Instrumenten ruimtelijke ordening

Regelgeving voor de ruimtelijke ordening geeft afwegingsruimte voor het voorkomen of beperken van mogelijke gezondheidsrisico’s voor omwonenden van veehouderijen. Hier vindt u een overzicht van de mogelijkheden (instrumenten) van provincies en gemeenten om in de ruimtelijke ordening rekening te houden met mogelijke risico’s voor de gezondheid. Gemeenten en provincies maken zelf de afweging of, en hoe ze deze instrumenten gebruiken vanwege gezondheidsaspecten.

Bij de toepassing van juridische instrumenten voor bescherming van de gezondheid is sprake van een grijs gebied: vaak is wel bekend waarop bevoegde gezagen niet mogen ingrijpen, maar is nog niet helemaal duidelijk wat wel mogelijk is. Een goede motivering van het bevoegd gezag is daarom erg belangrijk bij besluiten en (achterliggend) beleid.

De juridische verdieping gaat uitgebreider in op de ruimtelijke regels en jurisprudentie.

Structuurvisie

Informatie over gezondheidsbescherming via de structuurvisie en een juridische verdieping op de provinciale en gemeentelijke structuurvisie.

Bestemmingsplan

Provinciale verordening

Informatie over gezondheidsbescherming via algemene regels in de provinciale verordening en een juridische verdieping.

Voorbereidingsbesluit

Informatie over gezondheidsbescherming via een voorbereidingsbesluit (provinciaal en gemeentelijk) en een juridische verdieping.