Hoofdstuk 3 Algemeen

Let op: U bevindt zich in de handleiding PGS 15 versie 1.1 (december 2012). Op dit moment past InfoMil de handleiding PGS 15 aan volgens de laatste versie van de PGS 15, versie 1.0 (september 2016). Zodra deze klaar is, komt deze op de website.

Hoofdstuk 3 bevat algemene voorschriften.

Deze algemene voorschriften zijn van toepassing voor alle opslagvoorzieningen voor verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen. Het betreft het basisvoorzieningenniveau waarin de bepalingen die aanvullend zijn op het Bouwbesluit met betrekking tot de brandwerendheid van bouwconstructies en de algemene bepalingen die voortvloeien uit arbeidsomstandighedenwet- en regelgeving zijn opgenomen.

Daarnaast zijn onder meer voorschriften opgenomen voor het veilig inrichten en gebruik van opslagvoorzieningen en zijn voorzieningen en maatregelen voorgeschreven voor het omgaan met incidenten met gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen. Indien opslagvoorzieningen met een opslagcapaciteit tot ten hoogste 10.000 kg aan de van toepassing zijnde voorschriften uit hoofdstuk 3 voldoen, is een toereikend beschermingsniveau bereikt.


Uw onderwerpen