ZZS lijst aangevuld

Het RIVM heeft 25 stoffen toegevoegd aan de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS).

Deze stoffen zijn geïdentificeerd als ZZS op basis van de CLP Verordening en de kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV.

ZZS zijnstoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu omdat ze bijvoorbeeld kankerverwekkend zijn, de voortplanting belemmeren of zich in de voedselketen ophopen. De ZZS-lijst is een niet-limitatieve lijst en is beschikbaar als hulpmiddel.