Beschrijving Regime 3

Toetsing aan emissiegrenswaarden

Voor toetsing van de activiteiten aan de emissiegrenswaarden dient per installatie de totale VOS-emissie en de VOS-input bepaald te worden. Voor een correcte berekening van deze waarden verwijzen we naar stap 3 van hoofdstuk 4 ‘Oplosmiddelenboekhouding'. Aan de eisen van afdeling 2.11 van het Activiteitenbesluit wordt voldaan als de totale emissie niet hoger is dan het percentage van de oplosmiddelinput dat in de tabel van Regime 3 staat vermeld.

Welke gegevens moeten er in de oplosmiddelenboekhouding

In de oplosmiddelenboekhouding moeten het verbruik, de input en de totale emissie zijn opgenomen (zie overzichtstabel hoofdstuk 4.2).