Roostervloeren met kleppen

Kleppen met of zonder flappen (klepsystemen) zijn maatregelen in de roosterspleten van roostervloeren om luchtuitwisseling tussen de stal en de kelder te beperken.

Maatregelen in roosterspleten

Door maatregelen in de roosterspleten (klepsystemen) wordt de kelderbijdrage aan de emissie van ammoniak geminimaliseerd. De emissie wordt dan vooral bepaald door het oppervlak van de stalvloer. De klepsystemen zorgen voor beperking van luchtuitwisseling tussen de stal en de mestkelder. Het is belangrijk dat de klepsystemen goed functioneren en de mest goed doorlaten naar de kelder.

Hieronder een aantal voorbeelden van klepsystemen.

Klepsysteem met 1 flap

De spleten in de roostervloer hebben een klepsysteem. Het klepsysteem bestaat uit een vaste klep en een flexibele flap. Mest en urine valt door de spleet op de vaste klep en glijdt door. De flexibele flap gaat vanzelf open en sluit ook weer vanzelf door de zwaartekracht.

Afbeelding van een klepsysteem met 1 flap

Cassettes in roosterspleten met klepsysteem

In de spleten van de roostervloer zitten rubberen elementen (cassettes). Deze cassettes verkleinen de openingen in de roostervloer. Onder deze cassettes zitten klepsystemen met dubbele flappen. Mest en urine valt door de spleet en valt vervolgens tussen de flappen door in de mestkelder. Hieronder is een detail van een cassette in een roosterspleet te zien. Er is ook een cassette eruit gehaald en omgedraaid, zodat de flappen zijn te zien.

Detail van cassettes in roosterspleten

Controle en onderhoud

De veehouder moet regelmatig controleren of de kleppen de mest goed doorlaten naar de kelder en of de kleppen niet mechanisch beschadigd zijn. Ook is elk jaar onderhoud nodig om te controleren of de kleppen niet mechanisch beschadigd zijn en beschadigde kleppen te vervangen. De veehouder kan hiervoor een onderhoudscontract afsluiten. In een logboek moet staan wanneer en wie de controle en het onderhoud heeft gedaan.

Toezicht

In de checklist emissiearme vloer (docx, 29 kB) staat welke onderdelen gecontroleerd moeten worden. Controleer altijd, eventueel steekproefsgewijs, of de klepsystemen en de cassettes aanwezig zijn. Ze kunnen eruit vallen en er vaak ook gemakkelijk uit gehaald worden. Verstopte roosterspleten door aanwezige mestklonten moeten worden voorkomen. Deze kunnen door het mestschuiven weer open gemaakt worden waardoor ze weer beter mest doorlaten. Controleer of de mestschuiffrequentie goed is. Controleer ook de mestafstorten aan de uiteinden van de loopgangen en eventuele mestafstorten op andere plaatsen. Deze moeten altijd zijn voorzien van afdichtingen.

Geen volledige sluiting
Het doel van de klepsystemen is om emissie vanuit de kelder naar de stal zoveel mogelijk te voorkomen. De klepsystemen sluiten de kelder niet hermetisch af. De veehouder moet er wel voor zorgen dat het systeem functioneert. De veehouder moet ontbrekende kleppen alsnog of opnieuw (laten) aanbrengen en mechanisch beschadigde kleppen vervangen. Mechanisch beschadigde kleppen kunnen bijvoorbeeld gescheurd zijn.

Openstaande kleppen
In de praktijk blijkt dat de kleppen deels openstaan. De huisvestingssystemen zijn getest in proefstallen. Op basis daarvan is de emissiefactor voor het huisvestingssysteem bepaald. In de systeembeschrijvingen voor roostervloeren met kleppen staat dat de klepsystemen de roosterspleten goed moeten afsluiten.
Vastgesteld is dat de kleppen ook tijdens de metingen in de proefstallen open hebben gestaan. In welke mate dat zo was is niet geregistreerd.
De invloed van het openstaan van de kleppen op de emissie van de mestkelder naar de stal is ook niet bekend. De Technische Adviespool Rav (Tap) adviseerde daarom om de eis in de systeembeschrijvingen nog niet aan te passen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat volgt dat advies op. Het ministerie gaat na, wat er al bekend is over de invloed van het openstaan van de kleppen op de emissie. Als het nodig is laat het aanvullend onderzoek doen. Daarna bepaalt het ministerie of het de systeembeschrijvingen moet aanpassen.
Gevolgen voor toezicht
Tot er meer duidelijkheid is over de invloed van het openstaan van de kleppen op de emissie, is het advies voor de toezichthouder om openstaande kleppen niet als overtreding te beschouwen.
Als de kleppen mechanisch beschadigd zijn, blijft dat een overtreding.

Voorbeelden praktijksituaties toezicht

Voorbeeld van kleppen die openstaan

Hierboven een gedeelte van een vloer van het type BWL 2015.05 met een klepsysteem, zoals waargenomen tijdens de metingen in de proefstallen. Tot er meer bekend is over de invloed van het openstaan van de kleppen op de emissie, is het advies om het openstaan van de kleppen niet als overtreding te beschouwen.

Beschadigde kleppen en toplaag
Beschadigde kleppen en toplaag

Een gedeelte van een vloer van het type BWL 2015.05, waarbij een deel van de rubber toplaag is beschadigd en waarbij de kleppen mechanisch zijn beschadigd. Dit is een overtreding van het Activiteitenbesluit (artikel 3.123 derde lid) of de vergunningvoorschriften.