Register risicosituaties gevaarlijke stoffen en Risicokaart

De risicokaart is bedoeld om de communicatie over risico's en veiligheid te verbeteren en het veiligheidsbewustzijn te versterken. Het is belangrijk dat mensen beseffen dat we in een risicovolle samenleving leven. Gemeenten, provincies en rijk zijn daarom vanaf 2007 verplicht de risico's van gevaarlijke stoffen in te voeren in het risicoregister. Deze gegevens vormen de basis voor risicokaarten voor burgers.

Risicoregister

Volgens artikel 12.12 van de Wet milieubeheer is er een openbaar register dat gegevens bevat over de externe veiligheid. Het register wordt beheerd door de Gemeenschappelijke Beheer Organisatie Provincies van het IPO. Het bevoegd gezag is verplicht om actuele gegevens aan te leveren aan het risicoregister. Wie bevoegd gezag is in relatie tot het Registratiebesluit externe veiligheid is omschreven in artikel 12.11 van de Wet milieubeheer:

Burgemeester en wethouders

Voor Wet milieubeheer inrichtingen is de hoofdregel dat burgemeester en wethouders (benw) bevoegd gezag is. Op deze hoofdregel zijn de volgende uitzonderingen:

 • IPPC- en BRZO-bedrijven (Gedeputeerde Staten bevoegd gezag)
 • Defensie-inrichtingen (minister van Infrastructuur en Milieu bevoegd gezag)
 • Inrichtingen in zee (minister van Infrastructuur en Milieu bevoegd gezag)
 • Mijnbouwwerken (minister van Economische Zaken bevoegd gezag)
 • Gesloten stortplaatsen (Gedeputeerd Staten bevoegd gezag)

Voor openbare wegen en vaarwegen voor zover deze door de gemeente worden beheerd.

Minister van Infrastructuur en Milieu

 • Voor inrichtingen volgens de Kernenergiewet
 • Voor openbare wegen en vaarwegen voor zover deze door het rijk worden beheerd en voor de volgens de artikel 2 van de Spoorwegnet aangewezen hoofdspoorwegen
 • Voor buisleidingen die behoren tot een artikel 12.12, tweede, aangewezen categorie
 • Defensie inrichtingen, inrichtingen in zee

Minister van Economische Zaken

Voor inrichtingen waarop de Mijnbouwwet van toepassing is (mijnbouwwerken).

Gedeputeerde Staten

 • Voor openbare wegen en vaarwegen voor zover deze door de provincie worden beheerd
 • Voor IPPC- en BRZO-bedrijven, en gesloten stortplaatsen

Dagelijks bestuur van waterschap

Voor openbare wegen en vaarwegen voor zover deze door het waterschap worden beheerd.

Het Registratiebesluit externe veiligheid geeft aan welke gegevens van welke inrichtingen, transportroutes en buisleidingen in het risicoregister moeten worden ingevoerd en binnen welke termijn.

Risicokaart

Gedeputeerde Staten hebben volgens artikel 45 van de Wet veiligheidsregio's de zorg voor de productie en het beheer van een geografische kaart waarop de in de veiligheidsregio aanwezige risico's zijn aangeduid. De Regeling provinciale risicokaart verduidelijkt welke ramptypen moeten worden opgenomen op de risicokaart, namelijk:

 • ongevallen met brandbare of explosieve stoffen in inrichtingen of tijdens het transport
 • ongevallen met giftige stoffen in inrichtingen of tijdens het transport
 • kernongevallen
 • luchtvaartongevallen
 • ongevallen op water
 • verkeersongevallen op land
 • ongevallen in een tunnel
 • brand in een groot gebouw
 • instorting van een groot gebouw
 • paniek in een menigte
 • verstoring van de openbare orde
 • overstroming
 • natuurbrand

Verder moeten de volgende grote risico ontvangers worden vermeld, vaak vanaf een bepaalde hoeveelheid aanwezigen:

 • woningen
 • hotels, dagjes-, kampeer- en jachthaventerreinen
 • onderwijsinstellingen en kinderdagverblijven
 • gezondheidszorggebouwen
 • bedrijfsgebouwen: grote kantoren, fabrieken, loodsen en opslagplaatsen
 • grote garages
 • objecten met publieksfunctie, zoals grote theaters, buurthuizen, zwembaden, winkelcentra en stationsgebouwen
 • gebouwen vanaf 25 verdiepingen

Voor de vermeldingsplicht op de risicokaart geldt vaak een bepaalde drempelwaarde, zoals de hoeveelheid giftige stoffen binnen een inrichting of de hoeveelheid personen in een hotel.

REV en Omgevingswet

Onder de Omgevingswet gebeurt het verzamelen en beheren van gegevens over externe veiligheidsrisico's met het Register Externe Veiligheidsrisico's (REV). Dit nieuwe register vervangt daarmee het huidige Risicoregister. Het REV is een landelijk register.  Het beheer van dit register valt onder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De informatie uit het REV is te bekijken via een kaart op de Atlas Leefomgeving.

Meer informatie kunt u vinden op de IPLO-website.

Meer informatie

Lees meer achtergrondinformatie over het Registratiebesluit en de risicokaart.

Met vragen over het Registratiebesluit kunt u terecht bij de InfoMil helpdesk.

Met algemene vragen over het de risicokaart kunt u terecht bij de Gemeenschappelijke Beheer Organisatie van de Risicokaart van het IPO: lbo@risicokaart.nl. Met vragen over technische ondersteuning kunt u terecht bij de provinciaal coördinator of provinciaal functioneel beheerder van de risicokaart in uw provincie.


Zie ook