Overzicht: reguliere procedure Wabo

Op deze pagina vindt u een kort overzicht van alle handelingen per procedurele fase voor een vergunning. Het gaat om een omgevingsvergunning waarvoor de reguliere procedure van de Wabo geldt.

De linker kolom geeft de procedurele fases in de juiste volgorde weer. In de middelste kolom staat de handeling per fase. In de rechter kolom staan de belangrijke termijnen. Voor een meer gedetailleerd stapsgewijs overzicht kunt u de pagina stapsgewijs: reguliere procedure Wabo gebruiken.

Aanvraag

Handeling Termijn
Inhoud
aanvraag
De aanvrager ondertekent de aanvraag. Hij moet bovendien alle belangrijke gegevens overleggen.
Indiening
aanvraag
De aanvraag dient men schriftelijk of elektronisch in. Dit moet gebeuren bij burgemeester en wethouders van de gemeente waar de aanvrager het project grotendeels uitvoert.
Bevestiging
aanvraag
Het bevoegd gezag bevestigt de ontvangst van de aanvraag en geeft de procedure weer.
Kennisgeving Het bevoegd gezag geeft op een geschikte wijze kennis van de aanvraag.
Aanvraag buiten
behandeling laten
Het bevoegd gezag kan besluiten de aanvraag niet te behandelen als daarin iets niet klopt.

Beslissing op aanvraag

Handeling Termijn
Beslistermijn
beslissing op aanvraag
Het bevoegd gezag beslist meestal binnen acht weken na ontvangst daarvan op de aanvraag. Het vergaart kennis over de belangrijke feiten en belangen en weegt de belangen af. Binnen 8 weken
Omgevingsvergunning
van rechtswege
Als het bevoegd gezag niet op tijd een besluit neemt geldt de beschikking van rechtswege.
Kennisgeving Het bevoegd gezag doet zo snel mogelijk mededeling van de beschikking en stuurt deze op aan betrokkenen.

Bezwaar

Handeling Termijn
Inwerkingtreding Een beschikking op grond van de Wabo treedt meestal in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking.
Bezwaar Voor beroep bij een bestuursrechter moet men eerst bezwaar maken. Dit moet binnen zes weken bij het bevoegde gezag dat het besluit nam. Binnen 6 weken
Voorlopige
voorziening
Een belanghebbende die een bezwaarschrift indient kan ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen.
Horen Voordat het bevoegd gezag op het bezwaar beslist, stelt het belanghebbenden in de gelegenheid om zich te laten horen.
Beslistermijn en
beslissing op bezwaar
Het bevoegd gezag beslist normaal binnen zes weken op het bezwaarschrift. Het vergaart kennis over de belangrijke feiten en belangen en weegt de belangen af. Binnen 6 weken
Bekendmaking
beslissing op bezwaar
Degenen voor wie de beschikking geldt krijgen deze toegezonden of uitgereikt.

Beroep

Handeling Termijn
Beroep De termijn voor het indienen van een beroepschrift door belanghebbenden bij de rechtbank bedraagt zes weken. 6 weken
Voorlopige
voorziening
Een belanghebbende die een beroepschrift indient kan ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen.
Relevante stukken
en verweerschrift
Het bevoegd gezag stuurt de belangrijke stukken naar de bestuursrechter en dient een verweerschrift in.
Verschijning
ter zitting
Het bevoegd gezag kan door de bestuursrechter worden opgeroepen.
Uitspraak De bestuursrechter doet meestal binnen zes weken uitspraak. Binnen 6 weken

Hoger beroep

Handeling Termijn
Beroep De termijn voor het indienen van een beroepschrift door belanghebbenden bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State bedraagt zes weken. 6 weken
Voorlopige
voorziening
Een belanghebbende die een beroepschrift indient kan ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen.
Relevante stukken
en verweerschrift
Het bevoegd gezag stuurt de belangrijke stukken naar de bestuursrechter en dient een verweerschrift in.
Verschijning
ter zitting
Het bevoegd gezag kan door de bestuursrechter worden opgeroepen.
Uitspraak De bestuursrechter doet meestal binnen zes weken uitspraak. Binnen 6 weken