Voorbereidingsbesluit

Een voorbereidingsbesluit is een verklaring van de gemeenteraad dat een bestemmingsplan voor het betreffende gebied wordt voorbereid.

Met dit besluit wordt een voorbereidingsbescherming beoogd, waarmee een aanhoudingsplicht geldt voor bouw- en aanlegactiviteiten. Dit betekent dat bouwvergunningen die passen binnen het van kracht zijnde bestemmingsplan toch nog niet mogen worden verleend.

Ook kan in het voorbereidings­besluit worden bepaald dat het verboden is bouwwerken te slopen of andere werkzaamheden uit te voeren, zoals bijvoorbeeld het aanleggen van wegen of afgraven van percelen. Daarnaast kan een voorbereidingsbesluit bepalen dat het gebruik van gronden of bouwwerken niet zonder ontheffing van burgemeester en wethouders mag worden gewijzigd.

Voorbereidingsbesluit

In een voorbereidingsbesluit wordt bepaald voor welk gebied het besluit geldt en vanaf welke dag het in werking treedt. Een voorbereidingsbesluit geldt in principe voor 1 jaar. Als binnen deze periode een nieuw ontwerpbestemmingsplan voor dit gebied ter inzage wordt gelegd, blijft het voorbereidingsbesluit gelden tot het moment waarop het bestemmingsplan ter voorbereiding waarvan het besluit is genomen, in werking treedt.

Maar als er geen ontwerpbestemmingsplan binnen de termijn van 1 jaar ter inzage wordt gelegd, dan vervalt het voorbereidingsbesluit en moeten alle aangehouden bouwaanvragen alsnog worden verleend. Een voorbereidingsbesluit kan dus niet worden verlengd.

Aanhoudingsplicht doorbroken

Maar in sommige situaties kan de aanhoudingsplicht worden doorbroken, en kan de bouwvergunning worden verleend voordat het voorbereidingsbesluit is vervallen. Voorbeelden hiervan zijn: het bouwplan is in overeenstemming met een in voorbereiding zijnde bestemmingsplan, het bouwplan wordt gerealiseerd met behulp van een ontheffing ter voorziening in een tijdelijke behoefte of het bouwplan wordt gerealiseerd met behulp van een ontheffing voor ondergeschikte afwijkingen.

Een voorbereidingsbesluit wordt door de gemeenteraad vastgesteld. Tegen een voorbereidingsbesluit kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. De procedure van een voorbereidingsbesluit valt niet onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).