Welke maatwerkvoorschriften kan ik stellen bij '§ 3.5.8 Houden van dieren' en '§ 3.5.9 Bereiden van brijvoer' van het Activiteitenbesluit?

Vraag

Kan ik maatwerkvoorschriften opnemen voor een activiteit van paragraaf 3.5.8 en paragraaf 3.5.9 Activiteitenbesluit: het houden van landbouwhuisdieren en het bereiden van brijvoer?

Antwoord

Ja, voor bepaalde onderdelen is dat mogelijk, maar alleen als in het artikel:

  • de mogelijkheid voor maatwerk specifiek staat (dan vindt u dat in het artikel zelf)
  • het betreffende milieuthema voor de activiteit niet uitputtend is geregeld (dan kan dat met de zorgplicht van artikel 2.1 lid 4)

Paragraaf 3.5.8 en 3.5.9 Activiteitenbesluit en paragraaf 3.5.8 Activiteitenregeling bevatten voorschriften voor een aantal milieuthema's. Hieronder vindt u per milieuthema of maatwerk mogelijk is.

Geur

Nee. De eisen voor geur vanuit dierenverblijven zijn uitputtend geregeld. Het is daarom niet mogelijk om met maatwerk aanvullende eisen te stellen voor geur vanuit dierenverblijven. Overigens kunt u wel maatwerk stellen om de goede werking van het huisvestingssysteem te verzekeren.

Ammoniak

Nee. De eisen voor de emissie van ammoniak vanuit dierenverblijven zijn uitputtend geregeld. Het is daarom niet mogelijk om met maatwerk aanvullende eisen te stellen voor de emissie van ammoniak vanuit dierenverblijven. Overigens kunt u wel maatwerk stellen om de goede werking van het huisvestingssysteem te borgen.

Bodem

Nee. Uit de formulering van artikel 3.122 volgt dat hier sprake is van een uitputtende regeling. Het is daarom niet mogelijk om met maatwerk aanvullende bodemeisen te stellen.

Goede werking huisvestingssysteem en emissies naar de lucht

Ja. De eisen van artikel 3.123 tot en met 3.126 borgen de goede werking en het beperken van emissies van huisvestingssystemen in het algemeen en luchtwassers in het bijzonder. Uit de formulering van artikel 3.123 en artikel 3.124 ("ten minste") volgt dat dit thema niet uitputtend is geregeld.

Het is dus mogelijk om maatwerkvoorschriften te stellen via artikel 2.1, vierde lid (zorgplicht). Het gaat dan om aspecten die niet al in de voorschriften zijn geregeld, zoals de beperking van de emissie van (grof) stof. Uitgangspunt is dat de aspecten die wel zijn geregeld, voldoende zijn geregeld. Daarom zal het stellen van maatwerkvoorschriften met de zorgplicht om de goede werking van een huisvestingssysteem te borgen, alleen bij uitzondering nodig zijn. Over het algemeen is het voldoen aan de leaflets en aan de specifieke eisen die zijn opgenomen voor luchtwassers voldoende.

Zie ook uitspraak  ABRvS, 201504212/1/A1, 15 juni 2016, Oosterhout. Appellanten voerden aan dat voor het fijnstof- en geurverwijderingsrendement van het luchtwassysteem ten onrechte geen doelvoorschriften, met bijbehorende controlevoorschriften, waren gesteld. 16.1. (...) Het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer bevatten rechtstreeks werkende regels ter waarborging van de goede werking van luchtwassystemen. [wederpartij A] en anderen hebben niet geconcretiseerd waarom het college, gelet op die regels, doelvoorschriften aan de omgevingsvergunning had moeten verbinden met betrekking tot het fijnstof- en geurverwijderingsrendement van het luchtwassysteem. Het betoog faalt.

Lozen

Ja. Voor lozingen is altijd maatwerk mogelijk met de zorgplicht. Daarnaast is voor het lozen van spuiwater in artikel 3.126 lid 3 de mogelijkheid opgenomen om met maatwerk lozen in het vuilwaterriool toe te staan (artikel 3.126, lid 1 verbiedt lozen in het vuilwaterriool).

Geurhinder van het bereiden van brijvoer

Ja. In artikel 3.129b is ten minste opgenomen. Dit aspect is niet uitputtend geregeld, zodat maatwerk met artikel 2.1 lid 4 (zorgplicht) mogelijk is.

Andere milieuaspecten

Ja. Als voor een bepaald milieuaspect geen eisen zijn gesteld, kunnen in bijzondere gevallen met de zorgplicht eisen worden gesteld. Een voorbeeld is lichthinder vanuit een serrestal.

Zie ook het overzicht maatwerkmogelijkheden Activiteitenbesluit