Wijziging Wabo verbetering Vth

Hier vindt u informatie over de gevolgen voor de Wm met de wijziging van de Wabo per 14 april 2016 over de verbetering 'vergunningverlening, toezicht en handhaving (Vth)'.

Na onder meer het advies 'De tijd is rijp' van de commissie Mans hebben het interprovinciaal overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten)) en het Rijk in 2009 afspraken gemaakt. Het gaat om afspraken om de uitvoering van de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving (hierna genoemd: VTH-taken) op het gebied van het omgevingsrecht structureel te verbeteren.
Het wetsvoorstel wijzigt onder andere de Wabo, Wm, Wgh en Wro.

Status
Dit wetsvoorstel is op 22 september 2015 aangenomen door de Tweede Kamer en op 8 december 2015 door de Eerste Kamer. De wet is op 14 april 2016 in werking getreden (Staatsblad 2016, nr. 139).
U kunt alle kamerstukken vinden in het dossier nr. 33 872.

Belangrijkste kamerstukken
in dit dossier:

Aanpassing Wm, Wro en Wgh,
Het wetsvoorstel 'Verbetering VTH' wijzigt en regelt allerlei zaken rond vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). De inhoud van die wijzigingen vind zijn weerslag vooral in de Wabo - zie aanpassingen Wabo.

De volgende wetten verwijzen naar de Wabo voor de bepalingen rond VTH-taken.

  • Wet milieubeheer (Wm, artikel 18.1a eerste lid)
  • Wet ruimtelijke ordening (Wro, artikel 7.1 derde lid)
  • Wet geluidhinder (Wgh, artikel 148 eerste lid)

Het wetsvoorstel 'Verbetering VTH' brengt de terminologie in genoemde artikelen van de Wm, Wro en Wgh in lijn met de gebruikte terminologie in de Wabo.