Handleiding geur: bepalen van het aanvaardbaar hinderniveau van industrie en bedrijven (niet veehouderijen)

Doel en toepassingsgebied

Deze handleiding geeft een toelichting op de geurvoorschriften van het Activiteitenbesluit. Een belangrijk onderdeel hiervan is hoe het bevoegd gezag het aanvaardbaar hinderniveau bepaalt. Bij het bestrijden van geurhinder moet het bedrijf de Beste Beschikbare Technieken (BBT) toepassen. Dit is nodig om een hoog beschermingsniveau te bereiken. Dit volgt uit artikel 5.4 van het Besluit omgevingsrecht. Het begrip hoog beschermingsniveau is voor geurhinder het aanvaardbaar hinderniveau. De handleiding geeft een systematiek om geurhinder te toetsen en geeft achtergrondinformatie daarbij.

De primaire doelgroep van deze handleiding is het bevoegd gezag. Daarnaast kunnen ook bedrijven en burgers deze handleiding gebruiken. De handleiding is van toepassing op:

  • zowel vergunningplichtige bedrijven als niet vergunningplichtige bedrijven
  • maatwerk vanuit het Activiteitenbesluit
  • toezicht en handhaving
  • ruimtelijke ordening

De handleiding gaat over geur van bedrijfsmatige activiteiten anders dan veehouderij. Zij geldt dus niet voor geur van veehouderijen; hiervoor geldt het Activiteitenbesluit of de Wet geurhinder veehouderij (Wgv). De handleiding gaat over geur die in de leefomgeving ruikbaar is, niet om geur in bedrijfsruimten zelf.

De handleiding geur geldt niet voor geur van particuliere bronnen. Hiervoor kunnen regels staan in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Een voorbeeld is geur van houtkachels bij particulieren. Bekijk hiervoor de toolkit ‘Houtstook door particulieren: hoe voorkom je overlast?’. Voor houtkachels die onderdeel zijn van een bedrijf geldt de handleiding wel.

De technische aspecten van de uitvoering van een geuronderzoek staan in de NTA 9065 Meten en rekenen geur. Voorbeelden zijn het opstellen van een meetplan, de monstername en het uitvoeren van berekeningen.

Actualiteit en beheer

InfoMil beheert deze handleiding in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De handleiding is alleen digitaal beschikbaar via de website. De handleiding is geen statisch document. InfoMil zal onderdelen actualiseren zodat de handleiding aansluit bij veranderende wet- en regelgeving.

Status

De onderliggende webpagina’s hebben de status van een informatiedocument. Ze geven een toelichting op de geurvoorschriften uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling. Ze hebben dus geen wettelijk status.

Pdf-versie

Met de pdf-knop kan iedereen eenvoudig een pdf-bestand maken van elk gewenst deel van de handleiding. De pdf-knop pdf-knop zit onderin de pagina van de website.