Toetsing door het bevoegd gezag

De gemeente (of soms de provincie, als deze bevoegd is) toetst of de procedures van acceptatie en controle aan de eisen van artikel 2.14b van het Activiteitenbesluit voldoen.

Het bevoegd gezag kan daarnaast met maatwerk invulling geven aan de procedures van acceptatie en controle van de ontvangen afvalstoffen. Hierbij blijft voorop staan dat het opstellen en naleven van de procedures primair de verantwoordelijkheid is van het bedrijf (de inrichtinghouder).

Goede procedures van acceptatie en controle zijn immers een zaak van gezond verstand, waarvoor het meeste draagvlak binnen het bedrijf bestaat als het een ‘eigen' procedure is. Het bevoegd gezag kan de maatwerkmogelijkheid niet gebruiken om structureel bij alle bedrijven de procedures van acceptatie en controle in te vullen.

Als een bedrijf de procedures slecht invult, ligt het meer voor de hand op te treden via handhaving op het derde lid van artikel 2.14b, dan maatwerk te gaan stellen. Het bevoegd gezag kan de maatwerkmogelijkheid wel gebruiken om bijvoorbeeld een met het bedrijf afgesproken extra controle handhaafbaar te maken.