Overzicht OBM rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI)

Deze tabel geeft aan wanneer voor RWZI's een Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) nodig is en welke bijzonderheden voor deze OBM gelden. Voor RWZI's kan een OBM verplicht zijn tot 150.000 inwonerequivalenten.

Zie ook:

Juridisch overzicht Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM)

Rioolwaterzuiveringsinstallaties

Aangewezen activiteit

Categorie D18.4 van de bijlage bij het Besluit milieu-effectrapportage = oprichting, wijziging of uitbreiding van een rioolwaterzuiveringsinstallatie (Bor, 2.2a, lid 1 onder a);

Ondergrens Het moet gaan om het zuiveren van via een rioolstelsel ingezameld stedelijk afvalwater.
Bovengrens Geen
Uitzonderingen
  • De aanwijzing vervalt indien uit de mer-beoordeling volgt dat een milieueffectrapport opgesteld moet worden, of indien de initiatiefnemer zelf besluit een milieueffectrapport op te stellen (= artikel 7.18 van de Wet milieubeheer van toepassing).
  • De OBM is niet vereist indien de activiteit deel uitmaakt van een IPPC-installatie.
Weigeringsgronden Als het bevoegd gezag heeft beslist dat een milieueffectrapport moet worden gemaakt (tot 150.000 inwonerequivalenten).
Op welk moment is de OBM nodig? Bij oprichting, wijzigingen of uitbreidingen (in de zin van het Besluit milieueffectrapportage)
Lex silencio van toepassing? Nee
Relatie met Bijlage I Onderdeel B, eerste lid onder b regelt dat een Omgevingsvergunning milieu vereist is indien Wm artikel 7.18 van toepassing is (zie uitzonderingen).
De Omgevingsvergunning milieu is, in gevallen waarin Wm artikel 7.18 niet van toepassing is, sinds 1 januari 2011 niet meer nodig voor deze activiteit (communale afvalwaterzuivering), omdat hij geschrapt is uit onderdeel C, categorie 27.4.