Mogelijkheden voor verminderen gezondheidsrisico’s

Dit onderdeel gaat in op de mogelijkheden voor provincies, gemeenten en veehouders om mogelijke risico’s voor de gezondheid van omwonenden van veehouderijen te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.

De mogelijkheden zijn uitgewerkt voor juridische instrumenten op het gebied van ruimtelijke ordening en milieuregelgeving. Daarbij biedt de ruimtelijke ordening de meeste mogelijkheden en afwegingsruimte om de omgevingskwaliteit te beïnvloeden. De aandacht richt zich vaak op het verplicht opleggen van maatregelen. Maar de veehouder kan ook vrijwillig maatregelen nemen.

Ook wordt ingegaan op de inzet van regionaal of lokaal beleid. Het is een lokale afweging of, en zo ja, welke maatregelen passend zijn om mogelijke gezondheidsrisico’s te beperken. De motivering van het bevoegd gezag speelt daarbij een belangrijke rol.

Dit onderdeel bevat ook een handige verwijstabel: Mogelijke risicosituaties en mogelijke inzet instrumenten ruimtelijke ordening en milieu.