Regie

Een uitgebreide m.e.r.-procedure heeft betrekking op een besluit over een plan of een project. Bij de besluitvorming over zo'n plan of project moet altijd een bepaalde procedure worden doorlopen: de moederprocedure. Deze moederprocedure is in alle gevallen de leidraad. De kunst is om de m.e.r.-procedure zodanig met de moederprocedure te vervlechten dat er meerwaarde ontstaat: tijdens het proces dat aan de besluitvorming voorafgaat, maar ook in de vorm van een uiteindelijk besluit dat kwalitatief beter is, omdat het stoelt op een afweging van álle relevante informatie (inclusief milieu-informatie).

Voor de afstemming tussen de m.e.r.-procedure en de moederprocedure gelden een aantal wettelijke spelregels. Maar binnen die spelregels is er ook de nodige speelruimte. In een uitgebreide m.e.r.-procedure is het vooral aan het bevoegd gezag om ervoor te zorgen dat de spelregels worden bewaakt en de speelruimte wordt benut. Ook bij de beperkte procedure ligt de regie om te beginnen bij het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag is ervoor verantwoordelijk dat voldaan wordt aan de wettelijke spelregels. Maar in veel gevallen zal er vanuit de (private) initiatiefnemer ook regie gevoerd worden. De initiatiefnemer heeft immers belang bij een snel en zorgvuldig besluit zodat hij zijn initiatief kan gaan uitvoeren.

Er is daarom voor gekozen om bij het aspect "Regie" bij de bespreking van de informatie de uitsplitsing te maken tussen de uitgebreide procedure en de beperkte procedure. Indien u niet zeker weet of voor u de uitgebreide of beperkte procedure van toepassing is kunt u hier meer over lezen in de Handleiding Milieueffectrapportage 'Uitgebreide en beperkte procedure'.