Wat is geur

Geur kan hinder en gezondheid schade veroorzaken. Bedrijven kunnen geur uitstoten (emissie). De geur verspreidt zich via de lucht en veroorzaakt een geurbelasting op de leefomgeving (immissie).

Hinder en gezondheidsrisico's

Geur kan in de leefomgeving hinder veroorzaken. Geur brengt om die reden ook gezondheidsrisico's met zich mee. Geurhinder kan leiden tot lichamelijke klachten, zoals hoofdpijn, misselijkheid, verstoorde ademhaling en verstoorde hartslag. Ook kan geur psychische klachten veroorzaken. Bijvoorbeeld spanningen, structurele onvrede over het woon- en leefklimaat en vermindering van activiteiten buitenshuis.

Emissie en immissie

Bij geur van bedrijven gaat het om de geuruitstoot (emissie) van bedrijven. Deze geuruitstoot verspreidt zich via de lucht en veroorzaakt een geurbelasting op de leefomgeving. Onder geurbelasting (of ‘immissie') verstaan we de hoeveelheid geur, uitgedrukt in odour units per kubieke meter lucht, die op een geurgevoelig object zoals een woning ‘terecht' komt. Deze hoeveelheid kan worden gemeten of berekend.