Gevoelige functies

Bij het aspect geur door bedrijven in het ruimtelijk spoor gaat het om bescherming van mensen tegen geurhinder, maar ook tegen gezondheidseffecten door geur. Er is geen wettelijk kader in het ruimtelijk spoor dat geurgevoelige functies in relatie met bedrijven (in het algemeen) definieert. De bescherming tegen geurhinder gaat via de invulling van een "goede ruimtelijke ordening" (Wro/Wabo).

De Handreiking Bedrijven en Milieuzonering (VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten), 2009) wordt vaak gehanteerd bij de afweging van geur van bedrijven. Deze VNG handreiking gebruikt de term milieugevoelige functie. Genoemde voorbeelden zijn woningen, ziekenhuizen, scholen en verblijfsrecreatie.

Een andere mogelijkheid om de te beschouwen geurgevoelige objecten af te bakenen is om aansluiting te zoeken bij het milieuspoor. Een uitgebreide toelichting hierop staat in de handleiding geur.