Overgangssituatie uitvoering energie-auditplicht

Op het gebied van de energie-auditplicht heeft de afgelopen jaren een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot veranderingen in de implementatie van de energie-auditplicht. Het gaat om wijzigingen in de implementatie van artikel 8 van de Europese richtlijn energie-efficiëntie1 (EED) in de Nederlandse wet- en regelgeving. In dit nieuwsbericht leest u informatie over de overgangssituatie van de uitvoering van de energie-auditplicht naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Wijziging wet- en regelgeving: energie-auditplicht

Artikel 8 van de richtlijn energie-efficiëntie (EED) verplicht lidstaten om ervoor te zorgen dat grote ondernemingen elke vier jaar een energie-auditverslag maken. In dit energie-auditverslag is hun energiesituatie en de mogelijkheden voor kostenefficiënte energiebesparing in beeld gebracht. In Nederland is de energie-auditplicht in 2015 ingevoerd in de Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 richtlijn energie-efficiëntie (TREED). In de zomer van 2018 heeft de Europese Commissie Nederland vragen gesteld over de manier waarop Nederland voldoet aan de verplichtingen uit de EED. Ook is in 2018 een evaluatie uitgevoerd naar het functioneren van de energie-auditplicht. Inmiddels is vanaf 1 juli 2019 de informatieplicht energiebesparing uit artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit van kracht geworden. Meer informatie hierover kan worden gevonden op de website informatieplicht van RVO.nl en Kenniscentrum InfoMil (zie de handreiking en/of het informatieblad).

Naar aanleiding van deze ontwikkelingen is de regelgeving voor energie-audits aangepast. Het gaat om het aanpassen van de TREED vanaf 1 juli 2019. Deze aanpassing betekent een aanscherping van de eisen die aan de energie-audit worden gesteld, een verschuiving van de uitvoering energie-auditplicht en een aanpassing van de datum van de tweede ronde energie-audits. Tegelijk is bekend gemaakt dat de TREED wordt omgezet naar een permanente wettelijke regeling.

Overgangssituatie: verschuiving van uitvoering energie-auditplicht

Vanaf 1 juli 2019 is de uitvoering van de energie-auditplicht verschoven van de gemeenten en provincies, en regionale uitvoeringsdiensten en omgevingsdiensten (hierna: gemeenten en provincies) naar RVO.nl. Om meer duidelijkheid te geven over deze overgang, gelden de volgende uitgangspunten:

  • Eerste en tweede energie-auditronde: Alle na 1 juli 2019 ingediende energie-audits vallen onder de tweede energie-auditronde, ook als een onderneming in de eerste energie-auditronde geen energie-audit heeft ingediend. Vanaf 1 juli 2019 gelden de nieuwe voorwaarden voor energie-audits en energie-audits moeten onder deze voorwaarden bij RVO.nl worden ingeleverd.
  • Voor 1 juli 2019 ingediende energie-audits: De controle van energie-audits, die voor 1 juli 2019 bij gemeenten of provincies zijn ingediend, blijven de verantwoordelijkheid van de gemeenten en provincies. Als uit controle van gemeenten of provincies blijkt dat een energie-audit niet voldoet, dan moet de onderneming een nieuwe energie-audit indienen bij de RVO.nl op basis van de voorwaarden geldend vanaf 1 juli 2019. Deze energie-audit valt dan onder de tweede energie-auditronde. RVO.nl toetst de energie-audits op de vanaf 1 juli 2019 geldende wet- en regelgeving en de richtlijn energie-efficiëntie (EED).
  • Handhaving: Als voor 1 juli 2019 een last onder dwangsom is opgelegd door gemeenten en provincies, omdat een energie-audit niet of onvolledig voor de deadline is ingediend, moet de onderneming nog steeds aan deze last voldoen. De gemeenten en provincies kunnen volgens de Algemene wet bestuursrecht naleving van de last afdwingen. Als nodig worden nieuwe handhavingstrajecten voor de tweede energie-auditronde na 1 juli 2019 opgepakt door RVO.nl.
  • Gegevensoverdracht: Gemeenten en provincies zullen toegang krijgen tot de bij RVO.nl ingediende en gecontroleerde energie-audits. Wanneer meer duidelijk is hoe deze toegang wordt geregeld, bericht RVO.nl hierover.

Mocht u als bevoegd gezag nog vragen hebben of krijgen over de overgangssituatie uitvoering energie-auditplicht, kunt u terecht op de website EED van RVO.nl. Op deze website is meer informatie gegeven en zijn de contactgegevens genoemd. Vragen van ondernemingen, kunt u ook doorsturen naar de website EED van RVO.nl.

Voetnoot

1 Richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 over energie-efficiëntie, tot wijziging van Richtlijnen 2009/125/EG en 2010/30/EU en houdende intrekking van de Richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG (PbEU 2012, L 315).


Meer informatie over de EED