Wanneer vervalt de omgevingsvergunning milieu als een bedrijf niet meer vergunningplichtig is?

Vraag

Wanneer vervalt de omgevingsvergunning milieu als een bedrijf niet meer vergunningplichtig is?

Antwoord

Een omgevingsvergunning milieu vervalt niet altijd van rechtswege als een bedrijf niet meer vergunningplichtig is. De Raad van State heeft hier twee uitspraken over gedaan:

  • ABRvS 29 oktober 2008, nr. 200802355/1 (revisievergunning loonwerkersbedrijf en veehouderij)
  • ABRvS 28 januari 2009, 200707589/1 (bestemmingsplan "6e herziening industrieterrein Moerdijk 1993")

Deze uitspraken komen op het volgende neer:

  1. Als de vergunningplicht voor een bedrijf vervalt door een wijziging van het Besluit Omgevingsrecht, dan vervalt de vergunning van rechtswege.
  2. Maar wanneer een bedrijf niet meer vergunningplichtig is door een wijziging van het bedrijf, dan vervalt de vergunning niet van rechtswege. Er is dan een "slapende vergunning". In dat geval moeten toezicht en handhaving plaatsvinden op basis van het Activiteitenbesluit. Het bedrijf houdt wel het recht om de vergunde activiteiten weer te gaan uitvoeren. In dat geval "herleeft" de vergunning inclusief de vergunningvoorschriften.

Er is ook een uitspraak met daarin een andere mening over de geldigheid van de vergunning in situatie 2. In deze uitspraak stelt de rechter dat de voorschriften van de vergunning blijven gelden tot het bevoegd gezag deze intrekt. Dit is de uitspraak in voorlopige voorziening van de Rechtbank Gelderland van 15-12-2015, nr. 15/6932.