Voormalige Besluit huisvesting (vervallen op 1-8-2015)

melkrundveestal

Het Besluit huisvesting bepaalde dat dierenverblijven emissiearm moesten zijn. Er stonden maximale emissiewaarden voor ammoniak in. Sinds 1 augustus 2015 regelt het nieuwe Besluit emissiearme huisvesting dit. Het Besluit huisvesting is daarmee vervallen.

Het oude Besluit huisvesting bevatte maximale emissiewaarden voor ammoniak. Er waren alleen huisvestingssystemen toegestaan met een emissiefactor lager dan of gelijk aan de maximale emissiewaarde.

Intern salderen

Een belangrijk onderdeel van het Besluit huisvesting was intern salderen. Het Besluit huisvesting maakte dit samen met de Wet ammoniak en veehouderij mogelijk. Interne saldering is: binnen een veehouderij in (een deel van) de bestaande huisvestingssystemen geen Beste Beschikbare Technieken (BBT) toepassen. Voorwaarde is wel dat de gemiste ammoniakreductie wordt gecompenseerd door verdergaande technieken dan BBT in de overige huisvestingssystemen. Intern salderen komt terug in het nieuwe Besluit emissiearme huisvesting.

Besluit huisvesting en Actieplan ammoniak

Er gold landelijke gedoogbeleid op het voormalige Besluit huisvesting. Dit is te vinden in het Actieplan ammoniak.

Teksten voormalige Besluit huisvesting

Het Besluit huisvesting en het Besluit wijziging traden tegelijkertijd op -1 april 2008 - in werking. Het Besluit huisvesting werd dus op dat moment meteen gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen waren:

  • Het mogelijk maken van intern salderen.
  • Het vervallen van de datum van 30 oktober 2007. Dat was de datum waarop IPPC-veehouderijen hun stallen emissiearm moesten hebben gemaakt. Volgens artikel 22.1a Wet milieubeheer moest de omgevingsvergunning voor IPPC-veehouderijen uiterlijk 30 oktober 2007 aan de IPPC-richtlijn voldoen.
  • De mogelijkheid voor het bevoegd gezag om strengere emissiegrenswaarden en eerdere tijdstippen vast te stellen voor IPPC-veehouderijen.

Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden over het voormalige Besluit huisvesting.