Praktijkvoorbeeld Participatie - uitgebreide procedure

Participatie bij Rotterdam Vooruit

In deze module zijn voor diverse onderwerpen aanbevelingen gedaan over de omgang met participatie in de uitgebreide m.e.r.-procedure. Met behulp van een praktijkvoorbeeld krijgt u inzicht in de wijze waarop deze aanbevelingen toegepast kunnen worden. Het praktijkvoorbeeld dat hier beschreven is betreft het participatietraject behorend bij de plan-m.e.r. Rotterdam Vooruit.

Onder de naam Rotterdam Vooruit onderzoekt een projectteam in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, de provincie Zuid-Holland, de Stadsregio Rotterdam en de gemeente Rotterdam welke maatregelen er genomen moeten worden om de bereikbaarheidsproblemen in de regio Rotterdam in de periode 2020-2040 op te lossen.wegennet

Figuur: Wegennet rondom Rotterdam (Bron: Rotterdam Vooruit, 2009)

Op basis van een analyse welke toekomstige bereikbaarheidsproblemen er te verwachten zijn in de Rotterdamse regio heeft publieksraadpleging plaatsgevonden. De vraag aan iedereen in de regio was wat zij vonden van de verschillende aspecten van de bereikbaarheid in stad en regio. In een maand tijd zijn 1.501 bijdragen binnengekomen met zowel ideeën voor de korte als (middel)lange termijn. De probleemanalyse is mede hierdoor bevestigd en op punten aangescherpt. Ook is duidelijk geworden wat de bewoners van de Rotterdamse regio belangrijk vinden bij de oplossingen voor de toekomstige bereikbaarheid.

Tijdens de publieksraadpleging was een interactieve website waarop alle reacties in kaart werden gebracht het centrale communicatiemiddel. In een digitale ideeënbus konden inwoners, belangenorganisatie en bedrijven aangegeven welke knelpunten zij ervaren bij het reizen met de auto, fiets en het openbaar vervoer. Ook konden oplossingen aangedragen worden.

Naast een interactieve website zijn ook interviews op straat gehouden, inloopbijeenkomst georganiseerd en diverse reclame uitingen via posters, TV en radio.

Bij participatieprocessen is het uiteraard ook van belang om aan te geven wat er uiteindelijk met de raadpleging is gedaan. Bij Rotterdam Vooruit is dit weergegeven in een Procesverantwoording dat als bijlage bij het Masterplan is gevoegd. Het proces is dus geheel transparant vormgegeven. Op dit moment (juni 2010) is de eerste fase van de MIRT-verkenning Rotterdam Vooruit afgerond en wordt gewerkt aan de verdere uitwerking van de diverse deelplannen, zoals een nieuwe westelijke oeververbinding.