Overgangsrecht voor ammoniak in het Besluit emissiearme huisvesting

Overgangsrecht voor bestaande stallen inwerkingtreding nieuwe Besluit: kolom A in plaats van B

Alle stallen die worden gebouwd na 1 juli 2015 moeten aan de nieuwe eisen voldoen. Wel voorziet het Besluit emissiearme huisvesting in een overgangsregeling. Deze geldt voor bestaande stallen die een omgevingsvergunning bouwen hebben gekregen of hebben aangevraagd vóór 1 juli 2015. Eigenlijk zou kolom B gelden voor deze huisvestingssystemen, maar door het overgangsrecht geldt kolom A.

Dit overgangsrecht staat:

Het komt erop neer dat kolom A geldt voor huisvestingssystemen waarbij de stal is opgericht na 1 juli 2015:

  • als de omgevingsvergunning bouwen onherroepelijk is op uiterlijk 30 juni 2015. Voorwaarde is wel dat de stal op 1 oktober 2016 gebouwd en klaar voor gebruik is.
  • als de omgevingsvergunning bouwen is verleend (maar nog niet onherroepelijk) op uiterlijk 30 juni 2015. Voorwaarde is wel dat de stal binnen 15 maanden nadat die vergunning onherroepelijk is, gebouwd en klaar voor gebruik is.
  • als er op uiterlijk 30 juni 2015 een ontvankelijke aanvraag voor omgevingsvergunning bouwen is ingediend. Voorwaarde is wel dat de stal binnen 15 maanden nadat die vergunning onherroepelijk is, gebouwd en klaar voor gebruik is.

Overgangsrecht voor gespeende biggen en vleesvarkens: uitstel tot 2020

Voor enkele huisvestingssystemen met gespeende biggen en vleesvarkens geldt het overgangsrecht van artikel 8 lid 1. Deze huisvestingssystemen voldeden aan de maximale emissiewaarde van het 'oude' Besluit huisvesting, maar voldoen door de inwerkingtreding van het nieuwe Besluit niet meer aan dat nieuwe Besluit. Dus niet omdat de veehouder zelf iets wijzigt. In die gevallen geldt de emissiefactor van dát huisvestingssysteem als maximale emissiewaarde. Dit geldt maar voor een paar huisvestingssystemen, zie het overzicht.

Overgangsrecht voor intern salderen met 'oude' Besluit huisvesting: uitstel tot 2020

Het kan zijn dat een veehouder met intern salderen voldeed aan het 'oude' Besluit huisvesting en niet voldoet aan het Besluit emissiearme huisvesting. Voor die gevallen bepaalt het overgangsrecht van artikel 8 lid 2 dat artikel 2 lid van het ‘oude’ Besluit huisvesting blijft gelden op basis van de 'oude' emissiefactoren. Meer precies: voor de huisvestingssystemen die deel uitmaken van stallen die op 30 juni 2015 aanwezig waren, blijft de regeling van intern salderen in het ‘oude’ Besluit huisvesting gelden tot 1 januari 2020. Maar alléén als ze niet voldoen aan het intern salderen van het nieuwe Besluit.

Voorwaarde is wel dat de veehouder geen nieuwe stal opricht of uitbreidt/vervangt. Hij mag wel het huisvestingssysteem veranderen in een stal die op 30 juni aanwezig was. Op het moment dat er sprake is van oprichting (ook uitbreiding/vervanging) van een stal, dan moet het hele bedrijf meteen voldoen aan het nieuwe Besluit. De Nota van toelichting (pdf, 281 kB) geeft op pagina 23 het volgende voorbeeld.


“Ter verduidelijking is hieronder een voorbeeld van een situatie waarbij gebruik is gemaakt van intern salderen uitgewerkt, waarbij een bedrijf voor inwerkingtreding van dit besluit voldeed aan het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij en daarna niet meer zou voldoen aan dit besluit.

Voorbeeld
Een bedrijf heeft een veestapel van 766 vleesvarkens traditioneel gehuisvest en 1.300 vleesvarkens in een huisvestingssysteem met een luchtwasser die de ammoniakemissie met 70% reduceert. Alle dieren zijn gehuisvest op een hokoppervlak van 0,8 m2. De ammoniakemissie bedraagt 2.890 kg (766 x 2,5 + 1.300 x 0,75). De ammoniakemissie zou 2.892 kg (2.066 x 1,4) bedragen als alle stallen afzonderlijk zouden voldoen aan de maximale emissiewaarde van het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij. Het bedrijf voldoet dus aan de maximale emissiewaarde door gebruik te maken van intern salderen. Als dezelfde berekening wordt uitgevoerd met de gewijzigde emissie-factoren en de gewijzigde maximale emissiewaarde (kolom A), bedraagt de ammoniakemissie 3.468 kg (766 x 3,0 + 1.300 x 0,9). De ammoniakemissie zou 3.306 kg (2,066 x 1,6) bedragen als alle stallen afzonderlijk zouden voldoen aan de maximale emissiewaarde. Het bedrijf voldoet dan met intern salderen niet meer aan de maximale emissiewaarde van dit besluit. Voor dergelijke situaties geldt het overgangsrecht in artikel 8, tweede lid.”

De reden voor dit overgangsrecht is het actualiseren van de emissiefactoren ammoniak voor gespeende biggen en vleesvarkens. Anders zouden er bedrijven kunnen zijn die wel voldeden aan het ‘oude’ Besluit huisvesting, maar opeens niet meer aan het nieuwe Besluit emissiearme huisvesting. Ook al wijzigt het bedrijf zelf niet.

Dit overgangsrecht van artikel 8 lid 1 en 2 geldt tot 2020. Vanaf 1 januari 2020 moeten deze bedrijven gewoon voldoen aan de maximale emissiewaarden van dit besluit.

Overgangsrecht voor Groen Label (GL)-stalsystemen of stalsystemen met bijzondere emissiefactor bij varkens en kippen

Tot 1 januari 2020 hoeven bedrijven met bestaande GL-stallen of stallen met een bijzondere emissiefactor die voldeden aan het ‘oude’ Besluit huisvesting, niet te voldoen aan de nieuwe maximale emissiewaarden van bijlage 1.

Dit overgangsrecht staat in artikel 8 lid 3 en 4.

Het gaat om :

  • bedrijven met een Groen Labelstalsysteem dat is vergund vóór 8 mei 2002
  • bedrijven met een huisvestingssysteem met een bijzondere emissiefactor dat is vergund vóór 8 mei 2002 (het gaat om de factor die is vastgesteld met de vroegere Uitvoeringsregeling ammoniak en veehouderij)

waarvan de emissiefactor hoger is dan de maximale emissiewaarde. Het overgangsrecht van artikel 8 lid 3 en 4 geldt tot 2020. Vanaf 1 januari 2020 moeten deze bedrijven gewoon voldoen aan de maximale emissiewaarden van het nieuwe Besluit.

Dit is voorzetting van bestaand overgangsrecht onder het 'oude' Besluit huisvesting. Daarin was deze regeling opgenomen vanwege de afspraak daarover in het voormalige Convenant Groen Label. Deze afspraak was om deze emissiearme huisvestingssystemen 16 jaar vanaf de datum van vergunningverlening te vrijwaren tegen strengere eisen. In het 'oude' Besluit huisvesting stond geen einddatum, in het nieuwe Besluit wel (1 januari 2020). De reden is dat het over het algemeen gaat om oudere huisvestingssystemen, die zijn afgeschreven en aan vervanging toe zijn. De vrijwaringstermijnen voor deze stallen lopen in 2018 of eerder af (afhankelijk van de datum van vergunningverlening).