1.1 De stand van zaken

In het afgelopen decennium hebben veel ontwikkelingen plaatsgevonden die positief invloed hebben op de kwaliteit van de metingen. Zo zijn de kwaliteitseisen aan de meetinstanties aangescherpt. Alle meetinstanties die luchtemissiemetingen willen uitvoeren moeten zijn geaccrediteerd op basis van de NEN-EN-ISO/IEC 17025 of NEN-EN-ISO/IEC 17020. Sinds 2009 toetst de Raad voor Accreditatie (RvA) ook aan CEN/TS 15675 hetgeen een specifieke uitwerking op het gebied van luchtemissiemetingen voor geaccrediteerde meetinstanties is. De meetinstanties moeten ook verplicht deelnemen aan de zogenaamde ringonderzoeken. Tijdens een ringonderzoek worden alle deelnemende meetinstanties door een onafhankelijke instelling, zoals het Vlaamse onderzoeksinstituut VITO beoordeeld op de resultaten van ter plaatse uitgevoerde metingen.

De invoering van de ringonderzoeken in Nederland is één van de belangrijke initiatieven van het Platform Kwaliteit Luchtmetingen (PKL) en de Vereniging Kwaliteit Luchtmetingen (VKL). Het PKL en de VKL hebben in de afgelopen jaren bijgedragen aan de verdere verbetering van de kwaliteit van luchtmetingen. Het PKL is een platform waarin het bevoegd gezag, bedrijven, meetlaboratoria en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn vertegenwoordigd. Doelstelling van het PKL is dat alle emissiemetingen aantoonbaar volgens genormaliseerde methoden zijn uitgevoerd. De VKL verenigt in Nederland een groot aantal geaccrediteerdemeetinstanties en heeft als doel het waarborgen, ontwikkelen, toepassen en in stand houden van de kwaliteit van luchtmetingen. De VKL stelt bijvoorbeeld codes van goede meetpraktijk op die een praktische invulling geven aan de normen waar deze onduidelijk zijn.

Een belangrijk instrument om kwaliteit van de metingen te waarborgen is het gebruik van de meetnormen. In de laatste jaren hebben op het gebied van normalisatie diverse ontwikkelingen plaatsgevonden. Zo is er een norm voor de kwaliteitsborging van bedrijfsmeetsystemen gepubliceerd (NEN-EN 14181). Omdat in de praktijk bij gebruik van deze norm onduidelijkheden en knelpunten zijn gebleken, is er een Nederlandse praktijkrichtlijn ontwikkeld die ondersteuning geeft bij de invoering van de procedures in NEN-EN 14181. De NPR 8114 is bedoeld als informatief implementatiedocument en zal na de publicatie van de herziene NEN-EN 14181 vervallen. Daarnaast is in 2007 de NEN-EN 15259 gepubliceerd die eisen stelt aan algemene aspecten van de uitvoering van metingen zoals planning en rapportage, de keuze van meetlocatie, de meetvlakbeoordeling en de monsternamestrategie.