Beleid

Het overgrote deel van de ammoniakemmissie in Nederland is afkomstig van de landbouw. De landbouw draagt voor meer dan 90 procent bij aan de emissie van ammoniak in Nederland. De belangrijkste bronnen zijn veestallen, toediening van dierlijke en kunstmest, beweiding en mestopslag. (Bron: Compendium voor de leefomgeving: Vermesting en verzuring, Oorzaken en effecten).

Nederland is gebonden aan Europese afspraken over nationale ammoniak emissieplafonds (NEC-richtlijn, National Emission Ceilings). De voormalige ministeries van VROM en LNV, de provincies en de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) hebben een "Actieplan Ammoniak Veehouderij " opgesteld. Dit Actieplan is erop gericht dat de middelgrote veehouderijbedrijven emissiearm worden en voldoen aan het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij (Besluit huisvesting). Per 1 januari 2013 moesten alle veehouderijen hieraan voldoen.

De Reconstructiewet van 1 april 2002 draagt er toe bij het ammoniakprobleem op gebiedsniveau aan te pakken. Inmiddels zijn alle reconstructieplannen vastgesteld en goedgekeurd.