Excel-tool voor Algemene BeoordelingsMethodiek 2016 is verbeterd

Op de InfoMil website staat een pagina over zeer zorgwekkende stoffen (ZZS). De pagina's geven informatie over regelgeving voor emissies van ZZS die kunnen vrijkomen bij bedrijfsmatige activiteiten. Ze geven een overzicht voor de ZZS-regelgeving voor zowel lucht als water.

Het waterdeel over zeer zorgwekkende stoffen is ook te vinden in het Handboek Water. In het water deel is de verbeterde ondersteunende Excel- tool voor de ABM (2017) te vinden. Met deze excel tool doorloopt u de methodiek uit de ABM voor stoffen en mengsels.

Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) zijn geclassificeerd als de meest gevaarlijke stoffen voor mens en milieu die met voorrang aangepakt moeten worden. Het streven is om ZZS uit de leefomgeving te weren.

Zeer zorgwekkende stoffen naar het water

De aanpak van ZZS is een combinatie van bronaanpak, minimalisatie van de restlozing en continue verbetering.

Dit komt terug als drie toetsstappen in de twee BBT-documenten: bronaanpak, minimalisatie en immissietoets. De eerste twee stappen staan beschreven in de Algemene BeoordelingsMethodiek 2016 (ABM). De laatste stap is onderdeel van het Handboek Immissietoets 2016. De beide documenten vullen elkaar aan. Er staat ook de uitleg hoe initiatiefnemers en bevoegd gezag twee BBT documenten moeten gebruiken.

De twee documenten hebben een belangrijke rol binnen het algemene waterkwaliteitsbeleid over lozingen. Ze staan als BBT-document aangewezen in de bijlage van de Regeling omgevingsrecht. Aangewezen BBT-documenten zijn documenten waar het bevoegd gezag en een initatiefnemer rekening mee moet houden bij de vergunningverlening. Een vergunning moet namelijk voldoen aan beste beschikbare technieken (BBT).

Excel tool bij ABM2016 verbeterd

Bij de ABM2016 is een excel tool ontwikkeld. Met deze Excel-tool doorloopt u de methodiek uit de ABM voor stoffen en mengsels. En begin 2017 is deze Excel-tool verbeterd.