Afstemming met Wabo bevoegd gezag

De Waterwet regelt ook de afstemming met het bevoegd gezag van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ten aanzien van de handhaving.

In artikel 8.6 Waterwet wordt de afstemming met de Wabo geregeld. Artikel 8.6 verklaart de paragrafen 5.2 en 5.5 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van toepassing op de Waterwet. In artikel 5.8, vijfde lid, onder b, Wabo moet in plaats van ‘intrekking van een vergunning of ontheffing op grond van artikel 5.19’ worden gelezen: intrekking van een vergunning op grond van artikel 8.4 van de Waterwet. Hierdoor zijn de kwaliteitseisen van de bestuurlijke handhaving ook van toepassing op de handhaving van de Waterwet. Zie Besluit Omgevingsrecht Hoofdstuk 7.


Zie Helpdesk Water (FAQ's Waterwet)