Akoestisch rapport Geluidsbelastingskaarten

Met de invoering van hoofdstuk 11 Geluid in de Wet milieubeheer en de wijziging van de Wet geluidhinder per 1 juli 2012 is een nieuw "Reken- en meetvoorschrift geluid 2012" gepubliceerd.
De karteringsvoorschriften ten behoeve van het opstellen van geluidsbelastingkaarten waren voor de inwerkingtreding van dit reken- en meetvoorschrift opgenomen in de Regeling omgevingslawaai.
De voorschriften staan nu in hoofdstuk 7 Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de wegen en spoorwegen die onder de plafondsystematiek vallen en wegen en spoorwegen die daar niet onder vallen. De overige bepalingen van de Regeling omgevingslawaai zijn opgenomen in de Regeling geluid milieubeheer.

Geldend Reken- en meetvoorschrift geluid 2012, versie vanaf 1 juli 2012

Bijlage VII bevat de standaardkarteringsmethoden 1 en 2. Deze karteringsmethoden waren voor de inwerkingtreding van deze regeling opgenomen in bijlage 3 bij de Regeling omgevingslawaai. Met Hoofdstuk 7. Karteringsvoorschriften in het nieuwe rekenvoorschrift is ook een vernieuwde Bijlage VII in werking getreden: