Regels in de Wabo voor tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan

­­Sinds de invoering van de Wet Permanent worden Chw geldt een nieuwe benadering voor een (tijdelijke) planologische omgevingsvergunning. Hierdoor kan het bevoegd gezag op grondslag van de aanvraag een planologische omgevingsvergunning verlenen voor zowel een permanent als tijdelijk planologisch strijdig gebruik.

Voor tijdelijk planologisch strijdig gebruik kan men aan de omgevingsvergunning een termijn verbinden. Het kan daarbij gaan om allerlei varianten. Denk aan een termijn van bijvoorbeeld twee of vijf dagen tot bijvoorbeeld tien of vijftien jaar en langer.

Deze pagina biedt informatie over permanent en tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan via een omgevingsvergunning. Via artikel 2.12, lid 1, Wabo zijn zeven verschillende situaties mogelijk op drie grondslagen:

Op basis van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 1, Wabo (binnenplans):

Op basis van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 2, Wabo (kruimellijst):

Op basis van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3, Wabo (buitenplans):

Afwijken voor onbepaalde tijd (binnenplans)

Vanwege de gebruikelijke aard van een binnenplanse afwijking is deze meestal voor onbepaalde tijd. Denk aan de uitbreiding van een woning met een verdieping. Bij een herziening van een bestemmingsplan ligt het voor de hand het bestemmingsplan op dit punt aan te passen aan de inhoud van de omgevingsvergunning.

Procedurele aspecten
De reguliere voorbereidingsprocedure van paragraaf 3.2 Wabo is van toepassing.

Motivering
De motiveringseisen van het besluit zijn in het algemeen zwaarder als de termijn voor afwijken langer is. Uiteraard staan voor binnenplans afwijken al diverse randvoorwaarden in het bestemmingsplan. Daaraan moet de omgevingsvergunning voldoen. De motivering heeft in dit geval dan ook vooral betrekking op de vraag of men hieraan voldoet.

Wettelijke toetsing milieu-aspecten
Voor een toestemming op deze grondslag is er geen wettelijke toetsing voor geluid, luchtkwaliteit en externe veiligheid. Deze toetsing vindt plaats bij de vaststelling van het bestemmingsplan. Lees meer op Afwijken bestemmingsplan en milieu.

Afwijken voor bepaalde tijd (binnenplans)

De aanvrager kan verzoeken om een omgevingsvergunning voor bepaalde tijd. Het bevoegd gezag kan op basis van artikel 2.23 Wabo op grondslag van de aanvraag de aangevraagde termijn aan de omgevingsvergunning verbinden.

Het kan gaan om allerlei varianten in tijdsduur. Het is mogelijk te kiezen voor een termijn die afhankelijk is van een bepaalde omstandigheid of een bepaald voorval. Het moet alleen aannemelijk zijn dat de activiteit kan en zal worden beëindigd aan het einde van de termijn zonder onomkeerbare gevolgen. Na de termijn kan het bevoegd gezag handhavend tegen de activiteit optreden. Ook kan men opnieuw een omgevingsvergunning verlenen. Verder kan het bevoegd gezag kiezen voor inpassing van het gebruik in een bestemmingsplan. Op dat moment vervalt de omgevingsvergunning voor tijdelijk afwijken.

Procedurele aspecten
De reguliere voorbereidingsprocedure van paragraaf 3.2 Wabo is van toepassing.

Motivering
De motiveringseisen van het besluit zijn in het algemeen zwaarder als de termijn voor afwijken langer is. Uiteraard staan voor binnenplans afwijken al diverse randvoorwaarden in het bestemmingsplan. Daaraan moet de omgevingsvergunning voldoen. De motivering heeft in dit geval dan ook vooral betrekking op de vraag of men hieraan voldoet.

Wettelijke toetsing milieu-aspecten
Voor een toestemming op deze grondslag is er geen wettelijke toetsing voor geluid, luchtkwaliteit en externe veiligheid. Deze toetsing vindt plaats bij de vaststelling van het bestemmingsplan. Lees meer op Afwijken bestemmingsplan en milieu.

Afwijken voor kruimelgevallen (lid 1 t/m 10) voor onbepaalde tijd

De kruimelgevallen staan in Bijlage II, artikel 4, Bor. Meestal zal de aanvraag gaan over permanent afwijken van het bestemmingsplan. Dit is logisch gezien de aard van de activiteiten. Een bepaalde termijn voor tijdelijk afwijken voor kruimelgevallen kan wel. Dit wordt hieronder beschreven.

Procedurele aspecten
De reguliere voorbereidingsprocedure van paragraaf 3.2 Wabo is van toepassing.

Milieueffectrapportage
Voor activiteiten met een MER-plicht kan men artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 2, Wabo met Bijlage II, artikel 4, lid 9, Bor niet gebruiken. Zie Bijlage II, artikel 5, lid 6, Bor. In dit geval moet het bevoegd gezag altijd de procedure voor buitenplans afwijken doorlopen.

Voorwaarden aantal woningen
Een van de voorwaarden voor verlening van een omgevingsvergunning voor een kruimelgeval is het gelijk blijven van het aantal woningen. Er zijn een paar uitzonderingen:

Motivering
De motiveringseisen van het besluit zijn in het algemeen zwaarder als de termijn voor afwijken langer is.

Wettelijke toetsing milieu-aspecten
Voor een toestemming op deze grondslag geldt een wettelijke toetsing voor geluid, luchtkwaliteit (bij wijziging gebruik gebouwen) en externe veiligheid. Lees meer op Afwijken bestemmingsplan en milieu.

Afwijken voor kruimelgevallen (lid 1 t/m 10) voor bepaalde tijd

Tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan voor kruimelgevallen kan op basis van de aanvraag ook voor een bepaalde tijd. Het bevoegd gezag kan op basis van artikel 2.23 Wabo op grondslag van de aanvraag de aangevraagde termijn aan de omgevingsvergunning verbinden. Denk hierbij aan een omgevingsvergunning voor een met het bestemmingsplan strijdig bijbehorend bouwwerk van tijdelijke aard. Een voorwaarde is wel dat het aannemelijk moet zijn dat de activiteit kan en zal worden beëindigd aan het einde van de termijn zonder onomkeerbare gevolgen.

Procedurele aspecten
De reguliere voorbereidingsprocedure van paragraaf 3.2 Wabo is van toepassing.

Milieueffectrapportage
Voor activiteiten met een MER-plicht kan men artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 2, Wabo met Bijlage II, artikel 4, lid 9, Bor niet gebruiken. Zie Bijlage II, artikel 5, lid 6, Bor. In dit geval moet het bevoegd gezag altijd de procedure voor buitenplans afwijken doorlopen.

Voorwaarden aantal woningen
Een van de voorwaarden voor verlening van een omgevingsvergunning voor een kruimelgeval is het gelijk blijven van het aantal woningen. Er zijn een paar uitzonderingen:

Motivering
De motiveringseisen van het besluit zijn in het algemeen zwaarder als de termijn voor afwijken langer is.

Wettelijke toetsing milieu-aspecten
Voor een toestemming op deze grondslag geldt een wettelijke toetsing voor:

  • geluid (bij termijn langer dan 10 jaar);
  • luchtkwaliteit (bij wijziging gebruik gebouwen), en;
  • externe veiligheid.

Lees meer op Afwijken bestemmingsplan en milieu.

Afwijken voor maximaal 10 jaar (lid 11 kruimellijst)

Tijdelijk afwijken voor maximaal 10 jaar vormt een aanvulling op de “kruimellijst” uit lid 1 tot en met 10. Hiermee is tijdelijk afwijken voor maximaal 10 jaar feitelijk dus een bijzondere vorm van een kruimelgeval. Lid 11 bepaalt dat het moet gaan om:

  • ander gebruik van gronden of bouwwerken dan bedoeld in lid 1 tot en met 10;
  • voor een termijn van ten hoogste 10 jaar.

Het moet aannemelijk zijn dat de activiteit kan en zal worden beëindigd aan het einde van de termijn zonder onomkeerbare gevolgen. Het bevoegd gezag mag de termijn voor de omgevingsvergunning verlengen of opnieuw verlenen. De totale tijdsduur van 10 jaar mag men niet overschrijden. Lid 11 biedt dus niet steeds opnieuw de mogelijkheid voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor 10 jaar.

Procedurele aspecten
De reguliere voorbereidingsprocedure van paragraaf 3.2 Wabo is van toepassing.

