Termijnen beroep bij tussenuitspraak

U vindt hier het jurisprudentieoverzicht voor de beroepstermijnen van een tussenuitspraak (artikel 1.7 Chw). Het gaat om de periode tot en met januari 2017.

Tot en met 31 januari 2017 namen wij alle uitspraken op waarin de Chw voorkwam. Gelet op de huidige gemiddelde aard van deze uitspraken is per 1 februari 2017 besloten om alleen nog de juridisch relevante en daardoor nieuwswaardige uitspraken op te nemen.

Het zijn uitspraken die afkomstig zijn van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS).

ABRvS, 27 juni 2012, 2011, nr. 201111697/1/T1/R4

Betreft tussenuitspraak in kader van beroep tegen het besluit van de raad van de gemeente Emmen van 29 september 2011 tot vaststelling van het bestemmingsplan 'Emmen, Willinkplein Zuid'.
Oordeel ABRvS:
Draagt de raad van de gemeente Emmen op om binnen 20 weken na de verzending van deze tussenuitspraak:

  • Met inachtneming van hetgeen in rechtsoverwegingen 2.5.1 en 2.7.5 is overwogen, alsnog te onderzoeken wat de gevolgen van het plan zijn voor de geluidbelasting en de luchtkwaliteit voor de omgeving en op grond van de uitkomsten van dat onderzoek het plan alsnog toereikend te motiveren dan wel het bestreden besluit te wijzigen door vaststelling van een andere planregeling en;
  • Met inachtneming van hetgeen is overwogen in rechtsoverweging 2.7.7 voor het plandeel met de bestemming 'Centrum' een aanvullende planregel op te nemen ten behoeve van privacy van omwonenden;
  • Het nieuwe besluit op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend te maken.