Overzicht OBM opslaan en opbulken van kunststofafval

Onderstaande tabel geeft aan wanneer voor deze activiteit een Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) nodig is en welke bijzonderheden voor deze OBM gelden.

Zie ook Activiteitenbesluit op- en overslaan van overige bulk- en stukgoederen.

Juridisch overzicht Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM)

Kunststofafval opslaan

Aangewezen activiteit Het opslaan en opbulken van kunststofafval (Bor, 2.2a, lid 2 onder e)
Ondergrens Geen
Bovengrens 10.000 ton
Uitzondering
  • De OBM is niet van toepassing als het kunststofafval niet van derden afkomstig is. De OBM geldt dus niet voor het opslaan en opbulken van kunststofafval dat afkomstig is van de eigen bedrijfsvoering.
  • De OBM is niet van toepassing als het kunststofafval binnen de inrichting zelf geschikt wordt gemaakt voor materiaalhergebruik. Dat betekent dat het binnen de inrichting wordt opgewerkt tot materiaal dat zonder verdere bewerking als kunststof kan worden ingezet.
  • De OBM is niet van toepassing op handelingen met kunststof die vallen onder titel 10.4 van de Wm. De OBM geldt dus niet voor de opslag van kunststof in het kader van de gemeentelijke inzameling of inname van huishoudens.
  • De OBM is niet vereist als de activiteit deel uitmaakt van een IPPC-installatie.
Weigeringsgronden
  • In het belang van doelmatig beheer van afvalstoffen
  • Volgens een BIBOB-beoordeling.
Op welk moment is de OBM nodig? Continu. Er is geen extra OBM nodig voor een verandering van het bedrijf waarbij het binnen de OBM-categorie blijft.
Lex silencio van toepassing? Ja
Relatie met Bijlage I

Onderdeel C, categorie 28.10, 24° in samenhang met 34° zorgt ervoor dat voor deze activiteit tot bepaalde grenzen geen Omgevingsvergunning milieu vereist is.