Milieueffectrapportage
Voor activiteiten met een MER-plicht kan men artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 2, Wabo meti Bjlage II, artikel 4, lid 11, Bor niet gebruiken. Zie Bijlage II, artikel 5, lid 6, Bor. In dit geval moet het bevoegd gezag altijd de procedure voor buitenplans afwijken doorlopen.

Voorwaarden aantal woningen
De voorwaarde dat het aantal woningen gelijk moet blijven geldt niet bij maximaal 10 jaar afwijken. Zie Bijlage II, artikel 5, lid 1, onder c, Bor.

Motivering
De motiveringseisen van het besluit zijn in het algemeen zwaarder als de termijn voor afwijken langer is.

Wettelijke toetsing milieu-aspecten
Voor een toestemming op deze grondslag geldt een wettelijke toetsing voor luchtkwaliteit en externe veiligheid. Lees meer op Afwijken bestemmingsplan en milieu.

Afwijken voor onbepaalde tijd (buitenplans)

Men kan op deze manier zonder beperkingen voor onbepaalde tijd afwijken van het bestemmingsplan. Vervolgens ligt het voor de hand om bij de herziening van een bestemmingsplan de bestemming aan te passen aan de inhoud van de omgevingsvergunning.

Procedurele aspecten
De uitgebreide voorbereidingsprocedure van paragraaf 3.3 Wabo is van toepassing.

Motivering
De motivering van een omgevingsvergunning afwijken voor onbepaalde tijd is gelijk aan het wijzigen van een bestemmingsplan.

Wettelijke toetsing milieu-aspecten
Voor een toestemming op deze grondslag is een wettelijke toetsing voor geluid, luchtkwaliteit en externe veiligheid van toepassing. Lees meer op Afwijken bestemmingsplan en milieu.

Afwijken voor een termijn langer dan, of korter dan 10 jaar (buitenplans)

Langer dan 10 jaar
Aan deze omgevingsvergunning kan men een termijn (langer dan 10 jaar) verbinden. De aanvrager kan dit in zijn aanvraag om een omgevingsvergunning kenbaar maken. Het bevoegd gezag kan op basis van artikel 2.23 Wabo op grondslag van de aanvraag de aangevraagde termijn aan de omgevingsvergunning verbinden.

Het gaat hier feitelijk om een bijzondere vorm van buitenplans afwijken. Het kan gaan om allerlei varianten in tijdsduur zoals 15 of 20 jaar. Men kan verder kiezen voor een termijn die afhankelijk is van een bepaalde omstandigheid of een bepaald voorval. Het moet alleen aannemelijk zijn dat de activiteit kan en zal worden beëindigd aan het einde van de termijn zonder onomkeerbare gevolgen.

Na de termijn kan het bevoegd gezag handhavend tegen de activiteit optreden of opnieuw een omgevingsvergunning verlenen. Ook kan het bevoegd gezag kiezen voor inpassing van het gebruik in een bestemmingsplan. Op dat moment vervalt de omgevingsvergunning voor tijdelijk afwijken.

Korter dan 10 jaar
De buitenplanse omgevingsvergunning kan men ook voor korter dan 10 jaar verlenen. Deze situatie is denkbaar als afwijken voor maximaal 10 jaar op grond van de kruimellijst niet mogelijk is. Dit geldt bij een MER-plicht. In dit geval moet het bevoegd gezag altijd de procedure voor buitenplans afwijken doorlopen.

Denk ook aan gemeentelijke beleidsregels die B&W beletten tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor tijdelijk afwijken op grond van lid 11 van de kruimellijst. Aangezien het verlenen van een omgevingsvergunning voor een kruimelgeval “kan”, maar niet moet, is het mogelijk dat verlening niet past binnen die beleidsregels. B&W kan dan de omgevingsvergunning niet verlenen. In dat geval kan deze buitenplanse variant uitkomst bieden. Verlening van deze omgevingsvergunning is gebonden aan een verklaring van geen bezwaar van de gemeenteraad.

Procedurele aspecten
De uitgebreide voorbereidingsprocedure van paragraaf 3.3 Wabo is van toepassing.

Motivering
De motivering van een omgevingsvergunning afwijken voor onbepaalde tijd is gelijk aan het aanwijzen via een bestemmingsplan.

Wettelijke toetsing milieu-aspecten
Voor een toestemming op deze grondslag geldt een wettelijke toetsing voor luchtkwaliteit, externe veiligheid en vaak ook voor geluid. Lees meer op Afwijken bestemmingsplan en milieu.