrumenten en aandachtspunten milieu

Binnen de milieuregelgeving kan het bevoegd gezag de volgende instrumenten toepassen om emissies vanuit de veehouderij te beperken:

  • het stellen van maatwerkvoorschriften onder het Activiteitenbesluit
  • het verbinden van voorschriften aan de omgevingsvergunning milieu
  • eventueel: het weigeren van een omgevingsvergunning milieu.

In het milieuspoor kan de veehouder bovendien vrijwillig maatregelen nemen. Voor endotoxinen kunnen emissies worden teruggebracht op basis van een brede belangenafweging, waarin voorzorg kan worden meegewogen. Daarnaast moet de veehouder voldoen aan de wettelijke eisen voor bijvoorbeeld fijnstof, ammoniak en geur.

De ruimtelijke ordening biedt lokale overheden meer mogelijkheden en afwegingsruimte om de omgevingskwaliteit te beïnvloeden. Het is een lokale afweging of, en zo ja, welke maatregelen passend zijn om mogelijke gezondheidsrisico's beperken.

Maatwerk

Informatie over het instrument maatwerkvoorschriften en de juridische achtergrond ervan. Maatwerkvoorschriften voor endotoxinen lijken juridisch mogelijk op basis van voorzorg.

Omgevingsvergunning

Vergunningvoorschriften voor endotoxinen lijken juridisch mogelijk op basis van voorzorg. Een aanvraag voor een (uitbreiding van) een geitenhouderij kan worden geweigerd.