Transportkoeling

Bij koelwagens en koelaanhangwagens gaat het om koelapparatuur die mobiel is tijdens het functioneren. Voorbeelden zijn gekoeld wegtransport, gekoelde treinwagons en koeltrailers.

Met 'pagina in handleiding' wordt verwezen naar informatie in de handleiding Toezicht regelgeving f-gassen en ozonlaagafbrekende stoffen.

Regelgeving

Koelapparatuur kan (H)CFK's of HFK's bevatten. Hierop zijn de Europese f-gassenverordening en Verordening ozonlaagafbrekende stoffen van toepassing.

Bevat de koelapparatuur natuurlijke koudemiddelen, dan valt het onder het Activiteitenbesluit of de vergunningplicht. Voorbeelden van natuurlijke koudemiddelen zijn ammoniak, propaan of CO2. Meer informatie staat op de pagina 'Koelinstallatie met natuurlijke koudemiddelen'.

Certificering bij transportkoeling met (H)CFK's en HFK's

Er is geen bedrijfscertificaat nodig voor werkzaamheden aan koelwagens en koelaanhangwagens. Wel moeten personen die werkzaamheden hieraan verrichten een geldig f-gassencertificaat hebben. Dit geldt voor alle werkzaamheden die deze personen uitvoeren aan koelwagens en koelaanhangwagens, namelijk:

  • installatie en buitendienststelling
  • service, onderhoud en reparatie
  • lekkagecontrole
  • terugwinning

Een persoon mag met de volgende geldige f-gassen persoonscertificaten 1 of meerdere (*) van bovenstaande werkzaamheden verrichten aan koelwagens en koelaanhangwagens:

  • Diploma Koelinstallaties categorie I
  • Diploma Koelinstallaties categorie II
  • Diploma Koelinstallaties categorie III
  • Diploma Koelinstallaties categorie IV

De kleur van het certificaat is niet van belang.

(*) zie welke werkzaamheden mogen worden uitgevoerd de BRL 200 - Beoordelingsrichtlijn voor het certificaat f-gassen voor personen

Verkrijgen van een f-gassen persoonscertificaat

Een monteur kan een persoonscertificaat krijgen door het afleggen van een examen bij een door de Minister van Infrastructuur en Milieu aangewezen exameninstelling. Voor koelapparatuur is dit STEK. STEK kan u nader informeren over de examens.

Aanvragen duplicaat F-gassen persoonscertificaat

Het is mogelijk een duplicaat van een F-gassen persoonscertificaat te ontvangen. Een duplicaat van een F-gassen persoonscertificaat die u heeft verkregen via een exameninstelling, vraagt u aan bij die exameninstelling.

Het is niet meer mogelijk een duplicaat van een F-gassen persoonscertificaat aan te vragen via Rijkswaterstaat. Het gaat hier om een duplicaat van een certificaat die u kreeg via de omruilactie van STEK diploma's. Deze service is overgenomen door STEK. Alle informatie om een duplicaat aan te vragen bij STEK vindt u op de website stek.nl/voor-examenkandidaten/diplomas/.


koelwagen