ZZS lijst aangevuld

Het RIVM heeft 25 stoffen toegevoegd aan de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS).

Deze stoffen zijn geïdentificeerd als ZZS (zeer zorgwekkende stoffen) op basis van de CLP (Gevaarsindeling, etikettering en verpakking) Verordening en de kandidaatslijst voor REACH (Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen) Bijlage XIV.

ZZS zijnstoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu omdat ze bijvoorbeeld kankerverwekkend zijn, de voortplanting belemmeren of zich in de voedselketen ophopen. De ZZS-lijst is een niet-limitatieve lijst en is beschikbaar als hulpmiddel.