Het Register en het Besluit externe veiligheid inrichtingen

Vraag

Wat is de relatie tussen het Register risicosituaties gevaarlijke stoffen en het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen?

Antwoord

Het Registratiebesluit en het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) hebben beide betrekking op risicovolle inrichtingenn met gevaarlijke stoffen en bevatten beide regels voor gemeenten en provincies (de bevoegde gezagen Wm en Wro). De beide besluiten liggen zodoende in elkaars verlengde en worden, ten aanzien van inrichtingen, op elkaar afgestemd. Dit betekent onder andere dat:

  • de vaste afstanden die tussen een risicovolle inrichting (waarvoor geen QRA is vereist) en een (beperkt) kwetsbaar object moeten worden aangehouden ook in het Register terug te vinden zijn;
  • de fasering waarmee de saneringsverplichting uit het Besluit externe veiligheid inrichtingen in werking treden (eerst voor LPG tankstations en Brzo bedrijven) gelijk oploopt met de fasering waarmee de inventarisatie volgens het Registratiebesluit moet plaatsvinden.