Algemene regels en de plicht tot melden

Ter vermindering van administratieve lasten is de vergunningplicht op grond van de Waterwet steeds vaker vervangen door algemene regels. De algemene regels omvatten voorschriften over lozing van afvalwater. Er zijn ook algemene regels voor handelingen in waterlichamen.

Niet elke activiteit in het watersysteem is vergunningplichtig. De artikelen 6.6 en 6.7 van de Waterwet maken het mogelijk om algemene regels te stellen over handelingen in watersystemen. Voor Rijkswater staan de regels in een Algemene Maatregel van Bestuur (Amvb). Voor regionaal water kunnen algemene regels gesteld zijn in de keur, de waterschap verordening. Algemene regels op grond van de Waterwet kunnen het volgende inhouden:

 • Regels ter vervanging van de vergunningplicht zonder dat van de handeling/activiteit melding hoeft te worden gemaakt.
 • Regels ter vervanging van de vergunningplicht waarbij de handeling/activiteit wel gemeld moet worden aan het bevoegd gezag.
 • Regels in aanvulling op de voor de handeling/activiteit geldende vergunningplicht.
 • Regels ter vervanging van de vergunningplicht.
 • Een absoluut verbod om bepaalde handelingen uit te voeren.
 • De verplichting om metingen uit te voeren en deze te rapporteren aan het bevoegd gezag.

Voorbeelden van AMvB's met algemene regels zijn:

Een melding doen in het kader van de Waterwet

Bij algemene regels hoort een melding in plaats van een aanvraag.  De melder geeft aan dat voldaan wordt de algemene regels zoals opgenomen in bijvoorbeeld het Waterbesluit, de Waterregeling of een verordening van het waterschap (de keur). Er kunnen ook uitzonderingen gemaakt worden op de meldplicht. De algemene regel is wel van toepassing maar er hoeft niet gemeld te worden.
 Meldingen kunnen bijvoorbeeld aan de orde zijn

 • bij kleinere grondwateronttrekkingen
 • de aanleg van een steiger

Voor een lozing in een oppervlaktewaterlichaam zijn vaak ook algemene regels gesteld. Deze zijn te vinden in het Activiteitenbesluit, het Besluit lozing afvalwater huishoudens (Blah) of het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi).

Voorkom dat u onnodig een uitgebreid aanvraagformulier watervergunning invult terwijl een melding voldoende is. Een aantal dingen kunnen u helpen:

 • Voor handelingen in waterstaatwerken de vergunningcheck van het Omgevingsloket online te raadplegen
 • voor lozingen de activiteiten internet module raadplegen en daar kan melding activiteitenbesluit worden gedaan. (aimonline.nl)
 • Voor werkzaamheden in de bodem kan dit gemeld worden met Meldpunt bodemkwaliteit
 • vooraf contact met uw gemeente of het bevoegde gezag voor de Waterwet op te nemen
 • vooroverleg aan te vragen
 • Vergunningen worden altijd via Omgevingsloket Online aangevraagd.
 • Ook meldingen op grond van de waterwet kunnen via Omgevingsloket Online gedaan worden.

Meldingenformulieren

Zie Helpdesk Water