Crisis- en herstelwet (Chw)

Het rijk heeft besloten de Ladder te verbeteren (2017) en deze daarna over te nemen in de nieuwe Omgevingswet. Via het Invoeringsbesluit zal de Ladder worden opgenomen in het Besluit kwaliteit leefomgeving. Gemeenten kunnen nu al experimenteren onder de Crisis- en herstelwet (hierna: Chw), vooruitlopend op  mogelijkheden die de Omgevingswet gaat bieden.

De Crisis- en herstelwet biedt mogelijkheden om nu al te experimenteren met de mogelijkheden die de Omgevingswet in de toekomst zal gaan bieden. Het gaat dan om projecten waarvoor een bestemmingsplan met verruimde reikwijdte kan worden vastgesteld. Deze projecten worden opgesomd in het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet dat periodiek wordt aangevuld met nieuwe projecten (de zogenoemde tranches). Doel hiervan is om nieuwe projecten aan de Chw toe te voegen. U kunt uw projecten hier aanmelden.

Voor bestemmingsplannen met een verruimde reikwijdte is het mogelijk om een planperiode van twintig jaar te hanteren, in plaats van een reguliere planperiode van tien jaar. Ook op deze bestemmingsplannen is -als het een nieuwe stedelijke ontwikkeling betreft- de Ladder van toepassing.

Het is over het algemeen eenvoudiger om de behoefte bij een bestemmingsplan met een looptijd van twintig jaar te onderbouwen. Zo is het veelal eenvoudiger te motiveren dat de behoefte over een langere periode, niet in bestaand stedelijk gebied kan worden geaccommodeerd. Daarnaast zijn 'onaanvaardbare effecten' over een langere periode veelal eenvoudiger te motiveren dan over een tienjaarsperiode. Soms is er bijvoorbeeld over een twintigjaarsperiode bezien meer vraag dan binnen de gebruikelijke periode van tien jaar. Een uitzondering hiervoor kan gelden voor krimpregio's en krimpmarkten. Daar is de krimp en daling veelal groter over een twintigjaarsperiode dan over een tienjaarsperiode.

Gemeenten moeten zich wel realiseren dat een voorschot wordt genomen op een behoefte in de verre toekomst. Daarmee worden mogelijkheden om in te spelen op nu nog niet bekende toekomstige ontwikkelingen beperkt, zie ook de pagina over globaal bestemmen.