Participatie Uitgebreide Procedure

Inbreng van betrokkenen: kansen voor betere processen en betere besluiten

In de uitgebreide m.e.r.-procedure zijn er twee momenten waarop betrokkenen en belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen: (1) in het voortraject, dus voordat het opstellen van het MER van start gaat, en (2) wanneer het MER samen met het (voor)ontwerp voor het plan of besluit ter inzage wordt gelegd. Met het bieden van deze twee gelegenheid voor zienswijzen wordt aan de formele verplichtingen voldaan. Soms kan het daar ook bij blijven. Meestal zijn er goede redenen om meer te doen en te bevorderen dat er een proces van publieksparticipatie tot stand komt.

Passende publieksparticipatie

De praktijk heeft uitgewezen dat ‘passende publieksparticipatie' leidt tot betere resultaten: verbetering van plannen, betere besluiten, meer draagvlak, minder bezwaren en uiteindelijk tijdwinst. De trend is dan ook om niet pas voor het eerst naar buiten te treden als een plan of project al goeddeels is uitgekristalliseerd, maar in plaats daarvan al in een vroeg stadium ruimte te creëren om mee te denken in een open planproces. Bedenk hierbij dat juist het instrument milieueffectrapportage op dit punt een goede reputatie heeft en daarom verwachtingen schept: betrokkenen en belanghebbenden hechten in het algemeen veel waarde aan het verkennende en inzichtelijke karakter van degelijk onderzoek - inclusief toetsing door de onafhankelijke milieudeskundigen van de Commissie voor de milieueffectrapportage - dat aan de besluitvorming voorafgaat. Zij krijgen de gelegenheid zich hierin te mengen en hebben vervolgens de logische verwachting dat er ook iets met hun inbreng gebeurt.

Maatwerk

Publieksparticipatie is een kwestie van maatwerk. Welke belangen spelen er? Hoeveel ruimte is er om plannen en projecten nog bij te buigen? Hoe groot is de bereidheid bij de betrokken bestuurders om ‘externe inbreng' mee te wegen? Dat verschilt per plan en per project; en dat betekent dat dus ook per geval bepaald moet worden hoe het proces van publieksparticipatie vorm krijgt. Er móet niet zo veel, er kán een hele hoop.

Onderwerpen in deze module

Deze module laat zien welke keuzemogelijkheden er zijn bij publieksparticipatie. Voor een deel gaat het daarbij om meer principiële kwesties, bijvoorbeeld de keuze tussen en een meer passieve en een meer actieve benadering. Maar het gaat ook om meer praktische zaken, zoals een keuze uit de vele werkvormen die in de praktijk worden toegepast.

Bij het raadplegen van deze module kunt u beginnen bij de belangrijkste aanbevelingen.