Werkwijze van het Register

Vraag

Wat is de werkwijze van het Register risicosituaties gevaarlijke stoffen?

Antwoord

Het Register is bedoeld voor risicosituaties die samenhangen met ongevallen in inrichtingen, transportroutes en buisleidingen met gevaarlijke stoffen. Bevoegde gezagen Wabo en de beheerders van transportroutes en buisleidingen zijn verplicht de relevante gegevens van risicovolle bedrijven ten behoeve van het Register aan te leveren. Het Register is openbaar en dan ook voor een ieder toegankelijk.