Ammoniakeisen voor vleeskalveren in het Besluit emissiearme huisvesting

Voor vleeskalveren tot ca. 8 maanden staat een maximale emissiewaarde voor ammoniak in het Besluit emissiearme huisvesting. Het gaat hier om diercategorie A4 van de Regeling ammoniak en veehouderij.

Er geldt één maximale ammoniakemissiewaarde, namelijk 2,5 kg in kolom C van bijlage 1 van het Besluit (zie artikel 4 van het Besluit). Dit is nieuw ten opzichte van het 'oude' Besluit huisvesting - daarin stonden geen maximale emissiewaarden voor vleeskalveren. Voor fijnstof bevat het Besluit emissiearme huisvesting geen maximale emissiewaarden.

Kolom C (2,5 kg) vanaf 1 januari 2020 voor nieuwe stallen en vervanging/uitbreiding

Vanaf 2020 gaat een maximale emissiewaarde voor ammoniak gelden voor huisvestingssystemen met vleeskalveren. Deze geldt voor huisvestingssystemen in nieuwe stallen en in vervanging/uitbreiding van bestaande stallen.

Op dit moment zijn er nog te weinig bemeten huisvestingssystemen beschikbaar om een maximale emissiewaarde voor nu op te nemen. De ontwikkelingen zijn zó, dat vooruitlopend daarop een maximale emissiewaarde is vastgesteld die vanaf 2020 gaat gelden.

Minder strenge maximale emissiewaarde bij uitbreidingen ≤ 50% bebouwde oppervlak

Bij uitbreidingen kan bevoegd gezag in uitzonderingssituaties besluiten om een minder strenge maximale emissiewaarde toe te staan. Dit staat in artikel 6 lid 2. Lees hier meer.