Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing

De Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing (doc, 104 kB) is bedoeld voor het bevoegd gezag. Daarmee kunt u bepalen of en in welke mate u vanwege de lokale milieusituatie strengere emissie-eisen moet stellen dan bij toepassing van BBT, in een omgevingsvergunning milieu voor een IPPC-veehouderij.

melkstal

Bij elke omgevingsvergunning milieu voor een veehouderij moet het bevoegd gezag kijken naar de Beleidslijn. Maar omdat de Beleidslijn zich beperkt tot IPPC-veehouderijen, geldt hij in de praktijk alleen voor die IPPC-veehouderijen. De Beleidslijn is destijds ook opgenomen als bijlage in de Circulaire ammoniak en IPPC.

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu heeft in 2007 de Beleidslijn opgesteld. De Beleidslijn is genoemd in tabel 2 van bijlage 1 van de Regeling omgevingsrecht en heeft daarmee een wettelijke status. De Beleidslijn is ook opgenomen als bijlage in de Circulaire ammoniak en IPPC.

De Beleidslijn in het kort

De Beleidslijn geeft een generieke invulling aan artikel 3, lid 3 van de Wet ammoniak en veehouderij (Wav). Dat artikel bepaalt dat het bevoegd gezag voor een veehouderij die onder de werkingssfeer van de voormalige IPPC-richtlijn (nu: RIE-richtlijn) valt, moet beoordelen of voorschriften in de omgevingsvergunning milieu nodig zijn die verder gaan dan het toepassen van de beste beschikbare technieken (BBT). Het stellen van verdergaande voorschriften kan nodig zijn om:

  • technische kenmerken en de geografische ligging van de installatie of
  • de plaatselijke milieuomstandigheden

Centraal in de Beleidslijn staat dat bij een emissie boven de 5.000 kg ammoniak, strengere emissie-eisen dan BBT gelden (BBT+ of BBT++). Het gaat dan alleen om IPPC-veehouderijen met een totale emissie van boven de 5.000 kg, die:

  • uitbreiden in dieren en dus al een emissie hadden van meer dan 5.000 kg (vóór de uitbreiding) of
  • die eerst onder de 5.000 kg zaten maar door de uitbreiding boven de 5.000 kg ammoniak komen. Pas vanaf de 5.000 kg moet u dan voor de uitbreiding strengere emissie-eisen stellen (BBT+)

Boven de 10.000 kg ammoniak kunt u nóg strengere emissiewaarden dan BBT+ eisen (BBT++), vergelijkbaar met een gecombineerde luchtwasser.

De Beleidslijn is niet in strijd met de IPPC-richtlijn. Zo heeft de rechter bepaald in ABRvS, 200800463/1, 18 maart 2009 (Venray).

Aangepaste emissiefactoren en maximale emissiewaarden

De Beleidslijn IPPC omgevingstoets maakt gebruik van de emissiefactoren en maximale emissiewaarden. Sinds 1 augustus 2015 gelden andere emissiefactoren voor vleesvarkens en biggenopfok door wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav). Ook zijn de maximale emissiewaarden aangepast (met het Besluit emissiearme huisvesting). De Beleidslijn IPPC omgevingstoets maakt nog gebruik van de 'oude' emissiefactoren en maximale emissiewaarden. De getallen die gebruikt worden in de Beleidslijn moeten daarom iets omgerekend worden. Hieronder vindt u de nieuwe getallen.

Omgerekende factoren per 1 augustus 2015 (nieuw)
Nummer van de Rav D.1.1 D 3
Diercategorie Biggenopfok Vleesvarkens
Trad oud 0,75 3,5
Trad nieuw 0,69 3,0
BBT / AMvB oud 0,23 1,4
BBT / AMvB nieuw 0,21 1,5
> BBT oud 0,21 1,1
> BBT nieuw 0,21 1,1
>> BBT oud 0,1 0,53
>> BBT nieuw 0,10 0,45

Bij het berekenen van deze waarden is ervan uitgegaan dat dezelfde systemen na omrekening toegepast kunnen worden als daarvoor. Het is een beleidskeuze geweest om uiteindelijk te kiezen voor een omzetting op basis van de systemen en niet op basis van de kolommen in het Besluit emissiearme huisvesting. Dit om de verandering voor de veehouderijen zo neutraal mogelijk te houden.

Rekenvoorbeelden

U kunt hier twee casussen bekijken (niet aangepast aan nieuwe emissiefactoren en maximale emissiewaarden) casussen Beleidslijn IPPC omgevingstoetsing (xls, 41 kB).

  • casus 1 Meerdere diercategorieën (een vermeerderingsbedrijf met zeugen en vleesvarkens)
  • casus 2 Enkel vleesvarkens (een vleesvarkenshouderij)

Bij beide casussen wordt eerst de Beleidslijn toegepast en vervolgens gekeken of het bedrijf met intern salderen kan voldoen.

Combinatie met intern salderen

Een veehouder kan ervoor kiezen intern te salderen. In dat geval wordt de rekensom complexer, omdat u dan bij uitbreiding van het aantal dieren ook nog moet vaststellen of het nodig is om BBT+ of BBT++ te eisen. Bij de berekening van de maximaal toegestane ammoniakemissie moet u rekening houden met die strengere eisen.

In bijlage 3 van de Circulaire ammoniak en IPPC (doc, 116 kB) vindt u vanaf pagina 12 drie rekenvoorbeelden. Dat zijn voorbeeld 5, 6 en 7. In voorbeeld 6 staat een fout, in een erratum bij voorbeeld 6 (doc, 26 kB) kunt u de goede uitwerking lezen (niet aangepast aan nieuwe emissiefactoren en maximale emissiewaarden).