Regelgeving in ontwikkeling Wet milieubeheer

Hier vindt u informatie over toekomstige ontwikkelingen (wijzigingen) van de Wet milieubeheer (Wm). Een aantal onderwerpen/hoofdstukken binnen de Wm hebben een zelfstandige plaats op onze website. Voorbeelden zijn Mer (§2.2, Hoofdstuk 7 en §14.2 Wm), luchtkwaliteit (titel 5.2 Wm) en geluid (hoofdstuk 11 Wm). In de tabel treft u de ontwikkelingen rond de Wm.

Hoe komt een wet tot stand?

Informatie over de wijze waarop wetgeving en uitvoeringsregelingen tot stand komen vindt u op de pagina: Hoe komt een wet tot stand?. Dit is een website van de rijksoverheid.

Omgevingswet

Het ministerie van Binnenlandse Zaken werkt aan de Omgevingswet. Deze wet en bijbehorende AMvB's zal een fors deel van de onderwerpen bevatten die nu zijn beschreven in wetten en AMvB's voor milieu, ruimtelijke ordening, bouwen, water, natuur en cultuurhistorie.

Voorbeelden zijn de Wm, Wabo, Wro en het Activiteitenbesluit. Lees verder op Informatiepunt Leefomgeving.

Wet open overheid (33 328)

Overheidsinformatie is niet gebaat bij exclusiviteit; de actieve ter beschikking stelling ervan kan de publieke sector, de informatie-economie en het cultureel wetenschappelijke leven slimmer en sterker maken. Het toegankelijk maken van publieke informatie is geen gunst van de overheid, maar een recht van de burger dat hem of haar in staat stelt de overheid te controleren, fundamentele rechten uit te oefenen en economische en culturele waarde te creëren.

Onder de huidige Wob (Wet openbaarheid bestuur) wordt te weinig informatie uit eigen beweging openbaar gemaakt, sluiten de uitzonderingsgronden teveel belangrijke informatie uit van publieke controle en kunnen verzoekers om informatie met hoge kosten worden geconfronteerd. De hergebruikbepalingen blijken weinig stimulerend voor een actief open data beleid. Om deze redenen is vervanging van de huidige Wob door het wetsvoorstel Wet open overheid (Woo) gewenst.

Status
Dit wetsvoorstel ligt nu bij de Tweede Kamer. U kunt alle kamerstukken vinden in het dossier nr. 33 328.

Belangrijkste kamerstukken
in dit dossier:

Aanpassing Wm
De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) zal worden omgezet naar de Wet open overheid (Woo). De wet milieubeheer verwijst op diverse punten naar de Wob. Op de volgende punten zijn er verschillen tussen Wob en Woo die relevent zijn voor de Wet milieubeheer:

  • Bestuursorganen moeten uit eigen beweging, dus niet alleen op verzoek, emissiegegevens bekend gaan maken (actieve openbaarheid).
  • In vertrouwen aan het bevoegd gezag verstrekte bedrijfs-en fabricagegegevens worden niet meer per definitie geheim gehouden, maar alleen als openbaarmaking niet opweegt tegen het belang van geheimhouding.
  • De volgende twee uitzonderingsgronden op de openbaarheid komen niet terug in de Woo:
    a) het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen nemen van de informatie
    b) het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden.

Wet opheffing product- en bedrijfschappen (33 314)

Dit initiatiefwetsvoorstel heft de product- en bedrijfschappen op. Er is echter een aantal taken dat ondanks het opheffen van de product- en bedrijfschappen behouden blijft. De medebewindstaken en de zogenoemde autonome taken met een publiek belang ("de bevordering van plant- en diergezondheid en dierenwelzijn" en "voedselveiligheid en gezondheid") blijven behouden, maar zullen niet meer worden uitgevoerd door de product- en/of bedrijfschappen. Dat betekent dat een andere organisatie deze taken zal uitvoeren. Aangezien de meeste taken liggen op het beleidsterrein van de minister van Economische Zaken, ligt het voor de hand om deze taken onder te brengen bij deze minister.
Het wetsvoorstel wijzigt onder andere de Wm en Chw.

Status
Dit wetsvoorstel ligt nu bij de Tweede Kamer. U kunt alle kamerstukken vinden in het dossier nr. 33 314.

Belangrijkste kamerstukken
in dit dossier:

Aanpassing Wm
Artikel XXXIII van het wetsvoorstel laat de artikelen 15.53 en 18.1a, derde lid van de Wet milieubeheer (Wm) vervallen. De Wm roept bedrijfslichamen in medebewind en verklaart de Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie 2004 van toepassing op deze medebewindstaken. 18.1a, derde lid, zondert de Wm handhaving uit voor deze in medebewind gegeven taken.

Het betreft uitvoerings- en handhavingstaken rond de CO2-emissie vanuit de glastuinbouw en rond de EG-verordeningen voor overbrenging van afvalstoffen, PRTR, registratie / evaluatie / autorisatie chemische stoffen en indeling / etikettering / verpakking stoffen en mengels.

Verzamelwet luchtvaart

Dit wetsvoorstel wijzigt de Wet luchtvaart, de Wet milieubeheer en de Spoorwegwet in verband met herstel van wetstechnische gebreken en leemten en andere wijzigingen van ondergeschikte aard. Met dit wetsvoorstel wordt de algemene ontheffingsbevoegdheid uitgebreid.

Status
Dit wetsvoorstel ligt nu bij de Tweede Kamer. U kunt alle kamerstukken vinden in het dossier nr. 34 591.

Belangrijkste kamerstukken
in dit dossier: