Jurisprudentie

  • ABRvS 14 maart 2007, nr. 200606229/1 (Oirschot); Beoordeling effect ammoniak op nog niet aangewezen habitatgebieden vindt plaats onder de Wet milieubeheer.
  • ABRvS 5 december 2007, nr. 200700669/1; Bij RO-plannen dient strikt getoetst te worden aan bepalingen in het Reconstructieplan.
  • ABRvS 22 maart 2006, nr. 200508505/1; RO-plannen waar ruimte voor nieuwe natuur wordt vastgelegd zullen in het kader van de Wav geen belemmering vormen voor nabije veehouderijen.
  • ABRvS 20 december 2006, nr. 200603702/1; Een kwetsbaar gebied doorsneden door een enkele weg is een aaneengesloten gebied en is daarmee in zijn geheel aan te merken als kwetsbaar gebied.
  • ABRvS 18 april 2007, nr. 200607098/1 (Deurne); Feitelijke situatie is niet bepalend of een gebied moet worden aangemerkt als kwetsbaar.
  • ABRvS 28 maart 2007, nr. 200602003 (Putten); Bij besluit tot wijziging bestemmingsplan (door provincie) had ook beoordeeld moeten worden dat op grond van de Nbw 1998 het plan doorgang had kunnen vinden. (Provincie is immers ook bevoegd gezag voor Nbw 1998). Deze habitattoets ontbreekt.
  • ABRvS 13 juni 2007, nr. 200607331/1 (Steenwijkerland); Het habitatgebied komt nagenoeg overeen met het Vogelrichtlijngebied, de beoordeling moet daarom plaats vinden onder de Nbw 1998.