Voorbeelduitwerking Regime 1: Verpakkingsdruk

Beschrijving bedrijf

Een verpakkingsdrukkerij is deels overgeschakeld op oplosmiddelarme inkt. Voor dat deel van de activiteiten dat niet is overgeschakeld is een naverbrander geïnstalleerd. Het bedrijf heeft een eigen destillatie-unit staan waarin de vervuilde oplosmiddelen intern wordt geregenereerd. Een deel van de geregenereerde oplosmiddelen wordt voor schoonmaakactiviteiten gebruikt. Een ander deel van de geregenereerde oplosmiddelen wordt verkocht aan een ander bedrijf.

Berekening van basisgegevens

Voor het correct opstellen van de oplosmiddelenboekhouding in het kader van afdeling 2.11 van het Activiteitenbesluit is het van belang vast te stellen dat er sprake is van hergebruik binnen én buiten de activiteit en van een nageschakeld techniek. Van toepassing is de situatie zoals beschreven in stap 4d van hoofdstuk 4 ‘Oplosmiddelenboekhouding'. Voor de berekening van verbruik, input en totale emissie gelden dan de volgende formules:

Berekeningen
  • Verbruik = I1- O8
  • Input = I1 + I2
  • Totale emissie = I1 - O5 - O6 - O8

Bij deze activiteit mogen de resterende oplosmiddelen in het eindproduct niet als O7 gerekend worden.

Berekening verbruik

Berekening hoeveelheid ingezet VOS (I1)

De hoeveelheid ingezet VOS wordt berekend uit de hoeveelheid ingezet product, vermenigvuldigd met het VOS-gehalte van de afzonderlijke producten = 430.000 kg VOS.

tabel VOS

Omschrijving

product

Verbruikt preparaat

VOS-gehalte

VOS-verbruik

Gehalte vaste stof

Verbruik vaste stof

(liter/jaar)

(g/liter)

(kg/jaar)

(g/liter)

(kg/jaar)

1. oplosmiddelarme inkt

125.000

80

10.000

400

50.000

2. oplosmiddelrijke inkt

262.500

400

105.000

400

105.000

3. schoonmaakmiddel

13.125

800

10.500

0

0

4. verdunner

380.625

800

304.500

0

0

totaal

781.250

430.000

155.000

Berekening hoeveelheid VOS die wordt teruggewonnen en buiten de activiteit wordt hergebruikt (O8)

Er wordt 50.000 kg verontreinigd reinigingsmiddel via de destillatie-unit opgewerkt. Hiervan wordt 42.000 kg verkocht aan een ander bedrijf (O8). Het destillatiesludge wordt afgevoerd als afval.

berekening verbruik
Verbruik =

I1 - O8 = 430.000 - 42.000 = 388.000 kg VOS

Berekening input

Berekening I1

De hoeveelheid ingezet VOS is reeds bepaald bij de berekening van het verbruik en is gelijk aan 430.000 kg VOS.

Berekening I2

Er is geen VOS die binnen de activiteit wordt hergebruikt.

berekening input

Input =

I1 + I2 = 430.000 + 0 = 430.000 kg VOS

Berekening beoogde emissie

Berekening referentie-emissie

De referentie-emissie is die emissie in de situatie dat nog geen maatregelen zijn genomen. De referentie-emissie wordt berekend aan de hand van de totale jaarlijkse hoeveelheid verbruikte vast stof van alle gebruikte preparaten (zie voorgaande tabel) vermenigvuldigd met de vermenigvuldigingsfactor zoals weergegeven in de tabel Regime 1.

Voor de activiteit "verpakkingsdruk" wordt een vermenigvuldigingsfactor van 4 genoemd.

berekening referentie-emissie

Referentie-emissie=

4 x 155.000 kg vaste stof = 620.000 kg VOS

Bepaling beoogde emissie

De beoogde emissie kan worden berekend door de referentie-emissie te vermenigvuldigen met het vereiste percentage zoals genoemd in de tabel genoemd bij de desbetreffende activiteit. Voor de voorbeeld-situatie (verpakkingsdruk) betekent dit dat bij het huidige verbruik (= 388.000 kg VOS) een percentage van 25% van de referentie-emissie wordt aangehouden.

berekening beoogde emissie

Beoogde emissie =

25% x 620.000 kg VOS = 155.000 kg VOS

Bepaling feitelijke emissie

De feitelijke emissie komt in deze situatie overeen met de input (I1) verminderd met de hoeveelheid VOS die via de naverbrander is vernietigd (O5), de hoeveelheid VOS in afval (O6) en de hoeveelheid VOS die buiten de activiteit wordt hergebruikt (O8).

Berekening O5

Bij de installatie van de nageschakelde techniek zijn metingen uitgevoerd aan de afgasconcentratie, het debiet, de emissietijd en de efficiëntie van de nageschakelde techniek. Hieruit bleek het volgende.

De afgasconcentratie is met behulp van een meting via FID vastgesteld op 20x10-6 kg C/m3. Bij een C-factor (aandeel koolstof) in de VOS van 0,8 komt dit neer op 25x10-6 kg VOS/m3. De efficiëntie van de nageschakelde techniek is vastgesteld op 97,5 %. Dit betekent dat het VOS-gehalte in de ongereinigde massastroom gelijk is aan 25x10-6 x 100/2,5 = 1000x10-6 kg/m3.

Het debiet is vastgesteld op 100.000 m3/uur bij een emissietijd van 3200 uur per jaar.

Uit hoofdstuk 4 'Oplosmiddelenboekhouding' blijkt dat O5 als volgt berekend kan worden:

berekening o5

O5 (VOS/jaar) = (OC - AC) x DB x ET

  • O5 = hoeveelheid VOS die is verwijderd of vernietigd (in kg VOS/jaar)
  • OC = concentratie VOS in ongereinigde massastroom (in kg VOS/Nm3)
  • AC = concentratie van VOS in afgassen (in kg VOS/Nm3)
  • DB = debiet (in m3/uur)
  • ET = emissietijd (in uur/jaar)

In dit voorbeeld is O5 dus:

berekening 05

O5 =

(1000x10-6 - 25x10-6) x 100.000 x 3200 = 312.000 kg VOS

Berekening hoeveelheid VOS in afval (O6)

De hoeveelheid VOS in afval (O6) kan in dit voorbeeld worden berekend aan de hand van de hoeveelheid destillatiesludge die is ontstaan en het VOS-gehalte hierin. Er is totaal 8.000 kg sludge ontstaan met en VOS-gehalte van 25%. Dit betekent dat O6 gelijk is aan 2.000 kg VOS.

Berekening hoeveelheid VOS die buiten de activiteit wordt hergebruikt (O8)

De hoeveelheid VOS die buiten de activiteit wordt hergebruikt (O8) is al bepaald bij berekening van het verbruik en is gelijk aan 42.000 kg

berekening totale emissie

Totale emissie =

I1 - O5 - O6 - O8 = 430.000 - 312.000 - 2.000 - 42.000 = 74.000 kg VOS

Toetsing aan emissiegrenswaarden

Op basis van bovenstaande was de beoogde emissie vastgesteld op 155.000 kg VOS. De totale emissie is lager, dit betekent dat het bedrijf voldoet aan de eisen van afdeling 2.11 van het Activiteitenbesluit.